Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÅÌÐÔÇ 12 ÉÏÕËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.580 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÄÉÐËÅÓ ÊÁËÐÅÓ ÔÏ ÌÁÚÏ ÔÏÕ 2019
Ï ÐÜíïò ÓêïõñëÝôçò, áðü ôï âÞìá ôçò
ÂïõëÞò, Ýêáíå äåêôÞ ôçí ôñïðïëïãßá ôùí
16 âïõëåõôþí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ìå ôçí ïðïßá
ïé áõôïäéïéêçôéêÝò åêëïãÝò èá ãßíïõí
ìáæß ìå ôéò åõñùåêëïãÝò óôéò 26/5…
ÓÅË.7

MAÑÉÁ ÁÍÔÕÐÁ: ÐÏÉÏÓ ÖÏÂÁÔÁÉ ÔÇÍ ÁÐËÇ
ÁÍÁËÏÃÉÊÇ ÓÔÇÍ ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ;

ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ ÊÁÉ ÔÇÓ ÅÉÓÁÃÃÅËÉÁÓ ÐÁÔÑÙÍ
ÃÉÁ ÔÁ ÁÊÑÙÓ ÅÐÉÊÉÍÄÕÍÁ ÓÔÉËÏ ËÅÚÆÅÑ

ÓÅË.2

×Ñ. ÐÁÔÏÕ×ÁÓ: ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÁÑÁ×ÙÑÇÓÇ ÔÏÕ
ÈÁËÁÓÓÉÏÕ ÌÅÔÙÐÏÕ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ…

ÓÅË.3

ÊÊÅ: ÊÁÔÁÔÅÈÇÊÅ ×ÈÅÓ ÔÑÏÐÏËÏÃÉÁ ÃÉÁ
ÄÉÁÃÑÁÖÇ-ÑÕÈÌÉÓÇ ×ÑÅÙÍ ÓÔÏÕÓ ÄÇÌÏÕÓ

ÓÅË.4

ÐÁÔÑÁ: ÐÁÍÏÕÑÃÁ ÏÉÊÉÁÊÇ ÂÏÇÈÏÓ ÅÊËÅØÅ
ÁÐÏ ÇËÉÊÉÙÌÅÍÏÕÓ ÔÏ ÐÏÓÏ ÔÙÍ 20.000 ÅÕÑÙ
ÓÅË.6

Παρέµβαση σχετικά µε τα στιλό λέιζερ και γενικότερα για τα
παιχνίδια µε λέιζερ, κάνει η Εισαγγελία Ανηλίκων Πατρών µετά
τα δηµοσιεύµατα για παιδί από
τον Βόλο, το οποίο έχασε µερικώς την όρασή του από τη χρήση του. Η Εισαγγελέας επισηµαίνει το σοβαρό κίνδυνο για τη σωµατική υγεία των ανηλίκων από
τη χρήση µη πιστοποιηµένων
συσκευών δεικτών λέιζερ, εφιστώντας την προσοχή σε εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές.

ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÅÓ 2018 : ÐÙÓ ÈÁ
ÊÕÌÁÍÈÏÕÍ ÏÉ ÂÁÓÅÉÓ ÓÅ ÁÅÉ–ÔÅÉ
ÓÅË.9

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr