Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη cenuepit a Διακηρυ8CWV-Δημοπρασιυν
Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
κινδυνεύουν με!
κατασχέσει s
κοί λογαριασμοί
Αλλαγές στη ρύθμιση των 12ο δόσεων για
επαγγελματίεs και επιχειρήσε!s από την ΑΑΔΕ
οδηγό με όλες τις αλ
λαγές που έγιναν στη
ρύθμιση των 120 δοσεων για τους επαγ.
γελματίες και τις
επιχειρήσεις δίνει η . υπάγονται στη ρύθ
Ανεξάρτητη Αρχή Δη. μιση και οι οφειλές
μοσίων Εσόδων. Στη που βεβαιώθηκαν στη
ρύθμιση μπορούν φορολογική διοίκηση
πλέον να ενταχθούν εντός του έτους 2017
προβλεπόμενο ανώ
τατο όριο των 50.000
ευρώ για οφειλές προς
Το Δημόσιο, εν
οφειλές που τες με οφειλές άνω 31/12/2017, αντί του
προϊσχύοντος χρονι
κού ορίου
των 50.000 ευρώ ενώ
έχουν μείνει απλήρωτες στην Εφορία ν
τα 101 δισ. ευρώ, η
θμίζονται και οφειλές που δημιουργήθη.
όλους τους Πστωτές ή
προς το Δημόσιο, κατά
δραστηριότητα.
κότερα, στις περιπτ
31ης/1220.
Ειδικαν το 2017. Μεταξύ
Επεκτάθηκε ,η
εξάρτη τη Αρχή Δη άλλων προβλέπεται ότι εφαρμογή των ειδικών περίπτωση) άνω των σ
μοσίων Εσόδων πα- ελεύθεροι επαγγελμα- κανόνων ρύθμισης που 125.000 ευρώ, που οφειλ
άει συνεχώς το γκάζι!τίες και επιχειρήσεις ίσχυαν για οφειλέτες προβλέπουν την υπο- προσκομίσει αξιολότων κατασχέσεων, το χωρίς πτωχευτική ικα. με συνολικές οφειλές χρέωση του οφειλέτη γηση βιωσιμότητας και
οποίο έχειαποδειχθεί νότητα με οφειλές προς όλους τους πι να προσκομίσει αξιο σχέδιο αναδιάρθρω
την εφορία έως στωτές ή προς το Δη- λόγηση, βιωσιμότητας σηςοφειλών, ama
κατά και σχέδιο αναδιάρ. ξ ρ τ η τ
λεσματικό μέτρο για
την είσπραξη των λη
125.000 ευρώ μπορούν
να επιτύχουν τη ρύθ.
μόσιο
περίπτωση)
θρωσης οφειλών. Οι εν
εμπειρογνώμ
ο οςπρόσωπ τεφυ
20.0001 έως 50.000
γιαοκανόνες φυσικά
συνέχεια στην 11
με 120 μηνιαίες δόσεις
για οφειλέτες φυσικά
πρόσωπα, με πτωχευτική ικανότητα καινο
μικά πρόσωπαπου
αποκτούν εισόδημα
από επιχειρηματική
δραστηριότητα και για
οφειλέτες φυσικά προσωπα χωρίς πτωχευ.
τική ικανότητα που
αποκτούν
από επιχειρηματική
σικό πρόσωπο που
είναι μ
νομικού Επιμελητη
τουλάχιστον 5 χρόνια
και διαθέτει άδεια
ασκήσεως οικονομο
λογικού επαγγέλματος
ή άδεια λογιστή φοροτεχνικού τάξης Α, είτε
νομικό πρόσωπο, εφ
σε 120 μηνιαίες δόσεις
με την αυτοματοποι.
ημένη διαδικασία του
ευρώ, σε οφειλέτες με
συνολικές οφειλές
(προς όλους τους miΑτσιόνλου:
εξωδικαστικού μηχανιστωτές ή προς το Δη..
περίπτωση) από
20.000,01 έως 125.000
η επαναφορά
των συλλογικών συμβάσεων
Ειδικότερα με τις τε1. Διευρύνθηκε το ευρώ.
πεδίο εφαρμογής της
3. Τέθηκαν νέοι κανόες ρύθμισης οφειλών
για οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς
Δημόσιο
εισόδημα
μισθού
να γνωριζουν
όσοι καταθέτουν
τα χαρτιά τουs
για σύνταξη
RE rep
γείο Εργασίας, Κοινωγύης, ανέλυσε η αρ-