Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

26oC, 12.00

29oC, 8.00 μ.μ.

25oC - Υγρασία 65%-88% - Άνεμοι: Ν-ΒΔ 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:09 - Δύση ηλίου: 20:50

€0.80

¸ íôå ëá ìáãêÝí íôå Âïôáíßê

Οι υψηλοί τόνοι στη Βουλή δεν ήταν ανάλογοι των επιχειρημάτων. Οι
επιτρεπόμενες βρισιές, οι σκηνοθετημένοι εκνευρισμοί και τα φτηνά
κρεσέντα προσιδιάζουν σε κακοπαιγμένο θέατρο προς άγρα χειροκροτημάτων από τη δική μας πτέρυγα. Διαδικασία περισσότερο ελέγχου της
συνοχής παρά παραγωγής εντυπώσεων. Οι βαθιές αλλαγές που συντελέστηκαν από το καλοκαίρι του ‘15 στην ελληνική, πολιτική σκηνή ζητούν περισσότερο σεβασμό και λιγότερη κοκορομαχία. Το αντίθετο σημαίνει ότι από την πλειονότητα του πολιτικού κόσμου και των πολιτών
δεν έχουν ακόμα γίνει κατανοητές. Για τούτο άλλωστε και η κυβέρνηση, τις προηγούμενες μέρες, απειλούσε τη ΝΔ ότι θα εκτεθεί εξαιτίας του
ότι δεν θα υποχρεωθεί τελικώς να περικόψει κι άλλο τις συντάξεις, προκαλώντας έτσι τη ρελάνς σύσσωμης της αντιπολίτευσης. 3 >>

Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4681

ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΤΟ ALL INCLUSIVE ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ôá èÝëïõí üëá äéêÜ ôïõò!


Óôïõò Ñþóïõò
áðïäßäåôáé ç êÜìøç
ôùí êñáôÞóåùí

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

• Êëåßíïõí ïñéóôéêÜ ôá êýôôáñá óôï Ôåìðëüíé
• ÍÝá ìÞíõóç áðü ôïí óýëëïãï ãéá óêïõðßäéá
óôïí ÷þñï ôïõ êïìðüóô (áåñïöùôï) 8&9 >>

ΑΘΗΝΑ. Καθετοποίηση της δραστηριότητας των μεγάλων αποκαλείται η νέα απειλή για τις μικρές
τουριστικές επιχειρήσεις. Το θέμα
συζητήθηκε την Τετάρτη στην τελευταία συνεδρίαση για το φετινό
καλοκαίρι της διοίκησης του Συνδέσμου των τουριστικών Γραφείων
(HATTA). Η επόμενη συνεδρίαση
ορίστηκε για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ολοκλήρωση των μεγάλων επιχειρηματικών επιδιώξεων στον
τουρισμό, όπως έχει επανειλημμένα
και από μεγάλους τουρ οπερέιτορ
παντοιοτρόπως δηλωθεί, προτάσσει το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας τους
έναντι του προορισμού!
Σελίδα 5>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, κλείνουν οριστικά τα τρία κύτταρα (Α, Β και Γ) του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου Κέρκυρας και επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας.

ÐáñáìÝíåé ôï «áãêÜèé» ôçò áðï÷Ýôåõóçò
ôùí Åñãáôéêþí Êáôïéêéþí Áã. ÉùÜííç 4 >>
Ç ÐáéäéêÞ ×ïñùäßá ÊÝñêõñáò óôï 12ï Summa
Cum Laude International Youth Music Festival Vienna

5481 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα, στο λιμάνι
Marella Discovery 2:
06:00 - 23:00 ÅðéâÜôåò: 2.198
Sea Cloud: 09:00 - 14:00
ÅðéâÜôåò: 60
MSC Musica: 12:30 - 18:30
ÅðéâÜôåò: 3.223

7 >>

Âïóêüðïõëïò
& ÖéëáñìïíéêÞ
Ãáóôïõñßïõ
ãéá ôçí
åíßó÷õóç ôçò
ðáéäéáôñéêÞò
êëéíéêÞò 9 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα