Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
οπελούζος. Επιστρέφει στην ενέργεια με λιγνιτικές της ΔΕΗ και
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5262 Σάββατο 07.07.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Αυξηση 60%
ις ομαδικέ
ασφαλίσεις
ςωης και υγειας
της MetLife
13.586.500 μετοχές
Η Nissos απέκτησε το σύνολο των
CVC-Υγεία
μετοχών της Κορρές
Σημαντιχή αύξηση παρουσιασαν οι πωΛησεις ομαΥγείας της MetLife το πρώτο
to s Mello
συγκυοια χαι τις αντιξοες
συνθήκες, που εξακολουθουν να αντιμετωπι,ουν οι
για τον οοικο τουρισμο
Συγκεκριμένα, οι πα)λήσεις
Ομαδικών Προγραμμάτων
Ζωής & Υγείας αυξήθηκαν
χατά 60% την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018, σε
6 Ιουλίου
Σε αυτό το
4500τερες επιστημα πάνω
reverse split προχωρά
4.500 εργαζόμενους εμπι
στήθηκαν την MetLife για
άλιση τους.
η Εθνι
του Face to Face Distribution
και του Τομέα Ομαδικών
αλίσεων, της MetLife, x. | Τακτική Γενική Συνέλευση θα
«Σύμ4ωνα με τον αρχικό μας
προγουιματισμό, ο στόχος
μας για το 2018 όσον αφο α
τις πωλήσεις ομαδικών
συμβολαίων ζωής και υγείας,
ήταν να πετύχουμε μια συνοπραγματοποιήσει η Εθνική Τράπεζα την 26η Ιουλίου 2018, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην
Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη
Βρεταννια», οδός Βασυέως Γεαγια τις Ετήσιες Οικονομικές Κατα
στάσεις της Τράπεζας χαι του
Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (1.1.201731.12.2017), Χαθώςχαι υποβολή της
αντίστοιχης Εκθεσης των Ελεγ
Το ευνουχο οικονομιχο κλιμα στις τεσσερις απο τις εξι βαλ
κανικές χώρες και την Πολονία δημιουργούν προσδοκίες
για νέα άνοδο του οδικού τουρισμού προς την Ελλάδα το
2018. Από ποιες χώρες ήρθαν οι περισσότεροι, ποιοι ξόδε
ψαν τα πιο πολλά τη χρονιά πέρυσι.
Ιργίου Α' αe.1. Πλατεία Συντάγμα| τος.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
της 100 ς χαι του ομιΛ υ για
την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017λική ετήσια αύξηση άνω του 1 σιας διάταξης
25%. Οι εξαιρετικές επιδότου πρώτου,στηριότητα
1 . Τροποποίηση του Καταστατικού
της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ 0,00%
της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα μ
αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό
ηνου,
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
ητικού Συμβουλίου και των Ελεγετών της Τράπεζας και των αποροοφηθεισών λόγω συγχωνεύσεως
εταιρειών με την επωνυμία «NBG
σε πλαίσιο.
ειδικού βάρους
αποκτήσει στον ελληνικό
τουρισμο οι ταξιδιώτες του
που έχουν
εξέλιξη, μας φέρνουν στην |
ευχαριστη εση να αναθεωρήσουμε προς τα πάνω τους
2. (i) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €0.90 λόγω χεφαλαιο
Το 2017 οι ξένοι επισκέπτες
που ηρθαν οδιχως στην
u ησης
του ειδι- BAN-ASSURANCE ΝΩΝΥΜΊ
φ0άνουν στη χώρα μας με Ελλάδα έφθασαν τα 8,3
ΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
και αυτοκίνητο ποοδιαγράΡουν εκατ. ταξιδιώτες και ξεπερΚΕΝΤΡΟ για το 2018 οι οικονομιχες νούσαν το 30% τον συνοδυναμικα με μια ισχυοη ονομαστικής μετά νηφου μέτοχης ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. ΤΗΣ εξελίξεις στα Βαλκανια, λιχον αφίξεων ξένων τονου
λότερα
εκάστης κοινης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ σύμφωνα με μελέτητου
ομάδα πωλήσεων και με την
ότι το τελικό αποτέλε| της Τράπεζας χαι μείωση του συνο.
| λιχού αριθμού αυτών με συνένωση
ΕΑΑΑΑΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από κάθε ευθύνη
Ινστιτουτου ΣΕΤΕ (SETE (εξαιρουμένων των επι
Intelligence) του Συνδέσμου βατών κρουαζιέρας)
Ελληνικων Τουριστικών
των εν λόγο μετοχών (reverse αποζημίωσης για τις Ετήσιες Ουχο
split). Τροποποίηση του άρθρου 4 νομικές Καταστάσεις και τη
του Καταστατικού της Τράπεζας. διαχείριση της εταιρικής χρήσης
ειναι.
τους νέους αναπροσαρμοσμένους στόχους μας.»
| 1|xe0χή εξουσιοδοτήσεων
2017 (1.1.2017 - 31.12.2017).
3. Υποβολή προς έγκριση της Έκθ.
εσης του Διοικητικού Συμβουλίου