Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÊÁÍÁÊÁÑÇ 208 – 210 & ÓÁ×ÔÏÕÑÇ, ÐÁÔÑÁ
ÔÇË.: 2610-342504 * ÊÉÍ. 6944-184943

ÐÅÌÐÔÇ 19 ÉÏÕËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.585 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÔÁ ÓÐÁÓÁÌÅ ÊÁÉ ÔÙÑÁ…

ÐËÇÑÙÍÏÕÌÅ!

70 ÷éëéÜäåò èá êáôáâÜëëåé
ï ÄÞìïò ãéá ôçí åðéóêåõÞ
êïéíü÷ñçóôùí ðïäçëÜôùí
ðïõ êáôáóôñÝøáìå

ÍÝï ðáíåëëÞíéï áñíçôéêü
ñåêüñ óôçí ÐÜôñá ìå ðïóïóôü
êáôáóôñïöÞò ðïäçëÜôùí 70% üôáí
ðáíåëëáäéêÜ åßíáé ìüëéò óôï 3%.
ÓÅË.5

×Ñ. ÊÏÑÄÁÓ: ÅÎÅËÉÎÅÉÓ - ÐÑÏÏÐÔÉÊÅÓ
ÓÔÏ ÐÁÑÁËÉÁÊÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ

ÓÅË.7

Â. ÓÁÌÏÕÑÇ: ÂÃÇÊÁÍ ÁÐÏ ÔÏ… ÐÉÈÁÑÉ
ÃÉÁ ÔÏ ÈÁËÁÓÓÉÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ
ÓÅË.6

ÐÁÔÑÁ: ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÉÓ 12Ì.ÔÏ ÕÓÔÁÔÏ ×ÁÉÑÅ
ÓÔÇÍ 88×ÑÏÍÇ ÖÏÕËÁ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ
ÓÅË.4

ÊÉ.ÍÁË.: ÏËÁ ÔÁ ÏÍÏÌÁÔÁ ÔÙÍ Á×ÁÉÙÍ
ÐÏÕ ÓÔÅËÅ×ÙÍÏÕÍ ÄÉÁÖÏÑÏÕÓ ÔÏÌÅÉÓ

ÓÅË.2

ÅÎÁÑÈÑÙÓÇ ÓÐÅÉÑÁÓ ÐÏÕ ÄÉÁÊÉÍÏÕÓÅ
ÍÁÑÊÙÔÉÊÅÓ ÏÕÓÉÅÓ ÊÁÉ ÓÔÏ ÂÅËÃÉÏ!
Εγκληµατική οργάνωση
που καλλιεργούσε και διακινούσε µεγάλες ποσότητες χασίς στην Ελλάδα και
το Βέλγιο εξάρθρωσαν οι
αστυνοµικοί της Ασφάλειας
Πατρών, συλλαµβάνοντας,
έπειτα από επιχείρηση στη
Φθιώτιδα, οκτώ άτοµα, ενώ
ταυτόχρονα εντόπισαν δύο
φυτείες µε περισσότερα από
1.800 δενδρύλλια κάνναβης.
Ειδικότερα, σε δηλώσεις που
έκανε χθες στην Πάτρα ο γενικός περιφερειακός αστυνοµικός διευθυντής Δυτικής
Ελλάδας, ταξίαρχος Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος,

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

ανέφερε ότι «η Ελληνική Αστυνοµία πέτυχε ακόµη ένα δυνατό πλήγµα στο οργανωµένο
έγκληµα και συγκεκριµένα στα
κυκλώµατα που καλλιεργούν
και διακινούν ναρκωτικά τόσο
σε εθνικό, όσο και σε διεθνές
επίπεδο». Όσον αφορά στην
επιχείρηση των αστυνοµικών
της Ασφάλειας Πατρών και του

Τµήµατος Δίωξης Ναρκωτικών,
σηµείωσε: «Αποδοµήσαµε µια
καλά οργανωµένη εγκληµατική
οργάνωση, συλλαµβάνοντας
οκτώ µέλη της και ταυτοποιώντας ακόµη τρία, τα οποία είχαν
αναπτύξει διεθνή εγκληµατική
δράση διακινώντας ναρκωτικά, τόσο στη χώρα µας, όσο και
στο Βέλγιο».