Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27090
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
Ο Ρώσος
Εςωτερικων
ακυρωνει την
επισκεΨη του στην
Adnva
δραστηριότητες μας στέλνουν στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ακατάλληλη κρίνεται πλέον η χρονι
ή περίοδος για να πQαγματοποιηθεί η ε
πίσκεψη του Ρώσου υπουο
ροβα, δήλωσε ότι η νομιμοποίηση ε
σόδων από παράνομες δραστηριότη
ς και η χρηματο°τηση της τρομο
νΕΕ στο σύνο
ς, ως εκ τούτου «όλα τα κράτη
λό της
έλη της ΕΕ π
αναγκαια μετρα για την καταπολε
μηση της νομιμοποίησης εσόδων από
κατ επεκταση ναδιακοψουν τη ροη
τρομοκρατικές δραστηριότητες
α έως τις 26 Ιουνίου 2017 για να με
2019;
κατάQτιση του προϋπολογισμού του 2019
αι τα ανωτατα OQ1α οαπανων που πQ0_
βλέπονται ανά υπουργείο, με βάση το
Μεσοπρόθεσμο ΙΙλαίσιο Δημοσιονομικής
την καταπολεμηση της νομιμοποιη
σης εσόδων
νισχνουν
η υπάρχοντες, εισάγοντας
ρείς της Γενικής Κυβέρνησης. Στόχος εί
ναι η Χαταοτιση του νεον ποου πολογι
σμού, με βάση τους στόχους για το πQωτογενές πλεόνασμα που προβλέπει το Με
σοπρόθεσμο Πρόγραμμα.
μογι των κανονων κατα
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνοΕυρωπαϊκή Επιτροπή αναχοίνωσε
ότι παQαπέμπει την Ελλάδα, τη Ρουμανί
σχυση της υποχρέωσης εκτιμησης
ης. Β
υργουνται νε
σύμφωνα με το ΔΝΤ
κονομολ
Δευτέρα, λέγοντας ότι οι εμπορικές εντά
ανάπτυξη», με αφορμή την ανακοινωση
ομηση των εσόδων και των Σ ΝΑ
Οι ΗΠΑ, που πολλαπλασιάζουν τα μέτου προστατευτισμού σε βάρος των εται
Γο ΔΝ 1 εκτιμησε οτι το παγκοσμιο Α
να μειωθεί
από 400 δισ. δολάρια, σε σχέση με
υ ΔΝΤ, εμφανίστηκ
ος πιο απαι
πάνο) α
Qwv τους θα μποΟούσαν να είναι οι με.
γάλοι χαμένοι του εμπ001χού πολέμου, ό
πως εκτίμησε σήμερα το Διεθνές Νομι
σματικό Ταμείο, που έχει αναπτύξει τέσ.
σεQα σενάμα για να αξιολογήσει τις ε
πτωσεις μιας συγχρουσης.
«ιιρωταθ4ητρια»
ς αντιπροσ(οπ
υσα πρόβλε
ΕΛΛαοα στις
επενουσεις τον
«Σχεδίου
1 10ννκερ»
σμα για μεγάλ
γκόσμια οικονομία διατηρηθεί στο 3
ν παγκόσ
ΞΕΕ για
θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη διότι ένα
γάλο μέρος του εμπορίου της θα υπόκειται
φαινομενο με ΠαρενερΥειες
Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώινα», ανέφερε σε μπλογκ η Κρι
: Ανεξέλεγκτ
τη θέση ως προς τις επενδύσεις που ενέργοποιήθηκαν σε σχέση με το ΑΕΠ, στο
ντ, γενι
θύντρ
Qενέ07ειες
τQ(00 ακινήτον βραχυχρόνιας διαμονής
(πλατφρμες τύπου Airbnb), που θα συμ
βάλλει καταλυτικά στη διαδικασία φ000
λόγησης των εισοδημάτων μέσω των
υριστιχων μισθωσεων
ΔΝΤ, στο πλαίσιο της συνάντησης των
πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στραστη λει
νωνιών, στη δράση των
τηγικών Επενδύσεων (ΕΤΕ) Σχεδίου
Γιούνχέρ. Οπως σημειώνει η Ευοωπαϊκή
Επιτροπή, η συνολική χQηματοδότηση
που έλαβε η χώQα μας από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων ανέρχεται σε 2,7 δισ
υργών Οικονομικόν της Ομάδας των 20
Αιρες. «Και μια μείωση του ΑΕΠ δεν θα
έχρι τώρα, η επικεφαλής του ΔΝΤ ε
μοναδικό π
βάση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του
οδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Αλέξανδρος Βασιλικός, αναφερόμενος
ing Economy), φο
κλάδου του τουρισμού και
καταθέτουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τις απόψεις
ευ!ώ και αναμένεται
των αχι
συνολικές επενδύσεις ύψους 10,6 δισ. ευ
ιτουογια
στο φαινόμενο του Airbnb και της
γενικότερα. «Πλέον
δεν μπορεί να μιλάμε για οικονομία δια
ταιριες α λα και φυσι
χα πρόσωπα διαχειρ ονται 300 και 400
Ως παρα
στηρίζει
σε αυτο το μοντελο, που αφενος μεν προσε κνει επιπλεον επισκέπτες στη χω!α
μυησε για εντονη διαμαχη
νται η δανειοδότηση εταιρεί
ας κινητής τηλεφωνίας για την επέκταση
χα^ει του μους στις ου ο μεγα^u τερες πα
ντιδράσεων για τις παQevέQγειες πουέχει
πστφενΤΑ, επικεφα/ ης
σεων ακινήτων σε όλη την Ελλάδα.
«Αλλο ν
χοινωνιων. ιοιως σε αγροτι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα