Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelagr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9560 . ΕΤΟΣ 340
TIMH 1 € . ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
τις 744,41 μονάδες
Πτώση 0,20%
ΣΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ 272 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ «ΡΟΛΑ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΠΕΙΛΕΣ SPD
ΣΤΟ ΝΑΔΙΡ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Από μπελά σε
μπελά η γερμανίδα
καγκελάριος
Σελ 8
A. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ
Αρση ασυλίας για Κατρούγκαλο
και Στέφο ψήφισε η Βουλή
«Πρεμιέρα»
Υπό συζήτηση
η πρόταση Καμμένου
για τους 180
Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μη
τρώο (ΗΠ) τίθεται από σήμερα σε
πληρη λεπουργία και θα αποτελέσει
ένα επιχειρησιακό εργαλείο της περι
βαλλοντικής Πολιτικής, το οΠοίο μειώνει τη νραφειοκρατία, τον χρόνο και το
κόστος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων μέσα από διαφανείς διαδικα.
ΚΑΤΑΡΕΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΙΕΣ
Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μη
τρώο θα υποστηρίζει όλες τις διαδικα
-σίες καιόλατα,ησης, ενώ θα εμπεριέντικής αδειοδότησης, ενώ θα εμπεριέ
χει το σύνολο των Πληροφοριών σχετι
κ με mv περιβαλλοντική επίδοση
ενός έργου μίας δραστηριότητας καΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
τά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του
κό Μητρώο θεκτρονικό Περιβαλλοντι«Κομφούζιο» στηδικηγια. τη
δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη
κό Μητρώο θα καταχωρούνται όλα τα
στοιχεία ενός έργου, όπως ο Προκα
ταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών ΑΠατίσεων (ΠΠΠΑ), n Ang.
φαση Έγκρισης Περιβαλλο τικών
Όρων (ΑΕΠΟ), n Ανανέωση ή/και
ΤροΠΟΠοίηση ΑΕΠΟ, ο Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, η Τε
χνική Περιβαλλοντική Μελέτη (TEΗ ανάπτυξη
της Εύβοιας
πρωταρχικός
στόχος μας
ΠΕΜ) κά
Το μόνο που μένει λοίΠόν είναι να
δει ο πολίτης τη γραφειοκρατία να μει.
ωνεται, τον χρονο και το κόστος των
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων μέσα
από διαφανεις διαδικασίες
Σελ 8
Σελ. 4
Ο λογικός