Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομικη τεταρτη
Ka0ημερινη οικονομικη c1δικη
ημερίδα Διακηρυχών Δημοπρασυν
Αριθ. ΦύΑ: 6510
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Μπαρ z
για "κόκκινα"
δάνεια
Αυστηροί όροι για το επίδομα
ανεργίαs αυτοαπασχολούμενων
ρυθμίσεων
Υστεκοτικά
Οι 12 σωρευτικέs npouno0έσε1s nou μειώνουν κατά Πολύ το ηλή0os των δικαιούχων
ι την υπουργική από. ίσχυαν κατά την 31-12
φαση που καθορίζει 2016 είχαν υποχρέωση
τους όρους και τις προ- υπαγωγής στο τέως
ϋποθέσεις καταβολής, ΕΤΑΑ και καταβάλλουν
το ύψος αλλά και τη εισφορα για Ειδικό Λοδιάρκεια χορήγησης γαριασμό Ανεργίας
του βοηθήματος ανερ. υπέρ των Αυτοτελώς
k.θεσμες
καια τοτελεξαρτήτως
και Ανεξαρτήτως Αδος
και αυτοτελώς απασχολουμένους (δικηγό.
σχολουμένων-Κλάδος
ασφαλισμένων τέως
ΕΤΑΑ.
Σε μακροπρόθεσμες
ρυθμίσεις «κόκκινων» και προβληματιμηχανικούς,
κών ως προς τον γιατρούς) υπέγραψαν η Το επίδομα ανεργία
χρόνο καθυστέρησης υπουργός Εργασίας, ανέρχεται στο ποσ
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Αλληλεγγυης Εφη
των 360 ευρώ μηνιαίως
και θα χορηγειται για
στεγαστικών δανείων
προχωρούν
μετά την άλλη οι τράπεζες με αυστηρά
ΕΤΑΑ, στον οποίο υπά
γονται κατά την ημερορευτικά, δηλαδη ταυτό.
χρονα, ένα πλήθος συνκ ε
αυστηρών" προϋποθ
σεων, οι οποίες περιορίζουν κατά πολύ τον
αριθμό των δικ
ΑΧΤσιόγλου και οι υφυπουργοί Τάσος Πετρό,
χρονικό διάστημα 3
έως 9 μηνών, ανάλογα
με τον χρόνο ασφ
σης του δικαιούχου.
ρ ι μ έ ν ω μηνία υποβολής της
έ. αίτησης για τη χορή
αλ- "
μως εισοδηματικό πουλος, και
Ηλιόπουλος. Η δυνα
και περιουσιακά κοι.
ούν πως όσοι δεν
νηση του βοηθήματος
ή κατά τη διακοπή της
επαγγελματικής δρα
στηριότητας
2. NaumpXel anos
δειγμένη διακοπή της
τότητα λήψης του βοη. Αυτό επίσης θα κατα
θήματος ανεργίας
οιακαι,προειδοποι.
βάλλεται από τις αρμό.
αιού.
προσφέρεται
πρώτη διες ,υπηρεσίες του χων
συνέχεια στην 11
φορά σε αυτοτελώς και
ανεξαρτήτως απασχοΟΑΕΔ. έπειτα ..arto
έλεγχο των προϋποθέ.
. Αναλυτικότερα οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:
σχετική εισφοροτι τη
βάλλεται από το 2011,
Ειδικότερα δικαιού.
οικονομώ
σεων και των ουρική
απόφαση
Τα 12, "αυστηρά προθεί από τον δικαιούχο
3ετία συνεχούς ή διακεκομμένη,ασφάλισης
εμμίσθου (σ.σ. δηλαδή
να είναι ασφαλισμένος
rX από τον Ιούλιο του
επαγγελματικήΕναλλ
κτικά, θα πρέπει το
ετήσιο καθαρό ατομικό
φορολογητέο εισόδημα
του δικαιούχου από την
άσκηση επαγγελματι.
κής δραστηριότητας
Σε Μακεδονία,Ιχοι του βοηθήματος απαιτούμενα
είναι ασφαλισμένοι που
υπάγονται , στον ΕΟΚΑ,
Βάσει, της Υπουργι.
κής απόφασης, η ντως,
οποίοι βάσει γενικών, για να λάβει κά
ειδικών ήκαταστατι. σχετικό επδομα θα επαγγελματία στον κατά το φορολογικ
Θεσσαλία
το 60% του
Προγραμματ°
ποιος το
2015) ή και ελεύθερου
κών διατάξεων που πρέπει να πληρεί σω. πρώην 'Τομέα του
συνέχεια στην 10
επέρασαν
τ1s 135.000
ημ πολίτες με ευ0al
κληρονομ!as
δημα έως 25.000 ευρώ
αφορά σχεδόν η συντων αιτήσεων που εντάχθηκαν στο πρό.
γραμμα «Εξοικονομώ
κατ' οίκον 113,
Ο κοινωνικός στόχος
του προγράμματος,
των φορων Σελίδα 9
συνέχεια στην 2