Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÐÅÌÐÔÇ 5 ÉÏÕËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.575 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Åìöáíßóôçêå ùò… ìÜãïò ìå äþñá
Ôç ËåõêÜäá åðéóêÝöèçêå ÷èåò ï Ê. ÌçôóïôÜêçò, åíþ, áêïëïýèùò, âñÝèçêå óôçí ÐÜôñá, ãéá íá ìéëÞóåé óôï 6ï Ðåñéöåñåéáêü
Áíáðôõîéáêü ÓõíÝäñéï ãéá ôç Ä. ÅëëÜäá, óôçí Achaia Clauss - Õðïó÷Ýóåéò ãéá áíáóôñïöÞ ôïõ êëßìáôïò åÜí Ýñèåé óôçí åîïõóßá
«Εκλογές µία ώρα αρχύτερα, να τελειώνουµε πια»,
ζήτησε χθες, από την Πάτρα ο πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, επισηµαίνοντας την
αναγκαιότητα της συµµετοχής στην ανάπτυξη και του
ιδιωτικού τοµέα.
«Πρέπει να βάλουµε σε µεγάλη ρότα αυτή τη χώρα.
Χωρίς ανάπτυξη δεν πάµε πουθενά. Ακούω τον κ. Τσίπρα να πανηγυρίζει µε το χρέος, για τη συµφωνία που
πέτυχε. Το ιδιωτικό χρέος όµως µεγαλώνει. Οι οφειλές

µεγαλώνουν. Το δικό σας χρέος αυξάνεται και στις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταµεία. Εµείς θα µιλήσουµε
και γι’ αυτό το χρέος.
Εµείς θα δώσουµε ρεαλιστική ελπίδα και προοπτική
σε έναν τόπο που αναζητά εναγωνίως ένα καλύτερο
αύριο», τόνισε, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει το πώς θα
επέλθουν αυτές οι αλλαγές, προς όφελος των πολιτών… Ο κ. Μητσοτάκης, δε, υποσχέθηκε, µεταξύ άλλων, πάντα άνευ χρονοδιαγράµµατος και χωρίς να κα-

ÐÏËÉÔÉÊÇ ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÔÇÍ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ
ÌÅ ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÏÌÉËÇÔÇ ÔÏ Ä. ÊÏÕÔÓÏÕÌÐÁ

ταθέσει κάποιο ρεαλιστικό σχέδιο, ότι θα φέρει πίσω
τα νέα παιδιά που µετανάστευσαν: «…Τώρα χρειάζεται µία µεγάλη πολιτική αλλαγή.
Να ξεφύγουµε από αυτό το νοσηρό κλίµα µιας χώρας η οποία σέρνεται, µιας χώρας χωρίς ελπίδα, που
διώχνει τα νέα παιδιά.
Αυτά θα αλλάξουν την επόµενη µέρα. θα µειώσουµε
τους φόρους, θα κάνουµε επενδύσεις για να δώσουµε
ÓÅË.3
δουλειά στα νέα παιδιά».

ÐÁÔÑÁ: ÁÍÔÉÅÎÏÕÓÉÁÓÔÅÓ ÅÂÁØÁÍ ×ÈÅÓ
ÊÏÊÊÉÍÇ ÔÇÍ ÔÑÁÐÅÆÁ ÓÔÇÍ ÐË, ÏËÃÁÓ

ÓÅË.4

Μπογιές στο κτίριο που στεγάζεται υποκατάστηµα της
Πειραιώς, στην Πάτρα, πέταξαν χθες αντιεξουσιαστές. O
Δυσήνιος Ίππος αναφέρει σε
ανάρτησή του στον ιστότοπο
indymedia: “Σήµερα Τετάρτη
4/7 πραγµατοποιήσαµε συµβολική παρέµβαση µε κόκκινες µπογιές στην τράπεζα
Πειραιώς, σε µια προσπάθεια
κατάδειξης των υπευθύνων
(µαζί µε το κράτος) για τους
πλειστηριασµούς της λαϊκής
κατοικίας…”.
ÓÅË.7

ÐÁÔÑÁ: ÁËËÁÆÅÉ ÏØÇ Ï «ÊÏÊÊÉÍÏÓ ÌÕËÏÓ»
ÌÅ ÔÇ ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÇ ÐÁÑÊÏÕ ÁÐÏ ÔÏ ÄÇÌÏ
ÓÅË.2

ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ: ÁÍÔÉÓÔÑÏÖÇ ÌÅÔÑÇÓÇ ÃÉÁ
ÁÐËÇ ÁÍÁËÏÃÉÊÇ ÓÔÉÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÔÏÕ 2019

ÓÅË.6

ÄÑÏÌÏËÏÃÇÈÇÊÅ ÔÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÇÓ
ÐËÇÑÏÖÏÑÇÓÇÓ ÓÔÏ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÁÑÁÎÏÕ

ÓÅË.4

Åëåýèåñïé ìå
üñïõò ãéá ôéò
ðáëáéÝò åéêüíåò

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Åëåýèåñïé ìå ðåñéïñéóôéêïýò üñïõò
áöÝèçêáí ðáôÝñáò êáé ãéïò (çëéêßáò
45 êáé 75 åôþí), ðïõ óõíåëÞöèçóáí
óôçí ÊÜôù Á÷áÀá, áðü áóôõíïìéêïýò
ôïõ ÔìÞìáôïò ÐïëéôéóôéêÞò ÊëçñïíïìéÜò êáé Áñ÷áéïôÞôùí ôçò Äéåýèõíóçò
ÁóöÜëåéáò ÁôôéêÞò, ãéá ðáñÜíïìç êáôï÷Þ áñ÷áßùí êéíçôþí ìíçìåßùí êáé
ïðëïêáôï÷Þ.
ÁðïëïãÞèçêáí óôïí ÁíáêñéôÞ Ðáôñþí êáé áöÝèçêáí åëåýèåñïé ìå
ðåñéïñéóôéêïýò üñïõò. ÊáôÝâáëáí åããýçóç 500 åõñþ Ýêáóôïò, ðñÝðåé íá
åìöáíßæïíôáé óôï Áóôõíïìéêü ÔìÞìá,
åíþ ôïõò áðáãïñåýôçêå ç Ýîïäïò áðü
ôç ÷þñá.