Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

27oC, 12.00

30oC, 8.00 μ.μ.

26oC - Υγρασία 60%-77% - Άνεμοι: ΒΔ 6-5 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:09 - Δύση ηλίου: 20:50

€0.80

Óôï óðßôé ôïõ êñåìáóìÝíïõ!

Η κριτική στην Οδύσσεια του έργου των φραγμάτων είναι μια πρώτης
τάξεως αφορμή για την ανάδειξη της παθογένειας της τοπικής διοίκησης αλλά και του καθιερωμένου τρόπου αντιπολίτευσης. Οι σκέψεις γι’ αυτό το μεγάλο έργο, που θ’ αντιμετώπιζε με στρατηγικό τρόπο την ύδρευση και τα δίκτυά της, πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ‘80. Η αρχική παρατήρηση ήταν ότι το νησί έχανε τεράστιες ποσότητες βρόχινου νερού, που για γεωλογικούς λόγους δεν μπορούσε να συγκρατήσει. Η υπόθεση πέρασε από χίλια κύματα, ώσπου δέκα χρόνια αργότερα, το υπουργείο Δημοσίων Έργων ενέταξε, μελέτη κατασκευή, το έργο στο τομεακό του Πρόγραμμα. Δηλ. υποσχόταν να το παραδώσει με το κλειδί στο χέρι, και μάλιστα δίχως να επιβαρυνθεί το περιφερειακό Πρόγραμμα. 3 >>

Σάββατο 7 Ιουλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4682

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ FRAPORT ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ÐÜíù ïé áößîåéò & ôá Ýóïäá


18% ìåãáëýôåñç
áðü ðÝñõóé ç
êßíçóç áðü ôï
«Êáðïäßóôñéáò»

×Üëêéíï ç Êáñýäç óôï ðáíåõñùðáúêü. Óôïí ôåëéêü ôïõ ýøïõò ç Äüóç 13 >>

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εξακολουθεί να καταγράφεται αλματώδης αύξηση
των αφίξεων στο αεροδρόμιο Ι.
Καποδίστριας και τον Ιούνιο.
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Fraport Greece, οι αφιξοαναχωρήσεις διεθνών πτήσεων
στο κερκυραϊκό αεροδρόμιο αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά 18,8% σε
σχέση με τον περσινό Ιούνιο.
Σελίδα 4>>

8518 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
το σ/κ, στο λιμάνι
ÓÜââáôï 7.7
Panorama II: 14:00 - 17:00
ÅðéâÜôåò: 49
ÊõñéáêÞ 8.7
Costa NeoRiviera: 07:00 - 14:00
ÅðéâÜôåò: 1.498
Oosterdam: 08:00 - 18:00
ÅðéâÜôåò: 2.250
ÄåõôÝñá 9.7
Sea Princess: 08:00 - 18:00
ÅðéâÜôåò: 2.272
Celebrity Constellation: 09:00 16:00 - ÅðéâÜôåò: 2.449

Ï Éóðáíéêüò
Åìöýëéïò:
Êýðñïò, ÅëëÜäá
êáé Åõñþðç
8&9 >>

Áðü ôéò
åãêáôáóôÜóåéò
ôïõ ÍÁÏÊ
óÞìåñá ç
óõíÝíôåõîç ôýðïõ
ôïõ õðïõñãïý
Íáõôéëßáò 5 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα