Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Καταιγίδα
από 14.531
e-Πλειστηριασμούs
Κατασχέσεις
pia elore Yla 580.000 φορολογούμενουs
Ποιοι μπαινουν στο στοχαστρο
Στη λίστα της έχει
βάλει η εφορία περισ
σότερους από μισό
εκατομμύριο φορολογούμενους. Πρόκειται
για τους φορολογού.
μενους στους οποίους
έχει δικαίωμα, λόγω
οφειλών, να τους επauction.gr, έχουν! βάλει κατασχέσεις
αναρτηθεί συνολικό αλλά για διάφορους
14.531 πλειστηρια. λόγους, κυρίως διαδι.
επιβάλλει μέτρα αναγ
καστικής είσπραξης σε
1.708.111
Πρόκειται κυρίως για
φορολογούμενους οι
οποίοι έχουν ληξιπρό.
θεσμες οφειλές άνω
των 500 ευρώ για χρονικό διάστημα μεγα
τερο των τριών μηνών.
Ωστόσο, μέτρα αναγ
καστικής είσπραξης
πλατφόρμα
των πλειστηριασμών
για την επόμενη πράξει ακόμη
1.128.203 οφειλέτες. Έν
δηλαδή στο 66% των
εβδομάδα έχουν προ-| Σύμφωνα με τα στο
λους 579.908 φορολοτικ
χεία για την παρακο- οφειλετών στους οποί- νούμεν0ug
λούθηση
Φορολογικής
γραμματιστεί
γουν στο σφυρί 938
κατασχεμένα Τεριουτης ους μπορούν να επι.
μετρα
αριθμός
Οι κατασχέσεις
Τα κυριότερα μέτρα
ματοποιηθεί και από
την έκδοση του κατα
σχετη ρίου έως και την
απόδοση των σχετικώ
ποσών από τις τράπε
διοίκης που έδωσε στη δη
βληθούν
λιστα, ο
εναντίον των οποίων
σειςΑθήκαν ατα τον
αναγκαστικής είσπρα.
συνέχεια στην 11
μοσιότητα
ή των φορολογούμενων ξης που λαμ
Ανεξάρτητη Αρχή Δηφορολογική διοίκηση
εναντίον όσων δεν εκνοο ων Εαριθμός των
μείο στο δημόσιο δεν
Επιστροφή
αναδρομικών
ορολογούμενων που
Μάιο κ
υν ληξιπρόθεσμες
οφειλέ,προς τη φορολογικη διοίκηση ανήλ"
λαδ ή περίπου κατά 400
ανά εργάσιμη ημέρα
υποχρεώσεις
τερες από 15 ημέρες
στιs επικουριKés συντάξε!S
είνα :
-n έκδοση κατασχε,
συγκεκριμένου
τηρίου στα χέρια τρί
θαν τον Μάιο στους μήνα. Έτσι, αναμένε. τηρίου για τα υπόλοία των, Πέραν των
3.816.475. Από αυτούς ται τους επόμενους όλων των τραπεζικών τραπεζών. Έτσι παρα
η φορολογική διοίκηση μήνες να επιβληθούν λογαριασμών του Φο- δίδεται κατασχετήριο
έχει το δικαίωμα να κατασχέσεις σε
ρολογούμενου. Η σχε
ΠΟΙΟΙ
δεν δικαιούνται
το επίδομα
επικίνδυνη S
και ανθυγιεινή
εργασ!as
pot enomeonesse
ρουν παρανομες κρα
τία 2016-2018. Το Τρά
επιστοτ νοου οι στις
δανειστών. Η υπουρ
την Παρασκευή στον
τηλεοπτικό σταθμό
της Θεσσαλονίκης
Σελίδα