Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΟικονομικήKa0ημερινη οικονομικη C1δικη CGnjlepita Διακηρυ cuvanjlonpaOluv
Αριθ. ΦύΑ: 6509
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
πτώση στ1s
τιμεs των
κατοικιών
Το δυσθεώρητο κό.
τοςτων πιστωτικών
καρτών, με τα επτόκια
να «αγγίζουν» ακόμη
και το 20%, σε συνδυασμό με το κοκκίνισμα
των προηγούμενων
ετών,που είχαν ως συνέπεια την εκτόξευση
του δείκτη μη εξυπη.
ρετούμενων ανοιγμά,
ταν στο καταναλωτικό
Στον αντίποδα, οι συναλλαγές με χρεωστι
δεκατριπλασιάστηκαν
σε αριθμό και εννεα
πλασιάστηκαν σε αξία,
σημειώνοντας ρυθμούς εξάπλωσης σε
μία τετραετία, οι
οποίοι, με βάση το
ΙΟΒΕ, είναι εντυπωσια
κοί σε διεθνές επί
Σε κατάρρευση έχει
οδηγηθεί η αγορά
ακινητών στα χρόνια
με τις χαρτοφυλάκιο
Στο τέλος του 2017,ο
αριθμός των πιστωτι
να έχουν μει- πεδα
του 57%,
αναγκάζει τους κατό.
χους τους να «φιλτρά
ρουν περισσότερο τις
Η ραγδαία μείωση εισοδημάτων, η ανερ
γία, η αύξηση των συναλλαγές
φόρων κατοχής ακι. Ειδικότερα, σύμφωνα εν
νήτου, οδήγησε πολ. με πρόσφατη μελέτη «άγγιξαν» τα. 96,5 το μέσο ονομαστικό προϊόντα
λούς να θέλουν να
ν καρτών ανήλθε σε
2 8 εκατομμύρια, ήτοι
φώθηκε σε 13%, από
15% το 2016 και 16%
δομένου των αυξη
νων επισφαλειών που
αυξημένος κατά 7% το 2015»
αντιμετωπίζουν με τα
συναλλαγές
Την ίδια στιγμή που επίμαχα καταναλωτικ
εκατ. ευρώ (αύξηση
κατά 22% σε σχέση με
το 2016)..οπος,
του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανι.
κών Ερευνών (ΙΟΒΕ),
την περίοδο 2014
201 7 η εξάπλωση των
πιστωτικών καρτών
ήταν πολύ πιο ήτα σε
σύγκριση με αυτή των
επιτόκιο των, προθε.
σμιακών καταθεσεων
είναι 0.59% (στοιχεία
Πιο αναλυτικά, όπως
προκύπτει από στοι
χεία της ΤτΕ, του
συνέχεια στην 11
00, σπεύδει να Μαίου), το πραγματικό του επιτοκίου, αλ
Φοιτητικό
στεγαστικό
Πίδομα.
τονίσει η Τράπεζα της
Ελλάδος (ΤτΕ), «Το μερίδιο του αριθμού των
συναλλαγών που διεκόστος των πιστωτΚ
κών καρτών ξεπερνα
και Συνολικ Eroa
Πραγματική Empa./
σεις ακόμη και το
αγορές με πιστωτικές
Χρεωστικων,
σημει
κάρτες είνα: Τ
15,22%-15,50%
"Alpha Bank 17,75%
. | ώνοντας σωρευτική κές κάρτες βαίνει του 20%. Σύμφωνα με . Εθνική Τράπεζα:
nda, άνοδο κατά 83% σε συνεχώς μειούμενο τραπεζικ
νέργειάρτες roa νει
δυσθεώρητο 4ε ναμε
στελέχη,
αριθμό συναλλαγών
και κατά 38% σε αξία.
από το 2015 Συγκεκριμένα, το 2017 διαμορπρόκειται για μία αναγ
καστική Πολιτική, δ
οι αιτησε1s
Φορολογικέs
δηλώσει
As 31 Ιουλίου anor. I
«Βαρια» τα Πρωτα
εκκαθαριστικά
Πάνω από 2 δισ. ευρώ
Ανοίγει ξανά από 27 |
Φόρμα για τη χορή
γηση του
στεγαστικού επιδόμαοετ τικού
το υπουργείο Παι