Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ποιευ συντάξει: | Πάνω από 1.000 ευρώ ο μέσ0s φόρ0s!
κινδυνεύουν να
υποστούν μείωση μεγαλύτερη
των 300 ευρώ
Βαριά» εκκαθαριστικά για 1,8 εκατ. νοικοκυριά
| | Στα 1.000,77 ευρώ ράδοση όσοι γνωρίζουν εκ των προτέρων
μέσος πρόσθετος ότι θα πληρώσουν
για τις υψηλό φόρο αφήνουν
1.822.978 χρεωστικές την υποβολή της δή.
φορολογικές δηλώ- λωσης για τις τελευσεις που έχουν υπο- ταίες ημέρες της
βληθεί έως τώρα στο προθεσμίας. Τούτο πα.
Taxisnet και ενώ απομέ- ρότι είναι γνωστό ότι η
ουν ακόμη να υπο- πρώτη διμηνιαία δόση
διαμορφώνεται
1.477.384 δηλώσεις τος θα πληρωθεί έτσι
μέχρι και τις 26 του κι αλλιώς στο τέλος
συνταξιούχων των Συνολικά μέχρι και Με βάση τον ημερή- αμείβονται με μπλοκά. από τις ασφαλιστικές
ημοσίων υπαλλή- χθες είχαν υποβληθεί σιο ρυθμό υποβολής κια ή είναι αυτοαπα. εισφορές που κατέβα
των δηλώσεων φόρου
445.000, θα δουν! δηλώσεις. Από αυτές εισοδήματος ρυθμός Με βάση τα ημερήσια 01 εκπρόθεσμο
περισσότεροι
476.138 φορολογικές
οχολούμενο.
μειώσεις στις αποδο- 2.304.706 (ποσοστό έχει πέσει σημαντικά στοιχεί
χές κατά 18% με την 48,56%) ήταν μηδενι- από τις αρχές του μέχρι και χθες είχαν αποφασίσουν να
έλευση της νέας χρο-Ικές, 618.454 ήτανηΑΑΔΕ Παρόλα αυτά όσοι
υποβληθεί 977: 911 δη.
λώσεις E3 από τα 2,4
εκατομμύρια που δηλώθηκαν πέρσι. Ενας
από τους λόγους είναι,
εκτός από την προκαταβολή του φόρου που
αυξήθηκε από το 2017
μήνα,από 130.000 πριν
δοθεί η παράταση σε
70.000-75.000 την
σκάρουν μια εκπρόθε
φορολογίας ή εκπρό
θεσμη τροποποιητική
θα βρεθούν αντιμέτω
ποι με πρόστιμα και
προσαυξήσεις, τα
οποία κλιμακώνονται
Σύμφωνα με όσα
προβλέπει το επικαι
στωτικές, με μέση
επιστροφή φόρου 307
συνέχεια στην 111 Σε ό,τι αφορά τις
Δηλώσεις Ε3
1.822.978 χρεωστικές,
ο συνολικός ουμπληρωματικός φόρος που
Οσον αφορά στην ΠΟ.
ρεία υποβολής των δη.
λώσεων Ε3, αυτοί που
Τι ισχύει για
κληρονομιά,
γονική Παροχη
1 δωρεά
βεβαιώθη
και ο μέσος φόρος μέσω του λογιστή όσοι έχουν εισόδημα πρόσωπα που δεν τη
φτάνει στα 1.000,77 τους το κουμπίτης από επιχειρηματική ρούν βιβλία, δηλαδή
ευρώ ανά δήλωση. Το
φτάνει το
2016a εισοδήματα του
δραστηριότητα , θα
χωρίς την έκπτωση
ως0 ευρώ για φυσικά
σουν από μόνοι τους
«οριστικής υποβολής»
επαγγελματίες, όσοι
μισθωτο
τραπεζικών ποσό του μέσου της δήλωσης τους πρέπει να υπολογίσουν χους και κατ' επάγ
καταθέσεων
φόρου αναμένεται να είναι οι ελεύθεροι φέτος το φόρο τους γελμα αγρότες.
αυξηθεί γιατί κατά παΠοιοι δικαιούνται
βοήθημα
επανασύνδεσns
ηλεκτρικού
ρεύματ0s
φόρο κληρονομιάς
αλλά όχι από το φόρο
ροχής όσοι αποκτούν
ρήματα τα onoia
είναι κατατεθειμένα
σε κοινό λογαριασμό
Για να μην πληρώσουν
γαριασμού φόρο για
Σελίδα 9