Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 07.07.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6072
Σύμφωνα με τα στοιχεία ε τέλεσης του Κοατικού Που πολογισμού
«Ξέφυγαν» οι δαπάνες σε δύοϋπονογεία αι την
Ο ΦΠΑ, οι ασφαλιστι ές εισφορές αι ο φορος εισοδήματος αι αλληλεγγύης
«Βουνό» οι υποχρεώσεις που καλούνται να εξυπηρε
τήσουν τις επόμενες ημέρες οι επαγγελματίες. Πώς
αταβολή της
διαμορφώνεται το καλεντάρι των πληρωμών. Ο ΦΠΑ
οι ασφαλίστιχες εισφορες και ο φορος εισοοηματος
και αλληλεγγύης.
επιστροφής
κεφαλαίου
€0,06/μετοχή
| Η Τακτική Γενική Συνέλευση
του μετοχικού κεφαλαίου της
Φορτα)μένος με q:όρους χαι εισφορές είναι ο Ιούλιος για ένα
εκατομμύριο ελευθέρους
της Μύλοι Λούλη ΛΟΥΛΗ
0,00% απαφάσισε την αύξηση
επαγγεματιες και αυτοαπασχοιασμό να υπερβαίνει σε ορισμένες
Νέο πακέτο κινήτρων
σε επιχειοι σεις
της Στέρεάς Ελλάδας
περιπτώσεις αχόμα και τα μηνιαία έσοδα. Εάν υπάρχει
απόθεμα, οι πιθανότητες κάλυψης των ασφαλιστιχών και
φορολογικών υποχρεώσεων είναι υπαρκτές. Εάν οχι ως
αναγκαστική λύση φαντάζει η ρύθμιση τον οφειλαν σε 12
μηνιαίες δοσεις η εναλλακτικά η διαχείριση των υποχρ.
εωσεων κατα ποοτεοιοτητα, με το
αυξημενο.
εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ
1.027.216,80 με αύξηση της
ονομαστικής αξίας κάθε
μετοχής Χατα ευρώ 0,06 (από
vQe) 0,94 σε ευοώ 1,00) με xeq.
)οσχο των κατασχέσεων
αλαιοποίηση
αποθεματικο)ν
«διαφοΟά από έκδοση μετοχών
τόχρονη ισόποση μεύοση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρό 1.027.216,80 με
μείωση της ονομαστικής αξίας
Χάθε μετοχής κατά ευρώ 0,06
(από ευαό 1,00 σε ενο) 0.94) με
σκοπό την επιστρ)φή κεφααίου με μετ!ητα στους
μετόχους του ευρώ 1.027.216,80
«καυπανες» σε επτα
φυσικά πρόσωπα για την
ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή
Έως και το 80% του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φθά
σει το ύψος της επιδότησης για όσες επιχειρήσεις της
Στερεάς Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στους χλάδοχαι του
χάλυβας) υπαχθούν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση έργων
Μετά την ανοτέ00 αύξηση χαι
κεφαλαιο παραμενει στο ποσο
ων ευρώ 16.093.063,20 δια1Q
ευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε
'41στάμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΣτεΟΕάς
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά
την 823η/3.7.2018 συνεδρίασή
χρηματικά πρόστιμα ύψους:
. € 10.000 στην την κα Μαρία
)χυπτει απο τον τιτη) του
nou ύψους € 49.000 σε επτά γο του Κωνσταντίνου.
φυσικά πρόσωπα για παράβαση- € 10.000 στην χα Στυλιανή
Την 29.06.2018 καταχο)!ήθηκε
α που θα χοιματοδοτηθούν θα πρεπει
χαι της χαι.
νοτομίας τοον επιχειρήσεων στους επιλεγμένους κλάδους,
ηθούν νέα ή διαφοροποιημένα
48/1985
αναφορικά με τη μη ορθή πληρο- € 10.000 στον κ. Παναγιώτη
cpo2ηση των επενδυτών σε Καζαντζή του Νικολάου
ενημερωτικό δελτίο της εταιρ--E 3.000 στον. Ιωάννη Δεληκα
είας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. αναφορικά νάκη του Αναστ
ΚαταχΌησης 1413785,
αουθμό 70854/29-06-2018 απόφχε ενου να
προϊόντα υψηλής π οοτιθεμ ενης αξίας.
Λυρίγκο του Δημητρίου
nou κεφαλαίου της εταιρίας το- € 3.000 στον κ. Αλέξανδρο
ποίηση του ά!θ00u 5 του Κα
Ποταίωάννου του Δημητρίου
ταιρία