Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Στα παπούτσια
A4υλιανοο, Παύλου, θεής oi Οαλεντίνης τών μαρτ
Σελήνη ημερων Ανατολή ήΑίου 6, 17,-Δύσ B 46
Ττάρτη 18 Ιουλίου, 2018
|ApeBu φόλ, 41103I'Eto, 1420v1Tun 1,50
τού Μανώλη Κοττάκη .
Ντοκουμέντο: Η άποφασις
για το άσυλο στους Τονο ους
wou Ε γι τον τερ
Eppu eon na oon aan or ninyo
vemnod
λιτικη του, σηεύδιο νά σος ηροτείνω ν
διαβά.
Του χινητά, οι έπικοινωνίες μέ τους κομμάντος καί ή ετυμηγορία
κερδοι ano Τίς Πρώτες σελίδες του κ
pei στά Ελληνικά άπό τίς κδόσεις "Μελάνι"
τ κάηκαν καί ό Τίτλος του
τό κέντρο
ΤΟΠΛΗΡΕΣτεριχόμε
Ρίζει δύο βασκές Bboer. Πρώτον
pi- ABDULLAHGETIKI
Νά δοομε
μιας τώρα Kai nou ς trval O dpiστην δημοσιοτητα t0ές βασι.
σεις της έritov 63
στό μεγάλο θϋμα tre
Ζυνέχεια στήνσελ 3
vicnynaspave dve,datopeng
MOD C44'rola efi-ar έ.os
"nn+1σελίδα 21)
Είοέθη χαμένο σενάριο
του Στάνλευ Κιού υποικ
Ανε αυφθη απο τον χαθηγητη Ναυ θαν Air μπους
o dona.
Δύο Σικελίες
angg gen
renera
ΔΙΑΟΡΕΧ ΧΙΟες χαρακτηρίζονται κατά nollno varono
onore μορνάννοείναι βές
- oarna oro,
de la patra aη ανατολικός. Αλλοτε e1ναι δυνατόν vdeivatBbσε αλλης Φύσεως διαρ..sa
p000καταιγίδα
έως το τέλος του έτους
με πλαστές σ4Οαγίδες
ξή της. Πρόκειται Υκά Ενα .paroc nov nauje vd
υφίσταται εδώ καί αρκετά
είχε μία όχι άμελητέα iotop1κη διαδρομη. ΠροKera1 yvd τό Βασίλειο ταν δύο Σικελιών
ΑΕ"ΤΟΜΕΡΗ στ
χρόνια, αφού όμως
Αξίζει νά διαβάσετε
ΟΔημος, ενας αυθεντικος ΛαΙΧος χ00ευτης
100%-anos, no roteer tevo d pormno
το Κ. Χρονόπουλου (σελ.8)
Ιστορικά ντοκουμέντα ZaStrawak
την Άθήνα το 1836» | and, ,