Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Ka0ημαρι η οικονομικη ει ικη CGI epica Διακηρυευν 1ημοπρασιυν
Αριθ. Φόλ: 6503
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΠΟΜΙΔΑ:
Πότε η κατοικία
μπορεί να είναι
και γραφείο
Στα χαρτιά ακόμη
το μισό ασφαλιστικό
Δύο χρόνια και 230 επαγγελματίες και au
τ°απασχολούμενοι για
προβλήματα
έχουν ανακύψει στον
υπολογισμό
σφορών τους. Η«Κ»
παρουσιάζει σήμερα
με τη βοήθεια του δι
νομοθετήματα μετά
(νόμους, υπουργικές
αποφάσεις ή εγκυκλίυς που διευκρινίζουν,
συμπληρώνουν ή τροτοποιούν την ασφαλιστική μεταρρύθμιση
59/29.6.2018 για τ
ακόμη εκατοντάδες χιΜΠούρλου, που διαθέ
κανένα σοβαρό λόγο, Ιλιάδες ασφαλισμένοι τει μεγάλη εμπειρ
ς ακόμη
στα ασφαλιστικά θέ
ματα,
κρεμότητεςτου νόμου
4387/2016,26 μήνες
μετά την ψήφισή του,
που ταλαιπωρούν τους
ασφαλισμένους, προκαλούν σύγχυση και
και συνταξιούχοι εξαταλαιμός στη χρήση και
ιάθεση των περιουπωρούντα, όχι από
αυτές καθαυτές τις
Μάλιστα, η έκδοση του
κανονισμού κάθε άλλο
παρά «ανώδυνη» θα
είναι για τους ασφαλι.
σμένους, καθώς ανα.
μένονται
rpi. Το σχετικό πό
σμα έχει ολοκληρωθεί
από το 2016, όμως
ακόμη οι ενιαιο όροι
για συνταξιοδότηση
επιδόματα αλλά κα
ντων! διατάξεις του νόμου
λιτών, που θίγειτε.
Κατρούγκαλου,
από τη μη έκδοση των
απαραίτητων διευκρι
ητων και, κυρ
αλλαγές
ματιών επ σημαινει η
συνέχεια στην 11
ευρισμόαλλά και
δυσχεραίνουν τη δουλεια των εργαζομένων
από το υπουργείο Ερ
γασίας. Κάποιες αφοτι,προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με απο.
περιμένουν-μάταιακυριως στο ύψος των
παροχών που δίνει το
Ταμείο, όπως επίδομα
ασθενείας ή έξοδα κη.
δείας, αλλά και στις
δικές παροχές για τα
άτομα μεavampia
δεν έχουν θεσπιστεί.
Στον αέρα βρίσκονται
και όσοι αναμ
τις ν το οθέσεις σκαι
ο ενιαιος κανονισμός
Το μενειας ή έξοδομα
δενον αερα βρίσκονται
°ενιαίος κανονισμός
Ισως ένα από τα μεΕπιστρο ή
να γαλύτερα προβλήματα διαδικασίες χορήγη, δεύτερη σύνταξη
αλλά και μελλοντικά
σης παροχών, όπως
γιατί δεν έχει διευκρι
το πώς θα θεμελίωνε
ται. Στην ίδια κατηγο
Οαυτ ματ0S
την έκδοσφαλισμένοι
τουργια τ για τη λε
ήνα ομα εργατικού νες arovo ές, ούτε
συμψηφισμός ξής τους, ενώ σε μείου είναι η μη
αναμονή βρίσκονται έκδοση του ενιαίου Απότην 1η Ιανουα. ται το δικαίωμα ούτε
και εκατοντάδες χιλιά- κανονισμού ασφάλι- ρίου 2017 εκκρεμεί και το πως θα υπολογίζε
εκμηδενιζει»
δες μη μισθωτοί, κυελεύθεροι
σης και του ενιαίου κα.
παροχών,
η νομοθέτηση ενιαίων
διατάξεων για τηνανα
νονισμού
των χρημάτων
αναπληρωτή υπου
Γιώργου Χουλιαράκ
και ΠρώτηS
Katoikías
You: Οικονομικών
πέρσι το Ιούνιο ενεργ°ποιήθηκε το άρθρο
80 του ν. 44462016.
το οποίο προβλέπει