Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Στο πλευρό
τού FBI
ήνη 8 ήμερών ! Ανατολ
ΥΠΑΡΧΕΙ και αλλη πολιτική ανάγνωση για την
πρωτοφανή έπίθεση που έξαπέλυσε ή κυβέρνηση τού ΣΥΡΙΖΑ κατά της Ρωσσίας μέ τήν άπέλαδου σέ άλλους δύο.
θετοντας αυτή τήν άπροσδόκητα έ
τική τακτική έναντι των ιστορικών μας φίλων, ή
οποία συνοδεύτηκε μάλιστα άπό τόν ίσχυρισμό
τον χρόνο των έΆλογ WV
έσωτερικές μας υποθέσεις, στην πραγματικότητα ή κυβέρνηση Τσίπρα προσέφερε τεράστια
υπηρεσία στην γραφειοκρατία των ΗΠΑ. Είδικόερα στό FBI καί στό State Department. Καί προΔέσμευσις Τσίπρα οτι θα τις προχήρύξει μετά την χύφωση των ΠΟΕσπών
στην'Ελλάδα ειναι
ριος Τότε υπολογιζεται πςθά
κατατεθεί καλώς έχόντων των
πραγματον στο Κοινο ούλιο
πρός κύρωσιν ή Συμφωνια τών
Πρεσπών
Φεβρουαειναι τυχαια οσα ειπε ό ύπουργός Εξωτερικών Νίκος Κο
τζιάς σέ γερμανικη έφημερ
δα,οτι η συμφονια μπορεί να
περάσει άπό τό έλληνικό κοι
νοβούλιο και μέ 151 ψήφους
μέ την Αντιπολίτευση να την
σφυροκοπεί θα εχει τις δυνάμεις να βάσει μέχρι τις καλ
tec τού Matou. Εάν τήν συμ
φέρει έν τέλει. Γι αυτό δέν
ΙΩΜΑΤΙΚΗ Άντιπολιειναι θετικό προς την συμφω
νια των Πρεσ
τευ σις τελεί σέ κατασταση συ
ναγερμού ό τό ς τών πλη
ροφοριών οτι Πρωθυπουρ
γόςΑλέξης Τσίπρας έτοιμάζει
Εκλογικό αιφνιδιασμό μέσα
στο φθινόπωρο μ
παροχές και την έξοδο από τό
Δεν θά πρε
Πούτιν στην οποια το κυριαρχο ζητημα έπρό
κειτο να ειναι ακριβώς αυτό: η ρωσσικη άνάμει
ξη στις αμερικανικές έκλογές. Καταγγέλλοντας
μέ μισόλογα πώς κάτι παρεμφερές συνέβη και
στήν Αθήνα (απόπειρα έξαγορας βουλευτών τών
ΑΝΕΛ μέ ρωσσικά κεφάλαια), ή κυβέρνηση Τσίπρα έδωσε αυξημένη αξιοπιστία στις καταγγελίεςτού FB τού State Department κα τμήματος τού
αμερικανικού κατεστημένου που θρέφεται πολιτικά από την ρωσσοφοβία. Παρενέβη κατ' ουσίαν
στην διαμάχη Τραμπ-Αμερικανικών μυστικών
κατά συνέπεια να
ει να αποκλείεται ό Μάρπτωση
τος για την
αύτής άπό τήν άπλή πλειοψην ΝΔ
αυτη ένισχνουν οι φιέστες που
προγραμματίζει από τώρα για
καταγγελλουσα και άτεχουσα
άπό τήν ψηφοφορία,ούπουρτη-και άκαμπτη στάση που τηρει δημοσίως ό Πρόεδρος τον
βέρνησιςτουΣΥΡΙΖΑΕχει δος εκλογές. Πριν λοιπόν ξεΑύγουστο ή Κυβέρνησις
γός τον,Εξωτερικών απευθύΟυμ
σμεύθηκε μέ κατηγορηματικάτητα για την πτώση τής κυβερ.
νήσεως συνασπισμού έκείνη
τήν έποχή,'Ωστόσο, στα άνάτερα κλιμάκια αύτής διατυπώνεται η αποψις πως ακομη και
άναποχώρήσουν ό υπουργός
κειται να διεξαχθούν εκλογές
στήν Έλλάδα πριν ξεκαθαρί
σει πλήρως το τοπίο στα Σκόπια δπου ή «λαοφιλής» κυβέρνησις Ζάεφ δοκιμάζεται. Ή
πρωτη
τό φώς τής δημοσιότητος ύπό
και τήν Διεθνή"Εκθεση Θεσρικό και δευτερευόντως προς
μετρη αντίδραση της Μόσχας ή οποία έπιτέθηκε
της οΛΟΚΑηρωσεως των
δικασιών) άποκλείονται στήν
Ε λαου
θυπουργώντών Βαλκανίων και
στροφής τής είσηγήσεως τού
βοκάτσια» μ ς είπαν. Οι Σκοπιανοί που μετείχαν στο
ίδιο σχέδιο άλλα έξυπνα περιορίστηκαννά καχρονικά:
ρικανικής κυβερνήσεως,
στήν διάθεση μας σημερα υ
σικά. Τώρα αν έ
οι εκτιμήσεις Καμμένου, οτι ή
Κυβέρνησις θα πορευθεί στις
έκλογέςχώρις να κυρώσει την
συμφωνία έξ αιτίας τών
ταγγείλουν έπιχειρηματίες ρωσσικής έπιρροής
ΝΕΑ άπό τό
κράτος τον καταγγελιών τού
τήν οποία ο πιθανότερος χρόναι ό Μάιος, μα1 μέ τίς εύροεκλογές και τις
ZA μπορεί θεωρητικώς να πορει θεϊ εος τον Μάιο ως κυβέονησις μειοψηφίας. Γράφονάναμειγνύεται ό ρωσσικός παράγων στις έσωτερικές τους διαδικασίες υπήρξε άπογοητενto
αναφέρουν
μαίνεται στις ΗΠΑ μεταξύ Τραμπ και FBI καί μάλιστα υπέρ του δεύ
κλίμα γίνει τόσο βαρύ, είναι λί
αν αμφίβολο αν μία κυβέρνησις μειοψηφίας 145 βουλευτών
χωρίς τήν συμμετοχή τού Π
ταμιού στήν πλειοψηφία κ
Πώς θά κατασυ
πλειοψη
%. To «ναι» συγκεντρώνει μέν
όποιο ετέθη ύπ, οψιν μας ειναι
πώς ο κρίσιμος μήνας για την
τροχιοδρόμηση των έξελίξεων
ας τών Πρεσπών και μετά νά
α, ώστόσο στήν πλειοψηφία
Ο έθνικος
μας ύπνος
Αμφισβητείται τώρα και το
χουλονοι Θεσσαλονίκης
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2
ΗΠΑΤΡΙΔΑ μας Εσωτερικά τελβρίσκεται σέ μιά
Ο Ήλιος της Βεργίνας στα πεζοδρόμια των Σκοπίων
σμενέστερη οικονομι
ΤΟΥΡΚΟΙ
ΟΧΙ μόνον ό μακεδονικός χαλβάς
άλλα και το κουλούρι Θεσσαλονίκης παραμένουν μή κατοχυρωμέμέν κατοχυρωμένα τό ούζο και τό
τσίπουρο Μακεδονίας, αλλά θα
ύπάρξουν προβλήματα μέ τήν καΉλιο της Βεργίνας, ένώ στό μνημείο τους στήν Γευγελή ύπάρχει
χάρτης τής ένιαίας «Μακεδονίας».
oarNDLT0Σ ΓΕΙΤΟΝΑΣ
τον κακοποιών
και των κάθε λογής έγκλη ματιών έχει γίνει έ
ικός κανών. Ή τήρηση τ
ίδεχθών έγκληματιών στ Φυλακή ειναι κατά
ξενοδοχειακή! "Οποιος θέλει
οποτε θέλει βάσει νόμου άποχωρει γιά ν συνε
χισει άνεπιτήρητος τήν άγαθοποιό του δράση!
κτύπημα της πόρτας-καιοχι ειδικά τό βράδυδέν σημαίνει έπίσκεψη φίλου ή συγγενούς, μπογητη τής ΝομικήςΣχολήςΑθηνών
Χρήστο Χρυσάνθη στήν ήμερίδα
το Υπογειο Ε τερικών
τηματα έφαρμογήςτής Συμφωνιας
των Πρεσπών». Τόνισε οτι ειναι
υψις τής καθηγήτριας και μέλους
τον 'Επιστημονικού Συμβουλίου
τοϋ ΥΠΕΞ Παρούλας Νάσκουότι
στα πε οδρόμια τών Σκοπιων πάχουν μπρούτζινα ανάγλυφα μέ τόν
οί χάρτες περιλαμβάνουν και την
Θεσσαλονίκη. Και αν αυτά άναθεορηθούν, ο δεις γνωριζει έάν θά
άλλαξου και στις κοινότητες τον
άποδήμων Σκοπιανών
τύπον και ουσία
Εναβιβλίο φόρος τιμής
στον ήραα τον κνπριακού
Τόβυβλίο πού
τα διαχρονικά+εύδη γιά
Στα ξενοδοχεία έτενδύει
Ευτύχιος Βασιλάκης
Ακυρώθηκε το ταξίδι
τάξει έπιτυχώς. Θ τόν ξεσχίσουν,
μέ τόν 80χρονο, κάποια «μήντι
πως έγινε
ΤΗΝ χειρότερη περίοδοστις έλληνοροσσικέςσχέΤΗΝ είσοδό της στον ξενοδοχειακό κλάδο άνεκολειά μας, τό καλύτερο αντίμετρο κ
ατά τή
πρώτη φορά άκυρώνεται ή έπίσημη έπίσκενις τού
κές,Επενδύσεις, συμφερόντων τής οικογενείας Βαστην Αθηνα λόγο τής «έμπλοκής τής χώρας του
στό Σκοπιανό. Έν άναμονή τον ρωσσικών άντιποίνων οι Σκοπιανοι, οι όποιοι ένεπλάκησαν και αυτοι
στις μυστικες δωροδοκιες εστειλαν το δικό του
της με την Golf Residence πού άνηκει στην οικογέ
νεια. Ίοάννη Σμπώκου. Οί δύο έταιρείες ένα νουν τις
δυνάμεις τους, μέ τήν Evergolf Τουριστικές,Επενδώσεις να αποκτα σημαντικό ποσοστό στην Golf
άκου καλύ
Η τακτική τού ύπνου απέδωσε καρπούς σέ
όλους τους τομείς της πολιτικής μας ζωής. Εν
ονόματι ένος κάλπικου προοδευτισμου κάναμε
στό 54% την συμφωνία τών Πρεσπών
σημαντικών τουριστικών μονάδων στην Κρήτη.
Της ημερας τού ΔημήτρηΚαπράνου | κού Στρατο ναΟιάφο πηκο η ού λφγκηπού
Άντιδοασεις ποο αλει η επεν νση τον ΟΛΠ νες συνάδελφοί τυρεά ρη κόρη του πλφγκηπού
θήσουν τόν έπόμενο βαΑξίζει να διαβάσετε
θά έντάξει
τανία. Νύφη ή πριγκήΦιλελευθερισμός
χαι παιδεία
Προβλήματα φα νετα ότι
βάφτιμεταοπίσει ή δημοτική
άρχή τού Πειραιώς γιά τό θ.
μα τ S κατασκευ S τών vt
ων πολιτών στ πρι
ποιήσει δύο συγκεντρώσεις,
κατά τίς όποίες άκούστηκαν
πολλές άπουεις Από ήπιες
%σεις μέχρι καί ύτερβολές)
Μάλιστα κάπο οι πρόσποι τήS συγκεκριμένης κυ ή
μπορε νά έχει άποφασιστι
κ λόγο σέ μιάέπνδυση πού
Ιχε άποφασισθεϊ άπό τήν
προηγούμενη (πρό Cosco)
ήγ σία τοϋΟΛΠ
ότ olaExf5ntype σημα
νο νά δε θ έπενδυτης κυρ ως σέ δ τι άφορά στά ύ η
τών κτιρίων πού θά κατα
σ Ενα θούν, ένδ ενα. & ri
θ ος πρός την δημιουργία
eMall» στόν χώρο τού ΟΛΠ
πάλ 01 δε διαδικασίες
έπιλογης θά γίνουν καί
αντές στην πόλη Πο dρα 'Η Ταξιαρχία άριθ
με 3.000 καί πρόκειται
νάέσχν Er μέ 800 ά οθεϊ τόν έκλεκτό τη. Τζάκ
Μπρου κομπαγκ στό πα
pe λήσιο του Αγίου ΓΕ
τού Οδο
χώρο στόν όπο otre
Τστοοιχα ντοκουμεντα
γιά Την
σεως κολούθησαν τόν δή
μαρχο σέ συνάντηση πού
ε χε μέ τό ύπουργό Nam
ντικό κονδύλι άπό τήν ΕΕ καί
ή όποία βρίσκεται ήδη στό
στάδιο τών μελετών E E
μη άτομα 'Η προ ελευ
κάτοικοι τής περιοχής
συγκριμένα μία άρ τά μγάλη μερίδα κατοίκ πού
«Hér κταση το έπιβμέτή Μέγκα Mapel
παρακολουθήσουν τόν
ματογράφησι
T KO λιμένα μέ δημιουργία
δύο eowv καί συνολικά έξι
παλέ άπό Τήν
eresη
νται κάθε χρόνο ώς ύποτο
λίας Παν. Κουρουμπ
τάταξη είναι τεράστια,
ραλη) άρχήν θέση ύπέρ
όποίας δέν elvon ύποχρεωμ4
e ov (μαζί μέ τή β φάση)
τ κά μέτό σοβαρό αν ό γιά
σηΠολιτών)ίχουν b p
TOUS καΙΕχουν πραγματολουν αίτησεις μέ τά
τού Ελευθ. Γ. Σχιαδά (σελ.4
Δήμος παρά τόότι δέν