Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Ka0ημερι η οικονομικη ειδικη εςημερι α Διακηρυ?εων-Δημοπρασιών
Αριθ. Φόλ: 6501
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τσουνάμι
εισφορών
dos το τέλοs
του μήνα για
tous επαγγελματίεs
Πώs θα καταβάλλονται τα αναλογικά
τέλη κυκλοφορ1as για το 2018
Όλες οι λεπτομέρειες
κοινοποίηση
των διατάξεων του άρ.
σύμφωνα μετις επλογέςΠου δίδονται με τα
4537/20 18 (84 A') και
την παροχή οδηγιών
για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για
το 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας
πτώσεις α) έως γ) του
εν λόγω άρθρου
Ειδικότερα
ρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός.
καταβάλλονται τα 2/12
των, αναλογούντων
τος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν
τελών κυκλοφορίας β)
για άρση ακινησίας
αναλογούναπό την ημερομηνία
απόδοσης του οχήμα
ρασκευή με την καταυπόλοιπο
καταβάλλονται 2/12 τ
των ετήσιων τελών.
αρσης. αναγκαστικης
ακινησίας, οι κάτοχοι
μπορούν να καταβάλλουν
τέλη κυκλοφορίας για
τους μήνες που υπολείπονταιμέχρι το
τέλος του έτους 2018
018 καθώς και στην
τα4/12του ποσού των,
αναλογούντων στο
οχημα, ετησιων τελών
κυκλοφορίας γ) για
άρση ακινησίας για το
διάστημα
του έτους και μέχρι το
αυτού
(31.12.2018), καταβάλλονται τα δωδέκατα
του ποσού των αναλο
γούντων στο όχημα
ετήσιων τελών κυκλοάρσης
περίπτωση τος στον ιδιοκτήτη
αναγκαστικής ακινη.
σίας εντός του έτους
αυτού, προχώρησε η
Ανεξάρτητη Αρχή Δη.
κατοχο, στην περι
πτωση άρσης αναγκα
στικής ακινησίας λόγ
κλοτής ή υπεξαίρεσης
τελευταία ημέρα του
ουλίου οι φορολο
συνέχεια στην 11
υπόλοιπο
αναλογικά τα
Εσόδων
εισόδου του οχήματος
στην Ελλάδα στην πε
ρίπτωση άρσης ανακαστικής ακινησίας
λόγω κυκλοφορίας του
στο εξωτερικό κλπ Η
Αύξηση του
ΑΕΠ κατά 1,5%
εάν αναδιαρ.
Όπως αναφέρεται,
στην περίπτωση εκούσιας ακινησίας, οι κά
τοχοι δύνανται να
άρουν την ακινησία
Η καταβολή αυτή για
να είναι εμπρόθεσμη
πρέπει να γίνει εντός
ΟΙ Προβληματι αυτή καταβάλλοντας aopia no ano e ou 15ερο ερων που έλαβε υποχρεωση τατων
τέλη κυκλοφορίας
Kés επιχειρήσειs |
ανάλογα με την διάρ.
κεια κυκλοφορίας, και
της άρσης μέχρι και το
τέλος του έτους συν
χώρα το γεγονός που
ήρε την ακινησία, rDC
κυκλοφορίας, στην πε
Αυτές είναι οι ΠΙΟ
συxves παραβάσεις
Που κάνουν
Οι φορολογούμενοι
και φέρνουν πρόστιμα
έωs 2.500 ευρώ
μονάδα ετησίως μπο
στική ,αναδιάρθρωση!
ευρώ μια διαδ |
ΑΕΠ νης Χώραςσεδρα
ορολονούμενοι
τουλαχιστον 2,6 δισ
, τα οποία μέσα