Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1 876
Η έπιστοοφή
τής ύβρέως
Τρίτη 24 Ιουλίου 2018
|Αριθμ. φύλ. 41108 ΙΈτος 142ον Ι Τιμή 1,50
Σελήνη 12 ή με
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ που άκολουθεί έγινε μεταξύ άνθρωπου της ναυτιλίας και διαχειριστή πλαζ στο παότητας πλέον δ
νησί των Κυκλάδων:
νικη τοαγώόιά με πνοχαιές σε ολη την Αττική
Με αουαταγωγα, φοεγατες και πΛΟιαοια όιέφυγαν οι κατοικοι
Ευχαριστώ πολύ, δέν θά πάρω!
ειρηματίας στόν οποίο αναφέρομαι
νας άπό τους πλέον ισχυρούς στόν χώρο
κόστιζε ή μίσθωση της ξαπλώστρας στην διάσηΑλλά οπως έλεγε αργότερα, έξοργισμένος σέ
φιλική του παρέα, «εργάζομαι άπό μικρό παιδί
θέλω να με πιάνουν κορόιδο! Δέ φθάνει που
μισθώουν άπόδειξη, δέν φθ
». Άλλος επιχειρης από τους πλέον κ
εστοράν της ίδιας νήσου ότι τού είχαν χρεοσει 1.000 ευρώ ένα μπουκάλι λευκό κρασί που
ε ζητήσει! Και οι ιδιοκτήτες του άκουσαν τα
ναι οί μόνοι Έλληνες που
κλαδονήσι. Αλλά
ές έκ των οποίων Βούλγαροι και Αλβανοί) δέ
τους αφορούν πλέο
κινητό τους. Αξιολογούν με βάση τ
γωγή. Ένα από τα πλέον διάσημα έστιατόρια
ακριβό αυτοετ
ρια ευρώ (!), ένώ φέτος
υποδέχεται τους πελάτες του μ
Όχι πίσω
στή φανλοκουτία
τού Παναγιώτη Μποκοβο *
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ των κομμουνιστών
συν στις άκτές και άπεγκλωβι
σαν ανθρώπους τής τρίτης ήλι.
κίας ειδικώς στήν Ανατολική
Αττική, άρματαγιογά και φρεγάτες κατέπλευσαν στο Ζούμπερι για να παραλάβουν δεκάδες έγκλωβισμέν ους, άλλοδαποί
πού έτρεχαννά έπιβιβασθουν σέ
βάρκες αγνοούνται, ένω άπηγορεύθη καί ή πρόσδεσιςτον πλοιΣΤΙΓΜΕΣ άνάλογες με αυτές
ναι ή παραμονή στη εξουσία καί ή άπόλαυ
και στρατιωτικά. Για τον ίδιο
λόγο ε
Οδός Αθηνών-Κορίνθου. Ή
Αττική εύρίσκεται άπό χθές τό
μεσημέρι σέ κατάσταση έκτάκτου άνάγκης καί ή
σις άπεφάσισε άργότερα και
τυπικά τήν ένεργοποίηση τής
σχετικής νομοθεσίας.
ρωσε νωρίς το απόγευμα μέσω
κά. Το Λιμενικό, απόν
όπαδούς. |
κή καταστροφή του 1922 έζησαν χθές χιλιάδες κάτοικοι της
Αττικής άπό τήν Άνατολή μέχρι τήν Δύση, οι όποίοι ευρέθησαν αντιμέτωποι μέ τόν πύρινο έφιάλτη, μέ παράλληλες
πυρκαϊές οι οποίες ξεκίνησαν
τηλεθεατές τι ό κυβερνητι
κός μηχανισμός έπικοινωνίας
υπήρξε άπών και έξαφανισμέΕλλάδα καί τόν έλληνικό λαό κανείς τους
σεΐτρας,σκυθρωπός, σχολία
νιστές και απάτριδες. Και οσο δέν
ήταν αφωνος.
τορία σοβιετικού τύπου, τόσο πιο πολύ άδιαφορούν γι' αυτή και συνειδητά και ασυνείδητα την
καταστρέφουν."Εφτασαν στο σημείο να ανέχοπανηγύρια γιά τήν βράΗ ταυτόχρονη πρόκληση
τών πυρκαιών σε μία ήμέρα,
πού φυσούσαν ισχυροί ανεμοι
ας δέν ήταν είς θέσιν να δώσει
άξιόπιστες πληροφορίες για
τυχόν έγκλοοβισμένους και γιά
βευσή του στο Μαυροβούνιο
και να έπιστρέψει στήν Αθήνα
έσπευσμένος. Ο συντελεστής
συνετα
τών Ανέλ, για να μη χάσουν τήν ισχνή πλειοψην στή βουλή-152 ψήφοι μόνο-και
νέττα, τήν Ραφήνα και τον Κάλαμο. Το μόνο πού έλειπε άπό
τις εικόνες που παρηκολούθητής Ραφήνας καθώς οί δρόμοι
τής περιοχής ήταν κλειστοί και
ήταν άδύνατη ή άποβίβασις τον
ιατηρ
ησουν με νυχια
φορ, γεγονός πού έκανε έξαιρετικά δύσκολο το έργο τής
σεως τών πυρκαϊών
άπό τούς άνδρες τής Πυροσβεστικής"Υπηρεσίας, οι όποίοι
έπενέβαιναν είτε από έδαφους
στις δημόσιες παρεμβάσεις του
ήταν άμήχανος και σοκαρισμένος. Ή Πυροσβεστική υπηρεσία άπεφάσισε να κάνει ένημέρωση στο πανελλήνιο για
μιά φωτιά που άρχισε στις 12
τό μεσημέρι στα Γεράνια ο
και επεκτάθηκε στήν διάρκεια
τής ήμέρας σέ ολο τό λεκανο
πέδιο, μόλις στις 9.30 το βρά
δομέ γλώσσα Ψυχρά πηρεσι
ακή. Το άρμόδιο συντονιστικό
δργανο, αμεση σογκλησις τού
παράλληλα μέτωπα άσφαλώς
και έκαναν έξαιρετικά δύσκολο τ
ως, ώστόσο, δπως έφάνη στήν
πρώτη μεγάλη κρίση α
τής έκτάσεως και τής έντασε
ας που εκλήθη να ά
Δέν θά ήταν ύπερβολή να
άποδομούμενοι συστηματικά βαδίζουν προς τό
και την πολιτική εξαφάνιση
τι οι ιδεολογικές της έμμονες δέν τής έπιτρέ
κτες του για να θυμίζει ή εικόήθάλασσα στήνΑττική."Ήταν
τόσο μεγάλο τό νέφος πούσηκωθηκε άπό την πυρκαια στόν
Αττικό ουρανό μετά τις τρεις
τό μεσημέρι, ώστε για λόγους
ασφαλειας έκλεισε-πρωτοφανέςστα τόσα χρόνια λειτουργι
αςτου-τό άεροδρόμιο Ελευ
ριος Βενιζέλος» και τα άεροπλάνα πού τό προσέγγιζαν
έκλήθησαν να προσγειωθούν
υβέρνηση βρίσκεται σέ αδιέξοδο, γιαΚατά τα λοιπά δεκάδες κα
τοικίες παρεδόθησαν στις φλογες, περιουσιες έγιναν παραναλαμα του πυρός, πολίτεςπανικοβλητοι έγκατελειψαν τις έστιες
του γιά νατρεξουν στηνθαλασ
μενες περιοχές. Ή Κυβέρνησις άντέδρασε μαλλον αιφνιδιασμένα και μουδιασμένα στό
πρωτοφανές σε ένταση κύμα
πυρκαϊά ν πούξέσπασε στό λεκανοπέδιο. Μέ έξαίρεση τόν
μόνο κρατικές. Αλλά τ
σει προ πολλού και δεν διαθέτει χρήματα, πέρα
από το γεγονός ότι ώς έ
τής έχει αποτύχει πανηγυρικά. Όμως έπεν
δόν τετραετή θητεία της συνε
ληφθη μάλλον κοιμωμενη και
άσυντόνιστη να παρακολουθεί
άπό τους δέκτες την καταστροφή. Οι πολίτες δεν ένοιωσαν
δίπλα τους το κράτος!
μέ βαρειά έγκαύματα στά νοσοκομεία, μικρά πλοιάρια έσπευΣυνέχεια στην σελ. 3
τό τον
Αξίζει να διαβάσετε
χονται μέσω κάμερας μητου Δημήτρη k
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πώς ήθελα να ήμουν
εγώ έχει
« Ή 'Ορθόδοξη
Εχχλησία το 2018
τού Γ. Ν. Παπαθανασόπουλου
Έτσι, λοιπόν, 1;01 δηράφοι ε ναι ό «προνομα χο » κλάδος πού άπολαμβάνει «προνομίων ; Ε αι
Δέν ξέρετε
νει νά κα γονται τά πάντα
γύρω σου κι έσύ παλιότε
ρα μέ τό μπλοκάκι ή τό κα
σετ φωνο κα άργότερα μέ
λεκτρονικούς ύπολογιστ Οπιστήμων μπσε κ Σ χ εσε τό 4ο τη
μα το τί θα γί ιμέ TOUS
κο αλάλο , pou olT
σΕΚ Τής,Ελίου, δειχνουν
ότι πολύ σύντομα 01 ύποτί
Δέν ύπάρχει μεγαλύτερο
σχολείο γιά έναν ρεπόρτερ
ά τό ρεπορτάζ τών κ τον! Τά έχω ζήσει όλα!
Από το S μεγάλας σεισμούς
πηγή, στον πυρήνα τού
ματο . Γρω σου ο άστνομι ο πυροσβέστες ol δι
ασώστες, σού ζητούν νά κ νεις πισω», σού φωνάζουν
Πρωθυπουργός ΤΕρέζα
Μαίη Και οταν δέν ΕΧΕΙ
την δυνατότητα νά τά
κάνει αύτά βλέπει στη
Τηλεόραση άμερικανικές
άστυνομικες σειρές όπως
τό NCIS(Εγκληματομοσιογ
θεομηνία, πλημμυρα, σ5 V
νο,νάμός στόν ώκάντα κής
λου κασσαλ Aly OUT97φοΤά Oula άφήσεις νακάνον
Ίστοιχα ντοκουμέντα
Ίστοοιχα ντοκουμέντα
τιά, στήν πλημμύρα, στήν
νο,νάξεχνά τά πάντα καί
λου καί τοϋ A
νικές πλημμύρες το
στάσια, σέ δάση!
ιγίου, τίS φο1977, τίς
τή δουλειά Tous» Kl έσύ,
παρά τήν φωνή του)
τήν καταστροφή!
αύτά πού θέλουν νά μάθουν
Εκείνοι πού δέν λογαριάζουν beivoi πού σέ θεορούν «βοτόν κίνδυνο καί κυνηγουν τόλεμένο» καί παρακολουθούν
ρεπορτάζ ύπό τίς πλέον δ6- τί$ξελίξεις άπό τόν καναπέ
τους φωνητικά. Δένεμειδέν ειναι απλή ένασχόVEquas στην διαπίστωση
του προβλήματο. σχεδί
λησ15-'ΗΠροΟυπουργός
ά éppe ότι ξχει περισσό.
Βλέπω αύτή τήν ώρα τος
Δέν μπορ6;νάσυγκρατήσεις τά κύματα τής άδροΜνης πού σέ σττρώχνουν στην
άσε καί τήν λύση,"Ενα νέο
Τερα άπό 150 βιβλία συτού Ελευθ. Γ. Σκιαδά (σελ.4
του σαλονιού τους
Συνέχεια στίν σελ. 3