Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
18ρνης-Νυκόλαος Καραθάνος 1951-1974 Ιδιοκτήροα-Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Impialog
Παρίοδος Β, (1974)*
Ap. φάλλου 6880-11.668 0,50€
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
1949-Μία αίτηση
του γνωστού εστιατορ ου
Ζήτησε χώρο στον Κορύλοβο
Πρώτη και δεύτερη
Πού βρισκόμαστε
αλήθεια με Τις φυλακές
Νικηφόρου Δράμας:
για να στήσει πομ
θέση για τα αδέλφια
Ανδρέογλου
Ακυρώνεται
η παράσταση
! Ευχαριστήρια επιστολή δημάρχου Δράμας προς την εταιρεία Raycap
Προσφορά οικοπέδου
για δημιουργία εισόδου στο τζαμί
! Γιατί γίνονται
βουλευτικές
, εκλογές:
ομέ ου ο or wounh μην ο μμ 17 της πλατειας Δικαστηριων Δράμας
Το Ευάγγυλου Χ. Maprvé
παραγωγής, όσο é0ουν αγοράσα eomr
ρια παρακαλούνται να τα εξαργυρώσουν
στολίδη και την ετapaa Raycap για την
αγορ ενός οικοπέδου πί της οδού
γάλου Αλεξίνδρου, eEé δωσε Xeco &
έως την Παρασκευή 13 Ιουλίου στα σ-1 Δράμας κ. Μαμσάκος Πρόιεπα για ένα οικόακριβώς από το τζαμί της πλατείας Δικαστητου οικτεδου από την Raycap κα
σφορά του προςτο Δήμο Δραμας, θασημάνα
ασ δους προςτο τζΠο της πλατείαςΔιοτη
τεροι από 200, Σε
ο μου τους είχα
με θέμα Την Κοινωνική
στρατόd Απ' όλους αυτούς ποιούς θυμ6TingeboeYpΕπιχειρηματικότητα 'IphoKr aaampa
exae δεκπ τη δωρεά της Εταρείας RAYCAP, είναιηκατεδάφιση
το χ ο του
Τρη Τρόιβαση στο τέμενος και η καλύτερη αν δα η του & τέου Αημ dourou Telévoue
και τον ΠαΕΡΑ δράσεων προβολής, κατάρτ σης,
ενημέρωσης καθώς και έναν [email protected]μό συνε
δαν κα ημΕρίδων, έχει αναλάβει να πραμαατοιήσα το Επιμελητήρο Δρόμος, στο
EuwExp4ένα, πρόκεπα για ένα οικ πεδο 20,15 τ.μ ού της
οδού Μεγάλου ΑλΕάνδρου σ ην πόλη της Αράμος και συνοκρμένα μπροστά ap4 ώς από το Τέμενος Αράπ Tai της
πλατιας Δικαστηρίων Ο όρος με τον οποίο ο Δήμος Αρουας
έχουμε
Ήταν όλοι φιλόδο ο
την υστεροφημα Ποιος ξέρει
νμαυνού τού 1876
υλά σημασία νομίζω
Πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε
η φετινή διοργάνωση
ρημα-Ενδινάμιση της κουνα τπων Των «Ελευθεριων» στη Δραμα Ελλάδας υπέφεραν, καε ορο αρα
νωνικής επ χειρηματικότητας με τη χρήση
καινοτόμων υποστη ροτκών δράσεων στη
διασυνοριακή περιοχή
20ουκοο αρι τη σοσυνδρου
ogemup
τον τίτλο τού πολιτικού
2018 κα ώρα 11.00 κα στο συνεδριακό
Αλλά σημασία νομίζω δεν έχει η ψυχοποηθεί ημερίδα με θέματην Κοηωνική Ent
έργο τους, εξαιρουμένων των πέντε παEn μελητήρο Δράμας είναι ενταγμένο
στο πρόγραμμα «NTERREG Ελλάδα
Yapio» με ένα συγκεκριμένο έργο nou
ur0στηρκτ Νών δράσεων στη διασυνοριακή περιοχή (entrepreneurial spirit
through the setting up of innovative struc Αλλη μα πυημένη δοργουση τα
tures in the cross-border territory-Social Eeuepl ολοκλ apfVonag
Forces », κύριος στόχος του οποίου είναι τις καλύτ Βς εντιπώσεις σε οργανανα κοταγραφο ν α δρ σας κα οι πρακ τές, α μετέχοντες και θεατες. Ο Δήμος
κές της κανυν υής em eg ηματικής δράσης Δράμας, η ΔΕΚΠΟΤΑ του Διμου Δραμας
στη δι υνοριακή περοχή και να εντοπ-1 και πλήθος συλλόγων και κοινυνκ φοστούν α ανόγες της. Στη συνέχεια, με τη peuv, έδωσαν τον καλύτερο αυτό τους,
χρήση ανοτόμων «epY0λείω-να βοηθη διοργανώνοντας ενδιαφέρουσες Eadn ύθούν α κονωνικός εηχεο σεις και όχι σεις από τις 21 loubu έως τις 7 Ιουλίου.
μόνο, για την ανάπτυξη της εργοίαςτους Σε ανένταξητύπου χθεςτο πρωί στα
στη χώρα εοατάστασή τους, αλά κα στην γραφεία της ΔΕΚΠΟΤΑ, ο πρόεδρός της
ανάπτυξη κανω 8 ααώ σε έναδι ουνο- K. n ργος Ψαρράς, ανατέα κε τη
ριακό περβάλλον.
ένας υπέστη τρεις
vid Στην χώρα μας
της Σουανος θεοδωρ δου
Είσαι σημαντικός
Πρόσ ro Αήμου Αραμα -KAH, Dr
repr ή Εν ση Ν Αρ μας θα ή
Εστία Δράμας Ε ραΪΤΚός Ποιοι ός
ΣΑλογος Πανοράματος, Ποντικά Σωμτεία Δήμου Δράμας, Μουσικοδραματικός
Σύλλογος Xupoot ς «Η Αναγεννη Είσα
Μοοδονία», Πολπιστικός Σύλλογος Δρ
μας «Q R, μας», Konwu ή Yn da
του Δήμου Δράμας, Σύλλογος ΕΒρτώνΝ
Δραμας«ΟΕρος», ENTaleumpia Ελλυτή χε και στην Αρχαία Ελλάδα. «Ουκ εά
ς Παράδοσης, Πολπιστικός και 4ρισ κός Σύλλογος Απελακί w.Ev η
Κρών Δράμας-hti Ανοητής φιλοξε
τυν αιδηλώσεων, καλώς και στην
Το έργο έχει ξεην ήσει να υλοοείται με
τη συμμετοχ όλωντων εμπλε μενονφοpé . Τα μέλι του εταρο ού σ ατοςτου
επΠυρμένη φεπή διοργάνωση.
Στις 7 louNou ολο ληρώΟΝ
με π6Ap ς EuYév ος οΤραπΕ
ΤΙΟ Μ
ΟΚΑΝΑ Tour. Νοσοκομείου Δράμας
τερα. Οι πολιτικοί
Ιτα, αλληλοϋβρίζονται και δεν παραδε
λιπη επυ αηγιορτή τ Ελ plu »
για το 2018 και η 105η réταος από την
XpNa Δι Δράμας, Μοφ τικό noληστικό Σύλλογος Μοναστηρακίου, ΣύYmpete
ιΦορείς ΑμεΑ το
Ματέλλη,
Στρατιστκό
Μελίνα
γος Γονέων-Κηδεμόνων και Φαων του
Αθλητικού και Πολπιστικού Συλλ6του Καλού Αγρού,καιο Δήμος Κφάλας
pla ατή, θα ήθελα να ευχαριστήσω
κονυιούς
ριο Ξάνθης, δύο (2) Μλη Κυβερνητικές Ορ
Βουλγαρία Που έχουν σχ ση με την κουόλους τους συλλόγους, τους
καινα τους αγχορώ για την
άρτα opyaυση της όλης διοργάνωσης. Τους ευχιαστώ επίσης κα για την όλη συνεργασία
που αχομε από το διάστημα και για την
oTo Kapo»,Πο μφασηατικός Σύλλογος Δράμας «Ο Αγιος Χρυσόστομος», ΈΜΟση Χορευτών Δραμας
«NppXog», Κέντρο Πολπιστικής
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Μακεδονίας. Συνεπίκουρα στην υλοποίηση
luna n u s χαντην-Ελαέρο.
Πολ τιστικός Σύλλογος Art Y' ROI, Πολείναι οι κονωνικοί ετα ρου τοπικοί φορείς
1986'. Γυμναστικός Σύλλογος ΔραΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑφοΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Σ ip τικΔ μια
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν LK.A)
Τηλ:25210-22112 & 25210-20806
λαθρωτικό Σωματείο χωριΑγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
«Modern Music Academy», ΧοΔέχεται κατο
τρο Πρόληψης
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
rydoc "Δράση», θεραπευτική
:"Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παραοοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα