Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομική .. 3
Ιουλίου
Ka0ημερινη οικονομικη C1δικη εςημερίδα ακηρυ ευνΑημοπρασιυν
Αριθ. ΦύΑ: 6498
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ταδικαιολ
ητικα Που
απαιτούνται
μεταβίβαση
ακινήτου
Κίνητρα για «μαύρη» εργασία δίνει
το ασφαλιστικό σύστημα
Ηυψηλή ανεργία που
πλήττει τη χώρα τα τεαντι-ασφαλιστικές
αρχές, διαμέσου των
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & K
λευταία χρόνια, οι χα.
μηλοί μισθοί αλλά και
νέων συντελεστών
αναπλήρωσης, βάσει
υπέρογκες εισφορές και οι φόροι που
καθηλώνουν την επχειρηματικότητα, πα.
γιωμένες παραβατικές
συμπεριφορές σε συνδυασμό με έναν ελλτή
ελεγκτικό μηχανισμό,
και κυρίως το έλλειμμα
ανταποδοτικότητας
που χαρακτηρίζει τον
ασφαλιστικό νόμο κατων οποίων υπολογίζονται οι ανταποδοτι
συντάξεις.
Δημιουργεί έτσι αντικί
νητρα για την παρα
μονή κάποιου στην
εργασία μετά το 25ο
έτος ασφάλισης, ενώ
οι εξοντωτικές εισφορές που επιβάλλονται
και η μετατροπή του
ματος από ασφακές
TREIT
Από τη στιγμή που
έγινε γνωστό ότι οι
Ακόμη
στον συνηθισμένες πρακτ
"εθνικό πρωταθλητή»
κλάδο του τουρισμού,
ρισσότερο από το 17%
κές, με αρνητικές συνέες αντικειμενικές Ιτρούγκαλου, δημιουρ- λιστικό σε προνοιακό της οικονομίας, τον νέπειες
αξιες θαισχυσουν γούν ισχυρότατο με τις συντάξεις να
ανταγωνισμό αλλά και
Φέτος μόνο για τον!πλέγμα με αντικίνητρα μην ξεπερνούν τα 500- που στην αιχμή του τα, δημόσια οικονοτου ασφάλισης. Είναι χα- 600 ευρώ, δημιουρ- απασχολεί πλέον πε- μικά
ΕΝΦΙΑ και για τους
υπόλοιπους φόρους
θα εφαρμοστούν από
ρακτηριστικό ότι κά- γούν
ποιος. Του δέχεται να
τεράστιες
ανισότητες και αδι,
Με πρακτικές όπως η
ασφάλιση για 10060S
του εργατικού δυναμι.
ασφαλίζεται μόνο για κίες, με αποτέλεσμα κού της χώρας, και 140 ημέρες τον χρόνο
συνέχεια στην 11
5χρόνια, και μόνο ε να αποτελούν ισχυρά αποτελεί πλέον έναν των εργαζομένων στα
τον κατώτατο μισθό, κίνητρα για φοροδια. από τους μεγαλύτε- ξενοδοχεία και ένταξή
θαλάβει σύνταξη 452 φυγή, εισφοροδια, ρους τομείς σε αριθμό τους για τον υπόλ0mo
ευρώ μόλις 78 ευρώ φυγή, και αδήλωτη απασχολουμένων(μαζί χρόνο, στο ταμείο
μικρότερη από κάποιον εργασία. Αυτό έχει ως με το εμπόριο και το ανεργίας του ΟΑΕΔ,
που πλήρωνε εισφορές συνέπεια σημαντικές σύνολο του πρωτογε- αλλά και υλοποίηση
Στουρνάρα:
Οι τράπεzes
να εντείνουν
τιs προσπα
θε|és τουs νια
τα «κόκκινα
δάνεια»
1 για 20 χρόνια
απώλειες στα έσοδα
του ΕΦΚΑ, και κατ' επέκταση του κράτους, με
άμεση επίπτωση στη
βιωσιμότητα
ασφαλιστικού
νούς τομέα), φαινό.
ανασφάλιστη, η υποα.
μειβόμενη καιη μερια
εργασία αποτελούν
προγραμμάτων με «μα
θητευόμενους» των
300 ευρώ και ασφα
λιση μόλις 1% για τον
κίνδυνο εργατικού
Το νέο ασφαλιστικό
όπως η
-1 σύστημα φαίνεται ότι
αυτοϋπονομεύεται
στην πράξη, καθώς ενσωματώνει αδικίες και
ασφαλισμένη
συνέχεια στην 10
Γιατί κινδυνεύουν
να χάσουν
χιλιάδες Πολίτες
| την επιστροφή φόρου
του χρέ da κεπστ ν
«Η Ελλάδα
φει στις αγορές μετά
του χρέους και την ενίσχυση ρευστότητας
Η οικονομία θα αναπτυχθεί ταχύτερα στο
προϋποθέσεις, εκτιμά
ο Διοικητής της Τράπε
συνέχεια στην 2