Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
Μακεδονικά
ο ίδιος θα γυρίσεις
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΙΙΣ 1981
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 .
Είνα' το β μα τοο λαο της TEtPoNK pac . Σηpaia roes έχουν την πρόοδο και το σ ιμΜ pov τον romoeyno
διαβάστε σ' αυτό το φύλλο
u 1847 (27) . tros 38ο . ΤΙΜΗ:Ο,50
Τα τοπικά. Π.Ο.Π.
2 mou ρκαρώ0ple 5 °τη τη δο nepria 8 Talten a.cns 12 κόστημαρο 17:aravexi a-22 "paypptc
Διήμερο
Νάοοοα κέ
πές στην Ημαθία ενώ ντροο συντήρησης βιΑιο- της κεντρ κής Maxt ονίας ρομετίτλο «Ηναι δυνατή 0cpd) 04 μεταγραφικ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
στη Νάουου συνελήφ δεσίας και αΠΟκατάστασης καιτη μακεδονική κουίνα μυακονή Eupinn»,pory- KIr σεκτών ομάδων tr
ηρονος που κατε χε μ- της βιβλιοθήκης Αργυρού. παρουσιάστηκαν στο co. ματοπ ου θηκε στη σχολή πΕριοχής μας Ολα τα ret1ωλούνται.
μαθήματα
mica rokmi!ώσεων αφήνει ροδάκινακαι νεκταρίνια ο ΕΜΑΙΑύση η Δ.Ε.Η ;
στα δικαστήρια οι ροδακινοπαραγωγοί | Δ.Ε.Ι
την ΤΕτρίοδο του λαϊκού κ anmaaop06, Τότε δηλαδή
πτροσότερες επιχειρήσεις έχουν πλέον πιαληθεί και
κτρισμού. Ότι θα κατέληγε και ντή mpoc man
λοντα, δηλώ0ης Crpac.evu | κράτος
στα δικαστήρια της Βέροας
extanoeuv έχει ήδη ξεκιν+
ήταν: rimi dpaye
πύληση της ΔΕΗ: Ο λόγος
κά pd τρα εναντίον του ΕΛΓΑ
i0yKE Το ίδιο το έ0vog Eaotywyuv την Επιχείρηση στο
τημετοχή της.
ασΟλιστικά από Τον ΕΛΙΑ
ΜΑ Την παραμικρ
VEpeKi temppee ίας του ΕΑΤΑ
αλλά στην οοσί
άκρως εχ0pi.
πρ hy
ληση ακόμη panivao ed ουτη,Επιχείρησης' Aona
μεί αμουλιο τη λης
"ναι" στον διεθνή διαγωνισμό
για τα "Πηγάδια"
από το δημοτικό συμβούλιο
κι αλλο συλλαλητήριο
για τη Μακεδονία
χεδΔΕΗ
αυτών νομοσχεδίων. Topaup'μι σε ο καρπός
0 τον λεγίμενα και Τρα+όμενα, με την έννοια όπ δεν
roo Aaoo και της χώρας, Άραγε 6a εεοφληθεί. αν παοιοδοξίας. Καλό είναι όμως να mc+00με να είμαστε μία της λεγόμενης-ελεύθερης αγορας». Η κιβΕρνηση
Μακεδονίας μας. Περοοότερα στη σελίδα 14.
Κωνσταντίνος Σταματόπουλος, ND
Zapc'ράκη 10, Ndouoa l 23320 52554 l myskin.gr
Υλώσσες) όπ cmELrm εισπρακτική 0όιλλα κατά το
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
YAPAYAIKA
EMEEZIAHE ΠΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΑΤΑΤΖΙΔ0ORM APOA
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ , ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΤΑΣΙΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ . ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ & ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΥ . ΝΑΟΥΣΑ
THA. 23320-23069 KIN. 6973-206278
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
23320.22149
6971.956.322
& ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 1 . ΝΑΟΥΣΑ
THA. 23320-20330&6939-794630