Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Παρασκευή
Ιουλίου
Αριθ. ΦύΑ: 6506
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΙΟΒΕ: Το βιοτικό επίπεδο τηs Ελλάδαs
προσεγγίζει Πια αυτό των Βαλκανίων
δηλώνονται
τα έσοδαει:ό
μισθώσε1s
τύπου Airbnb
της βιοτικό πρπίπεδο υπογράμμισοστήριξης
της χώρας πριν την υπογράμμισε. Αυτό
κρίση προσέγγιζε το είχε ως αποτέλεσμα τη
βιοτικό επίπεδο των μείωση του βιοτικού
Σκανδιναβικών χωρών, επιπέδου των Ελλή
σήμερα προσεγγίζει νων
αυτό των υπολοίπων "Ωστόσο δεν έχουν
βαλκανικών χωρών» χαθεί όλα» τόνισε ο κ
σύμφωνα με τα όσα Αθανασόπουλος, επι
είπε ο πρόεδρος του σημαίνοντας ότι "τα
ΔΣ του ΙΟΒΕ, Τάκης τελευταία χρόνια
-Ι Αθανασόπουλος, κατά έχουν ολοκληρωθεί
αρκετές μεταρρυθμί.
Δύο σημαντικές δι
ευκρινίσεις σχετικά
με τη δήλωση εισοδ
ματος που προέρχε
ται από μισθώσεις
την παρουσίαση της
την κρίση με δυναμικό
12,1%, εξέλιξη η οποία,
όπως και η μεταβολή
στις εισαγωγές, οφε
h- δεύτερης τριμηνιαίας σεις, έχουν αλλάξει τρόπο
έκθεσης για την οικοπολλά πράγματα και
Σύμφωνα με τα στοιείναι στο χέρι μας η χεία της δεύτερης τρι- λεται σε μάλλον πρό
Η ζημιά που έχει χώρα να προχωρήσει μηνιαίας έκθεσης του σκαιρο παράγοντα, την
πραγματοποιηθεί στην
τύπου Airbnb γνωστο.
πολύ πιο γρήγορα».
«Υπάρχει ακόμη χρόΙΟΒΕ για την ελληνική
οικονομία που παρουέντονη πτώση των ει.
σαγωγών πλοίων
οικονομία και τη χώρα
ξάρτητη
Δημοσίων Εσόδων. είναι-πολύ μεγάλη νος για ανασύνταξη σιάστηκαν σήμερα η Η κατανάλωση των
Συγκεκριμένα, όσοι
εκμεταλλεύονται ακίνητα με τον τρόπο
και ανάκτηση του χα.
μένου βιοτικού επιπέοικονομία
μηνο του 2018 κατά Χιά για τρίτο τρίμηνο
αναπτύχθηκε στο πρώτο τρί.
νοικοκυριών
μεινε σε πτωτική τροπαρέ
συμπλήρωσε ο κ. Αθα.
νασόπουλος
Οι προσπάθειες δρα.
στικών μεταρρυθμί
σεων για βελτίωση της
οικονομικής δραστηριότητας και προσέλ.
Στο μεταξύ ανάπτυξη
στα επίπεδα του 2%
προβλέπει για το 2018
το ΙΟΒΕ ενώ σύμφωνα
2,3%, έναντι 2% στο
τέταρτο τρίμηνο 2017
και οριακής ανάπτυξης
0.3% στο πρώτο τρί.
(0,4%) ενώ αντιθέ
τως, η δημόσια κατανάλωση ενισχύθηκε
οριακά (+0,3%)
συνέχεια στην 11
Επίδομα
ξένων με τον γενικό διευ- μηνο 2017
Βασική προϋπόθεση
για αυτό ειναι η δημι
Παιδιού 2018:
Πληρώνονται
σ γουρα από
τον ΟΠΕΚΑ
691.965 A21
με την δόση
θυντή του Ιδρύματος
Η ανάπτυξη προήλθε
επενδύσεων που θα
συνέβαλαν στη διατή.
ρηση του βιοτικ υ είχε
Νίκο Βέττα οι ρυθμοί από τη βελτίωση του ουργία
κουλτούρας
ονται στο τρέχον
διάστημα δεν είναι
νονταν για μία οικονομία που βγαίνει απο
εξωτερικου νοςγιο ν
(+76% και
γών (-2,8%). Οι επενδυσεις υποχώρησαν κατά
συναινεση χαρακτηρι
στικό των χωρών ΠΟ
τα παραδείγματα
εξαγ y
επιτύχει ηχώρα μας
κατά την προηγούμενη αυτοί που θα αναμέ- πτώσης των εισαγω- ευημερούν. Πλείστα
δεκαετία, δεν έτυχαν
της απαιτούμενης οι
συνέχεια στην 10
AAAE:
Διευκρινίσεις για
Η πληρωμή της
γ-δόσης για το επί
δομα παιδιού 2018
πλησιάζει και ήδη στην
πλατφόρμα
λόγω λάθ0us
στιs βεβαιώσεις
του ΓΛΚ
ΟΠΕΚΑ έχουν υποβλη
θεςητΣτηνπόληρο ν
A21. Στην πληρωμή
εως τώρα έχουν ενταχθεί τουλάχιστον
691 .965 αιτήσεις
Ήδη έχουν υποβάλ
συνέχεια στην 2