Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

26oC, 12.00

29oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

25oC - Υγρασία 68%-86% - Άνεμοι: Δ 3 - Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:07 - Δύση ηλίου: 20:51

Áêüìá êé áí ç óåéñÞíá ôçò öÜìðñéêáò åßíáé ðéá øçöéáêÞ...
Ταξικός συνδικαλισμός ή συντεχνίες, είναι ένα δίλημμα που αντιμετώπισε το εργατικό κίνημα από τις πρώτες του ώρες. Οι συντεχνίες, δηλ. όλοι
μαζί, υπήρξαν το εξαιρετικά πρώιμο οργανωτικό σχήμα, το εμφορούμενο από τις αξίες και τις προσδοκίες της επαναστατικής τότε αστικής τάξης
απέναντι στους ιδιοκτήτες της γης και των ανθρώπων. Τους φεουδάρχες, βασιλιάδες και αρχόντους. Πολύ σύντομα ξεκαθάρισαν τα πράγματα κι ο
καθένας πήρε τον δρόμο του. Ο εργοδοτικός συνδικαλισμός στην πραγματικότητα δεν είναι διάδοχο σχήμα των συντεχνιών, είναι παραμόρφωση.
Το αποτέλεσμα της χειραγώγησης της εργασίας, που αναγνωρίζει την εργοδοτική αυθεντία κι έτσι την προτεραιότητα των επιδιώξεών της. 3 >>

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4679

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ôï åíäéáöÝñïí óôï Ìïí Ñåðü

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο σύλλογος των Φίλων της Κέρκυρας (το ιδρυτικό του σελίδα 12), που συστήνεται με αφορμή ακριβώς την φροντίδα του σπάνιας ομορφιάς και ποικιλιών βοτανικού κήπου. Είναι μια παλιά ιδέα επωνύμων και πλούσιων ανθρώπων, που ζυμωνόταν για πολλά χρόνια και τώρα βγαίνει στο φως. Πρωτοστάτησε ο Γ. Δαυίδ (coca cola), ο οποίος σύμφωνα
με έγκυρες πληροφορίες χρηματοδοτεί ήδη τη μελέτη αποκατάστασης του κήπου, προφανώς με την σύμφωνη γνώμη του Δήμου. Μάλιστα τη δουλειά έχει αναλάβει βρετανικό Γραφείο αρχιτεκτονικής τοπίου, στελέχη του οποίου έχουν επανειλημμένα επισκεφθεί τον χώρο, έχουν μετάσχει σε συσκέψεις, έχουν συλλέξει υλικό για τη μελέτη τους. 5 >>

Ïëüêëçñï ôï áöéÝñùìá ôçò âåëãéêÞò Politico
ãéá ôçí êåñêõñáúêÞ êñßóç ôùí óêïõðéäéþí 8&9 >>

ÌåôùðéêÞ
5784 επισκέπτες
ÐÁÌÅ - ÐÁÓÊÅ
από την κρουαζιέρα,
ãéá ôïí
σήμερα, στο λιμάνι
Crown Princess: 07:00 - 16:00
óõíäéêáëéóìü
ÅðéâÜôåò: 3.800
MSC Lirica: 13:00 - 19:30
óôá Ékos 7 >>
ÅðéâÜôåò: 1.984

Óôï Ðïëéôéêü
Ãñáöåßï ôçò
ÄéáìåóïãåéáêÞò
ÅðéôñïðÞò,
ôçò CPMR,
ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò

Óõíå÷ßæïõí ï
Öëþñïò óôïí
ÁóôÝñá êáé ï
ÐáíäÞò óå Ì.
ÁëÝîáíäñï 13 >>

16 >>

¸êèåóç
Öùôïãñáößáò
«Óìßëç êáé
ÌíÞìç» 11 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα