Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 05.07.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6070
Γιατί είναι αναγ αία
η υπ Οβαση τον στόχω
Τα «βοή αν» για κοινοπου τι ά NPLs 4 δισ.
Τι επισημαίνεται στην ενδιάμεση έ θεση της TQάπεζας της Ελλάδος
Μυοή αύζηση μισθών για πρώτη φορά μετά το 2009
κατι zuve ιται στην αγορα εργασιας, οπως χαταγραφεται στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς η
ανεργία μειώνεται, παραμένοντας βέβαια η υψηλότεGreece στην Αντιπροεδρία του
Anima Investment
Network
στην Ευοωπαϊκή Ένωση, η απασχόληση αυξάνεται
με μικρότερους ρυθμούς, όπως ακόμη πιο αργά, αυξά
νονται και οι μισθοι.
Greece, επανεξελέγη στην ΑντιAnima
Investment Network για θητεία
ΑναΑντιχα,
και αύξηση των αμοιβών της εξαρτημένης δύο ετών (2019-2021)
εργασίας, για πρώτη φορά από το 2009, κατεγράφη το 2017, όπως επι
ενοιαμεση εκθεση της Τραπεςας της Ελλα-Ι Γενικής Συνέλευσης του
ανςηση της απασχολησης αΜ α
11αράθυρο διατή!ησης του
waiver βλέπει η Ττ
Σύμφωνα με τη σχετική ανα
χίΌα κατά τη διά0%εια τη
ANIMA, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2018
Τυνησ
ιδιαίτε!α σημαντική διά24υση
συμβάλλει στην εκπλήQ00η του
σμού στην κατεύθυνση της υλοποίησης της εθνικής στρατηγιχής ε
«Η βιώσιμη επιστροφή του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κουτι κών ομολόγων θα είναι η ύστατη και
καθοριστική ένδειξη ότι η οικονομία έχει υποβεί την
κρίση», τονίζει η ΤτΕ ΕΛΛ 0,00% στην Ενδιάμεση έκθε
ση για την οικονομία αλλά παράλληλα σημειώνει οτι «
πρόσφατη πολιτική κρίση στην Ιταλία και η συνακόλουθη
αύξηση των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολό
γων κατέδειξε ότι η ελληνι
ΤτΕ: ML 011 μείωση
των επιτοκιων
δανεισμού
τέτοιου βεληνεκούς διεθνών
συν ε07uew συντελεί καταλυτικά
στο έργο του ΟΟγανισμού
Enterprise Greece, ο οποίος
π00'θεί την Ελλάδα
ελκυστικό επενδυτικό προ)(Q1σμό και ως χοΟα εξαγωγής
υψηλής ποιότητας πQ01όντων
και υπη!εσιων, συν εχιςε
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νεων
μεινε σχεδόν αμετάβλητο
στο 0,16%. Το μέσο επιτόκιο
των χαταθέσεων με συμφωντον
LTI E /./ΛΙνική οικονομια ειναι αχομι
της ΤτΕ ΕΛΛ 0,00%, σχεδόν
ωνα μ
διάρκεια
ς δανεισμού
07ός συμμετοχή του 007ανι.
σμού στο Δίκτυο και ιδίως από
την θέση του ΑντιπορέϊΟου του
Διοικητικού Συμβουλ
ιάσει τόσο την αναπτυξιακή πορε
από νοικοκυριά με ιώθηχ
μπορεί να εκτροχ
χώρας όσο και τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου
χρέους. Συνεπώς, για να ενισχυθεί
αγορών, πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή ταν, μετα0υθμίσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και την αναβάθμιση των ανεξάρτητων
θεσμών
Ειδικότερα, το μεσο επιτόδιαμορφώθηκε στο 0,58%
ημέρας από νοικοκυριά κιο του συνόλου των νεων
παρέμεινε αμετάβλητο στο δανείων προς νοικοκυριά
0,09%, ενώ το μεσο επιτόκιο και επι
βούληση να συμβάλλει στην
δια0%ή βελτίωση του επιχει
ύ Χλίματο
σε ων
ας από επιχειοίσεις παρά- διαμοΟφώθηκε στο 4,34%
ομιχής ανάπτυξη