Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη |
Παρασκευή
Αριθ. ΦύΑ: 6500
Τιμη : 1.00€
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ελλάδα δεν Αυξήθηκαν τα έσοδα από τα POS
αποταμιεύει
Ποιοι επαγγελματίες έχουν ξεχάσει στο.. συρτάρι τα μηχανήματα
Πολλά και
επενδύει
του Ιδρύματος Οικονο
κών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
στικού χρήματος στην
"επαγγελματιών» το
ξησερηση των ολο ική
συμμόρφωση των ποτα χρησιμοποιούν οριΜπορεί η συντριπτική
λιγότερα Ιομένο επαγγελματίνα στικο ύχρήματουστο
πλειοψηφία της αγο- 2017 συμμετείχε στο
αποδοχήςπληρωμών
με κάρτες (POS) αλλ
σημειωτέον ανήλθε
στα 23 δισ. ευρώ, . με
δοσης αποδείξεων. 'Η
και ακόμα, αν κοπεί
απόδειξη, μπορεί να
ιδιωτική καταν
είναι και χρήση. καρ
τών στον κλάδο-κατα
σκευές/συντήρηση»
όπου το 2017 αντιστοιέως
αριθμός των συναλλα.
γών, ο οποίος αντιστοί μόλις στο 0,5% του
ιστες
ανύπαρ.
Η Ελλάδα βρίσκεται
κτες συναλλαγές
Ο λόγος, για τους διείναι και πλαστ
τους λογι. συνόλου.
Βάσει της ανάλυσης
αίτερα χαμηλά σε του ΙΟΒΕ με στοιχ
σημαίνει ο ΣΕΒ στο
τράπεζες,
το 2017η αξία των συρωμών με κάρτα, εν
όπως τον αριθμό των
λόγους
τική κατανάλωση-είναι
ΙΟΒΕ ναλλαγών με κάρτα συναλλα
τους γιατρούς, που το ποσοστό χρήσης στον κλάδο οεστίαση αντιστοίχου
αποφευγουν να χρησι. καρτων ως μ
μοποιούν τα μέσα ηλεΥπέρ των επιχειρησιακών
συμβάσεων
ρωμής για υτηρεσίες
χούσε στο μόλις 4,2%
ΟΙ Παραπάνω δραστη
κτρονικώβάληρωμτου
Πεστίαση βάνεται ως
των συνόλου της αξίας
ρο τητες
το ακρυμ
νόμου 4446/2016 είναι
ενιαίος κλάδος
ως «μετρίου ή υψηλού
τον αριθμό των συναλ
λαγών,αντιστοιχούσαν
δηλαδή
έτουν POS και να δέονται πληρωμή με
Που όχι μόνο παρατηρείται
γής» καθώς μπορούν
να πραγματοποιηθούν
συναλλαγές όπου ο
αποδοχής
χαμηλή σε σχέση με
Σύμφωνα με μελέτη καρτών, αλλά και έκ- το μερίδιο του στην
συνέχεια στην 10
κλ προσπάθεια επαν- η βιωσιμότητα
κεντρικό ρόλο στη μείΙ του χρέ0us
πλαισίου που διέπει τις
ταμνημονιακή εποχή
χρόνου
τίσει την ανάδειξη των