Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27083
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
Ερχεται κοινωνικό μέρισμα η
ΣΕΒ σε
ΊσΑπαντησ κυβέρνηση
Τσίπρα: «Η κυβέρνηση
προσπαθεί να
διαιρέσει τους
ερΥοοοτες σε καηους
και κακους»
ουν επιλογές, υπέρ και χα
τρόπο που αποθαΟύνει τους επενδυτές,
προωθώντας διατάξεις που αντιστρατ
ονται τη γνωμη του συνολου των κοινω
νυχών εταίρων ε07οδοτών αλλά και ε
γά αφού θα πηγαίνουν καλύτε
ερα χρόνια θα
ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, κατά τη διά
κεια συνέντευξης Τύπου, με αφορμή το
νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα (σ.σ
Τρίτη) στη Βουλή και περιλαμβάνει ρύθ
πουν πρακτικά, με την μεγα
τερη απασχόληση, τη μικρότερη
και για τις εργ
ολαβίες και τι
μια συζήτηση για το πώς θα
χρησιμοποιούσαν αυτον τον
μοσιονομικό χώρο
Φαλήρου ο
υπάρχει πάλι υπέρπλεόνασμα και μέρι
πρώτος που θα
ρας στις αγορές, ουπουργός Οικονομικών
μα στο τέλος του χρόνου, ενώ επανέλαβε
ότι για τους φόρους έχει ζητήσει ο πρωθυ
πουργος εως τοτε ος τ
λέτη για το που μπορούν να ξοδε
καλύτερα τα πρώτα 700 εκατ. ευρώ που
εφαρμοσει
ΠΙΛΟΤΙκα τη
συνοεση οπτικης
να στο σπιτι
Ψηλά πQωτογενή πλεονάσματα, δημιουρ
γουμε σημοσιονομικο χωρο για να μποQ0ύμε και να μειώσουμε τους φώρους χαι
να χάνουμε σημαντικές δαπάνες για τα
έναν «καθαρό διάδο
ρουμε ότι έχουμε αυτόν τον
οσοχομεία καί για τα σχολεία» δήλωσε
ο υποΟγός Οικονομικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος, μιλώντας στον τηλεοπτικό
σταθμό «ΕΝΑ Channel» της Καβάλας.
προτέρων για το 2019, «Είναι να μει
ο ΕΝΦΙΑ: Είναι να βοηθήσουμε τους μιδιάδρομο. Αυτός ο διάδρομος δεν είναι
ηνες επενδυτες και επο
ιους και τους αυτοαπασχο
Στην εκόήλωση για την ενε070
ς με τις κοινωνικές εισφορές. Είναι να
ση της πρώτης συνοεσης οπτικης ινας
Η ΔΕΗ καΑυπτει το συνοηο της οφειΑης
για ποσό μέχρι 6.000 ευρώ
κτρικής ενέργειας (ΔΕΗ ή εναλλακτι
Όμιλο ΟΤΕ παQαβρέθηκε ο υπου!γός
οαι ΕνημέQωσης, Νίκος Παππάς
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις ε
γκαταστάσεις του ΟΤΕ στο Παλαιό Φάλη
ται σε χαταναλωτές με ΑΤΠαλαιού
κού). Οι επιτροπές α
μορφων εται ανάλογα με το ύψος της οφει
ξιπΟ θεσμες οφειλές από λογαριασμούς
εύματος, στους οποίους έγινε διαχοπή
της ηλεχτροδότησης μέχρι τις 30 Ιουνίου
2018, η δυνατότητα επανασύνδεσης με
κάλυψη μέρους ή του συνόλου της οφει
λής από τον ειδικό λογαριασμό που δηματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων χαι χορηγούν το ει
δικό βοήθημα, εφόσον η αποσύνδεση αφο
ρά την κύρια κατοικία και επιπλέον 1xaΓια οφειλή μέχρι 6.000 ευρώ καλύ
Σε χαμηλά
Πενταμηνου
υποχώρησαν οι
πτεται το σύνολο τ
ου ποσου
Από 6.001 έως 9.000
σιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινω
υρώ καλύπτεται το 75%
αποδοσεις των
πο να μεταου να Υπουργική Απόφασηπου
Εξι στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα
δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους
προωθείται για δημοσίευση στην Εφημε
10ετων
ομοοΥων
Q1δο. της Κυβέρνησης
Όπως ανακοίνωσε σήμερα (σ.σ. Τρίτη)
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ
ξι στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εQγασίας,
ε χαμηλό επίπεδο πενταμήνου υπο
χώ!ησαν οι αποδόσεις των 10ετών ομο
λόγων του ελληνιχού δημοσίου, σύμφωνα
σύμφωνα με τα ευρήματα της ετήσιας διεθνούς έ!ευνας έλλειψης ταλέντου της Man
power Group για το 2018. Το ποσοστό αυτό (61%) αποτ
καταγράφεται στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια διεξαγωγής της έρευνας στη χώρα
μας, ενώ βοσχεται 16 μονάδες πάνω από τον παγκόσμιο μέσο oQo (45%)
δότησης, που ήταν προηγουμένως η 14η
το υψηλοτερο ποσοστο που
Φεβρουαρίου έως τις 30 Ιουνίου
τερες επιδόσεις από τα άλλα ευρωπαϊκά
ομόλογα με τις αποδόσεις των 10ετων ο
μολόγων να υποχωρούν κατά 10 μονάδες
βάσης, σε χαμηλό επίπεδο πέντε μηνών,
Τα αιτήματα για την υπαγωγή των οφειλετόν στο σχετικό πρόγραμμα εξετά
ζονται από επιτροπές που συστήνονται με
απόφαση του δημάρχου και αποτελούνται
από εκπροσώπους της δημοτικής Αρχής,
υ ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλε
έλλει4m απαιτούμενης εμπειρίας (27%), τεχνικών δεξιοτήτων (25%), διαθέσιμων
υποψηφιων 17%), η προσδοκια υ ηλότερης αμοιβης σε σχέση με την προσφερόμενη
12% και η έλλευ η προσωπικων δεξιοτητων 7%), καταγράφονται ως οι κύριοι λόγοι
δυσκολίας κάλυψης θέσεων εργασίας
η αυξημένη διάθεση JENNA
ανάληψης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα