Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 21.07.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6082
Με ανάρτηση της στο Facebook η υποογος Βογασίας Έφη Αχτσιόγλου
Επιστρέφονται αναδρομικά σε 200.000 συνταξιούχους στις 2 Αυγούστου
Σε δημόσια διαβούλευση το 5ετές πρόγοαμμα ανάπτυξης
Σε ποιές πέριοχές θα φτάσει το δίκτυο φυσιχού αέριου
Ο προγραμματισμός επέκτασης δικτύων φυσικού
αερίου σε Στερεά Ελλάδα. Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα. Πελοπόννησο, Ήπειρο. Κρήτη. Αιγαίο. Σε δημόΚεφαλαιαγ00ά: Ανακαλείται η άδεια της
Ατλας ΑΕΠΕΥ
σια διαβούλευση το 5ετές πρόγραμμα ανάπτυξης της Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου.
Επιτρο)πής Κεφαλαιαγ0Qdc
κατά την 824η/19.7.2018 συνε001αση του αποφασισε:
-Την έγ2q)ιση του πεQLEX)μένου
του Ενημερωτιχού Δελτίου της
εται?είας «CNL CAPITAL
Ε.Κ.Ε.Σ.-A.O.E.E.» για τη
Επέκταση των διχτύων qu'σιχού αερίου σε 43 πόλεις
της Περιφέρειας, χαι, στα μεγάλα νησιά (Κρήτη, Ρόδο
Μυτιλήνη, Σάμο και Χίο) με στόχο την τοοφοδοσία
περισσότερων από 32.000 καταναλωτών, αοίως
οικιακών, προβλέπει το πενταετές (2018-2022) προγραμμα ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχειρησης Δ12τυων Διανομής Αεριου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Ρυθμιστική Αοχή Ενέργειας.
δημόσια
προσφορά νέων
Από τα ράφια των ΔΟΥ στον
K000 της ανακύκλωσης 01
πινακίδες των ΙΧ
μετοχών της και για την εισα
οογή του συνόλου των κοινών
μετοχ(ον της στην κατηγ00ια
«KuQ1α Αγιού» του Χοηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν.3401/2005.
-Την έγnQ1ση του πεQ1εχομένου
τον Ενημεδωτιχου Δελτίου της
εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
A.E.BE.» για τη δημόσια προ1000α κοιν(!)ν μετοχών της Χαι
για την εισαγωγή τους πος
διαπραγμάτευση (
Σε διαβούλευση
το νομοσχε010
για τη γεωθερμία
Αθηνών, κατόπιν
αύξησης μετοχιχού κεφαλαίου
1ιρίας με δικαί
προτίμησης υπέρ των παλαιον
τόχων-Την ανάκληση της
ιτουργίας
Στα ραφια των εφορία
τοντάδες χιλιάδες πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτον. Οι
ιδιοκτήτες τους
ΧΡΙ ΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚ
AEIIEY»
Αναρτήθηκε, σήμερ,πιος 31752003) δεν
υψουν
άσισαν να θέσουν το
ιστοι
το τεχμήοιο διαβίωσης απο4
τους σε ακινησία καταθέτοντας τις πινακίδες και την
άδεια κυκλοφορίας. Ο χώρος που οι εφορίες αποθη
κεύουν τις πινακίδες έχει γεμίσει ασ4υκτικά.
βούλευση, το νομοσχέδιο για
την αξιοποίηση της γεωθεΟμίας στην Ελλάδα, με τίτλο
«Εουνα,εχμετάλλευση και
διαχείριση του γεωθερμικού
δυναμικού της χώρας και
άλλες διατάξεις». Πρόκειται
Ελλάδα.Οι πολίτες και οι
φορείς μπορούν να συμ!
τέχουν από σήμερα στην
λόγω δημόσια ηλεκτρονική
διαβούλευ
να καταθεσουν τις προ
σεις τους, μεχρι και την Πέμou
τον 0Q1σμό ειδιχού εκχαθ401
Για το λόγο αυτό, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής αποφάσισε να
περιορίσει το χρονικό διάστημα που οι πινακίδες κυκλοφορίας θα παραμένουν στα ράφια των Δ.Ο.Υ
εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.,
ώσιμων Πηγών Ενέργειας,
ώρα 15:00, στην ηλεκτρονική
απτύσσεται, ταχνουθ- δ
στο εξωτερικό, πλην www.opengov.grmin
όμως το θεσμικό πλαίσιο (Ν
μου εκκαθα?ιστών