Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επανασύνδεση ρεύματος για φτωχά νοικοκυριά
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5265 Πέμπτη 12.07.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Χαμηλή παραμένει η εγχώρια ζήτηση για
Δίωξη κατά των αδελφών Ψωμιάδη για
έργα «φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη
στα νησια
ση τοον Βουξελλών
πουργού για
την διατήρηση του μειωμένου
ΦΠΑ στα νησιά, εξέ4οασε
καθώς τόνισε ότι έγινε χαος
εσε ότι το μέτρο θα ισχύει μόνο
θα ισχύσουν οι περικοπές τον
ερε, οτι μει00rl τους ειναι
<<συνετό» από τη πλευρά της
μπαράζ πρόσφορών
να μην u gol,
Συγκεκριμένα ο αξωματούχος
A. Τσίπρα για το ΦΠΑ στα
σα4ές χρονικό πλαίσιο και
το μέΤΟο είναι σα4ές ότι
θα τελειώσει στο τέλος του
τέλεσμα να
ETEL να γινουν
μνημόνιο τοτοπουμπλικλημένοι
χ0ινωνιχου τουρισμού
eyne(νουν τα εκτελεστικά μέλη
του Ευροπιυχου Μηχανισμού
Σταθερότητας.
Ο ίδιος ανέ(pege ότι αυτή η | αίτηση
Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι
εθεσαν ηλεχτρονική
αλλαγή, η οποία έχει πολύ ! δικαίωμα υποβολής ένστασης
βάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικ
τυακής πύλης του Οργανισμού.
Με «καταιγίδα» προσ ορών για το δίμηνο Ιουλίου
Αυγουοτου επιχειρούν οι Έλληνες ξενοδόχοι να τονώσουν
τις κρατησεις που εχουν απο κρισιμες αγορες της Ευρ)της
και τη Ρωσία. Η άνοδος της Τουρκίας και της Αιγύπτου και
συμμετοχή
μιχρή δημοσιονομική επιβάρυ- Ικατά τον αποτελεσματων των Δικαιολογητικά που συνονοή, μόλις 24 εκατομμύρια, θα προσωρινών Μητρώων και δεύουν την ένσταση των Δικαιμπορούσε να προκαλέσει και Πινάκων από την 11.07.2018 και ούχων, είτε σαρώνονται και
καθυστέρηση στην απόφαση άρα 11:00 μέχρι την 13.07.2018 συνυποβάλλονται με αυτήν
ηλεκτρονικά, είτε κατατιθενται
Υπήρεσία του
ΟΑΕΔ μέχρι την 16.07.2018 και
EVOOOYOL.
αλιί ότι ο ίδιος
Ίκαι ώρα 23:59
Διαστάσεις ξενοδοχειακού
«εμ4UAKou» τευνει να προσαεκ μέρους των Ελλήνων
ξενοδοχων, ιδιαιτερα στις
στην αρμόδια
(οα 13.00
θα παρθεί κανονι na2c
Αναρτήθηκαν στην δια
δικτυακή
βει το μπαράζ προσφο ουν αγορές της Γερμανίας και
στο οποίο έχουν επιδοθεί οι Ρουσίας. Ξενοδόχοι από την
πιθανότητα να μην εφαρμο- | πύλη του ΟΑΕΔ (wwww.oaed
ικά που συνο- Έλληνες ξενοδόχοι σε μια Κρήτη, τη Ρόδο, τη Βόρεια
εξισορροπί- Ελλάδα μετέφεραν την
ξεων από το
συμ4ωνηθειχα. Ψη4ιστει από
το ελλτ νικο χουνο ου υο, ο
α ιαματουχο τονισε πα οι
περικοπές είνου συμφωνημένες» nou on θα ήταν σο4ό από
ποοσ αθεια να εικο
σουν την υστε ηση κ οτι εκτιμι σ πιος αποτην α ο α
σεων που χατα Οφεται σε της Γερμανίας wmyooenu
βασικούς προορισμούς και υστέρηση κρατήσεων για το
αφορά την περίοδο αιχμής δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου
Ιουλίου-Αυγούστου σε μια που διαμο(xp(ίνεται σε δυγή
χρονιά που πάντως αναμένε- φο ποσοστό (άνω του 10%)
ται ρεκόρ αφίξεων
στικων Καταλυυατων και ΑποχΑΕΙΟμενων στο πλαισιο του! loo
γράμματος Κοινωνικου Του 0σμού
δευουν την ενσταση τον Παρ
ό ων σαοον ονται και συνυπο
βα ονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο
μέχρι την καταληχτική ημεοουτην μεριά της ελληνικής | Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι
ηνία υποβολής ενστάσεων
Μετά την ολοκλήρωση της εξέ
τασης των ενστασεων-και τη
υχών αποτελεσμάταν, θα εκνήσει η υλοποιηση του ποοοαμματος, το
οποίο θα έχει 12μηνη διάρκεια.
τώ0α την σιςήτηση που οα αίτηση συμμετοχ
apooci αλλαγές στο Teo cul- διχαίωμα υποβολής ένστασης
σε συγκριση με το αντιστοιχο
περυσινό διάστημα.
«Bu ήταν σοφό η Ελλάδα
κατά τον αποτελεσμ
Ξενο&χειακές πηγές χάνουν
άτων τον
ZLue(νει στην ου
της πολιτική» είπε χαρακτη9στικά ο ευροπαίος αξιωμα.
Πονάκων από την 11.07.2018 χαι
| 000:11:00 μέχρι την 13.07.2018
και ώρα 23:59. Η