Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ãåñìáíïý 152 & Âüôóáñç, ÐÜôñá
- Ôçë.: 261 062 2213

ÓÁÂÂÁÔÏ 30 ÉÏÕÍÉÏÕ - ÊÕÑÉÁÊÇ 1 ÉÏÕËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.572 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÔÑÁÃÉÊÏ ÔÅËÏÓ ÓÔÇÍ ÁÓÖÁËÔÏ
ãéá ôïí 24÷ñïíï ÁíäñÝá Áíôùíüðïõëï

Ôñï÷áßï äõóôý÷çìá óçìåéþèçêå ÷èåò óôçí ÐÜôñá, óôç Ãëáýêïõ êáé Åõâïßáò - Ï Üôõ÷ïò
íåáñüò ïäçãüò ìç÷áíÞò, äåí êáôÜöåñå íá êñáôçèåß óôç æùÞ, ìåôÜ ôç óýãêñïõóç ìå öïñôçãü
Ένας ακόµη νέος άνθρωπος, έχασε τη ζωή του
σε τροχαίο… Συγκεκριµένα, πρόκειται για τον
24χρονο Ανδρέα Αντωνόπουλο, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο, που σηµειώθηκε χθες στη
Γλαύκου και Ευβοίας.
Ο 24χρονος οδηγός µηχανής δεν κατάφερε να
κρατηθεί στη ζωή µετά τη σύγκρουση µε φορτηγό. Σύµφωνα µε πληροφορίες κατευθυνόταν

στο λιµάνι της Πάτρας. Η µηχανή ήταν στο ρεύµα καθόδου της Γλαύκου. Μετά τη σύγκρουση
µε τη νταλίκα ο οδηγός και η µηχανή προσέκρουσαν σε µπάρες. Ο νεαρός κατοικούσε στην
Οβρυά και εργαζόταν σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης στο λιµάνι της Πάτρας.
Συγκλονιστικά είναι τα µηνύµατα των φίλων
του στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
ÓÅË.4

ÅÊËÅÂÁÍ ÑÅÕÌÁ ÓÅ Á×ÁÉÁ
ÄÕÔÉÊÇ ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ ÁÈÇÍÁ
ÓÅË.2

ÆÇÔÏÕÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÍÉÓ×ÕÓÇ ÔÙÍ
ÅÑÃÁÔÙÍ ÃÇÓ ÓÔÇ ÍÅÁ ÌÁÍÙËÁÄÁ

ÓÅË.5

«ÅÖÕÃÅ» ÁÐÏ ÔÇ ÆÙÇ 44×ÑÏÍÇ
ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ
ÓÅË.2

ÎÅÊÉÍÏÕÍ ÏÉ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÅÓ ÃÉÁ
ÔÏ ÊÁÑÍÁÂÁËÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÐÁÔÑÙÍ

ÓÅË.6

ÓÔÅËÅ×Ç ÔÇÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÁÑ×ÇÓ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ
ÓÕÍÅËÇÖÈÇÓÁÍ ÃÉÁ ÔÉÓ ÐÁÑÁÍÏÌÅÓ ÅËËÇÍÏÐÏÉÇÓÅÉÓ
Σάλος στο Μεσολόγγι µετά τις αποκαλύψεις ότι
δύο πρωτοκλασάτα στελέχη της δηµοτικής Αρχής
του Νίκου Καραπάνου φέρονται να εµπλέκονται
στο κύκλωµα των παράνοµων ελληνοποιήσεων
µεταναστών. Τα δύο αυτά στελέχη έχουν συλληφθεί στην µεγάλη επιχείρηση της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. που διεξήχθη ταυτόχρονα σε έξι πόλεις της χώρας και κατέληξε σε
συνολικά 23 συλλήψεις.
Συγκεκριµένα κρατούνται δηµοτικός σύµβουλος και υψηλά ιστάµενο πρόσωπο της δηµοτικής Αρχής Καραπάνου και ένας επίσης δηµοτικός σύµβουλος, δικηγόρος και πρόεδρος Κέντρου του Δήµου. Το πρώτο πρόσωπο
εργαζόταν στην υπηρεσία µεταναστών της Αποκεντρωµένης Περιφέρειας στο Μεσολόγγι, υπηρεσία στην οποία επίσης εργαζόταν και συγγενικό του πρόσωπο η οποία επίσης
συνελήφθη ως εµπλεκόµενη στην υπόθεση.