Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 06.07.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6071
Η οικονομία πηγαίνει
αλύτερά και πρέπει να αναμένονται αναβαθμίσεις
Morgan Stanley: Επιτυχημένη η έξοδος της Ελλάδας
Είσοδος της γεQμανικής ΑΒΟ και της π0Qτογαλι
Ηχηρές παρουσίες χαι", απουσίες στο ιαγωνισμό των ΑΠΕ
Όλες οι εταιρίες που αναδείχθηκαν «επιλεγέντες συμμετέχοντες» στις τρεις κατηγορίες έργων ΑΠΕ που δημοποάτησε η ΡΑΕ. Είσοδος της γερμανικής ΑΒΟ και της πορτογαλικής EDP. Ποια έργα πήQαν οι ΕΑ.ΤΕΧ Ανεμος,
ΔΕΗ ΑΝ., Ρόχας, αλλά και οι εκπλήξεις της «Εγνατία Eveογειακή» και Παυλίδης Μάρμαρα.
Συναντήσεις Χου
λιαρά ημε funds
και τραπεςες στο
Λονδίνο
Στο πλαίσιο της επίσημης
επίσκεψης του πρωθυπου0'ou
στο Λονδίνο, ο αναπληρωτής
υπονογός Οικονομιχών, 1,100γος Χουλια0ΙΧης είχε συναντή
Με εχπλήξεις, ηχηρές επιχε ιοηματιχές παρουσίες αλλά και
απουσίες έκλεισαν οι ποιτοι ανταγωνιστιχοί διαγωνισμοι σεις με τις εξης τράπεζες χαι
της ΡΑΕ, που χαθιερώνουν το
χαι μεγαλον εργων φωτοβολταιχων συστημάτον χαθως χαι 1. Bank of America-Merrill
οίκους:
τοοτο
υτιχου
Ίδρώθηκε η Ελληνική Ενωση
Ταμείων Επαγγελματικής
2. Black Rock Investment
Management Ltd
Οι τιμές προσφορών, σύμφωνα με τη ΡΑΕ, μειώθηκαν έως
και 22,74% σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης
4. Morgan Stanley
5. VR Capital Group
6. Algebris UK Limited
7. Amber Capital UK LLP
8. ARG A
9. BA Pension Investment
Management Ltd
10. Contrarian Capital London
sset Management LLP
Ποεμιέρα για την πόλη
ανοικτών δεδομένων
11.Davidson
European Partners LLP
12. Emso Asset Management
empner
Limited Ilon Capital Europ
της Τ
πεζας της Emu00,
Γεγονός αποτελεί
ΕΝΩΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ . ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.», ως Νομικού Προσώπου
Ιδιωτικού Δικαίου με την
ρίας μη Κερδοσχοπιχού χαραχτήρα και με Α. Μ. 489 179
με σχετική καταχώρηση στα βιβλία του Πρωτοδικείου
Αθηνυ
η σύσταση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
τα ηΕΠΑΙΤΕ ΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΑΜΕΙΩΝ
14. Finisterre Capital LLP
Investment
νομική μορφή Αστικής Εται
Σε λειτουργία βρίσκεται η πόλη
ανοικτών δεδομένον (open data
portal) της Τράπεζας της Ελλάδος:
https://opendata.bankotgreece.gr
μένων πραγματοποιείται βάσει
διεθνών προτύπιον για ανοιχτά
Management (UK) Limited
16. Jupiter Asset Management
δεδομένα.
Μέλη της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. αποτελούν τα Ταμεία Επαγγε
ματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) που λειτουργούν στο
πλαίσιο του Ν.3029/2002 και προταρχικός της σχοπός
είναι η προώθηση του θεσμού της επαγγελματικής ασφα
λισης.
Η Τράπεζα της Ελλάδος συλλ.ε
δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία του
αφορούν την ελληνική ο κονομία
17. LMR Partners LLP
18. Marshall Wace LLP
19. Monarch Alternativ
Capital (Europe) Ltd
Μέσω της πύλης αυτής διατίθενται στους ερευνητές και στο ευρώ
novo στατιστικά σύνολα δεδοObservatory
μορφή, δηλαδή σε μορφή που
επιτρέπει την άμεση ανάγνοση
και επεξεργασία τους από υπολογιστές. Η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των δεδοστατιστιχες
επίσης
τα νομισματικά χρηματοπιστοτι
κά ιδρύματα, δηλαδή τις τράπε
ζες και τα αμοιβαία κεφάλαια
διαχείρισης διαθεσίμων
lanagement LLP
21. Oceanwood Capital
Management LLP
22. Polygon Global Partners
23. Schroder Investment
Management Ltd