Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νυκόλαος Καρα λάνος 1951-1974 18ο κτήρια-Edépulupidoo
LΣτυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΊΟΥ 2018
Περίλος Β' (1974).
Ap. φύλλο" 6880-11.662 0,50 e
Για διαμόρφωση αθλητικών χώρων
| Χάντμπολ: Πρωταθλητής για
στα σχολεία
| Στο πιλοτικό πρόγραμμα
«ΕΜΑΥΤΙΩΝ»
Το συγκρότημα
του 2ου ΓΕΛ Δράμας
oal0AOr1ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ0000000000
J ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Τ.Τ. ΑΡΑΜΑΣ
την Σφαγή
του Δοξάτου
30 Ιουνίου 1913
κατέκτησε Το Πανελλήνιο
ΠΟΤΕ θΑ ΑΕΙΤΟΙΜ 11 ΤΟ ΤΗΛΕΟΝΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
105 χρόνια ελεύθερη Δράμα
Κορυφώνονται αύριο
οι εκδηλώσεις εορτασμού
ξαναπεθάνεις
Πτώση των βάσεων εισαγωγής στην πλε
ονότητα τον τ ημάτων αλλά και στα περιοΠαρασκευή..»
.Πρωνός Τύπος Δράμας»
στακτακάση ivaortiv Eon Eon και η
Μία από τις μεγαλύτερες κλΑΤΕΧΝΕ
ς αλλη σκές κα
τους μετα
νης Αθήνας, τα
δεύει και αυτό το llorqlpi
δηλώσεις εορτασμού για την π0ngei δοξολογία στον Ιερό Ναό
Πεδίο °Πολυτεχνεία κλπ) εηαι σαφές ότι θα
υπάρχα πτώση των βάσεων των υμλόβαθ.
μυν Πολυτεχνικών Σχολώντόσο τωνΚΕντρ(κάνΠανεπ σημυνόσο και τον ΠΡΥΕρε
105 χρόνο από τον δπλό ζυο της
σκλαβός, τον τουροκό και βουλγορκό. Στις εκδηλώσεις μημης και τμής
για την επέτειο της απελευθέρωσης
τούτος του Μητροπολίτη Δραμας
κ.κ. Παύλου, ενώ στη ouexea θα
ακολουθήσει η εκφώνηση του πονγι ρικού της ημέρας. Στη συνέχεια θα
πραγματατουβΕίετμημόσυνη 86
ση και κατάθοη στεφάνων
Η θεατρική Παράσταση «Μπαμιά μην ξαναπεθάνας Παρασευή"», έρχεται ήμερα στη
βαμες Ιατρικές Σχολέςτου 3ου Ειστημ0wκού Πεδου καθώς στην κλίμακα βαθμολοτης πόλης την 1ης Ιουλίου 191
μένεται να παραστεί ο Γενικός Γραμ3, av aΠαρατλΙΥκών Ν Δράμας θα παρουουάσει την ετήσια συναυλία μετην de
λαρμουκή του Καλού Αγρού, ενώ
στις 8.00 στην πλατεία
στο Μοναστηράκι ο Μορφωτικός Πολα στικός Σύλλογος Μοναστηρακίου
Πολιτικος. Τηλεηκανω ιών και Evné.
ρωσης, κ. ηώργος Φλωρε της.
σαφώς μικρ Tepa Ποσοστά από πέρσι
Στο 2ο (θετικές κα ΤΕΧνολογκές Enomμες) και 3ο Επιστημκό Πεδίο (Εητήμες
Yyda αναμένεται πτώση των βάσεων εισα
τμηματα και στο
Σμφωνα με τα όσα ορΖυ το σημ&
ριν πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα
ylva έπαρση της σημαίας με τη ουμμοτοκή Στρατιωηκή Τμήματος τηςΦρουΕυώνω
ητώση αναμεΝΕται και στο 50
ιστημο.
Διμου Δρόμος στις 8.00το πρωί Ακοεκδήλωση
popo per ς) η onda μως δεν φαί r
έχα την ένταση της πτώσης του 2ου Eno
Την παράσταση έχουν Παρακολουθ ήσεικα
Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων
Με προσφυγή της στο ΣτΕ ζητά
την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών
voquepo ρεκόρ Που προβλεπεται να συτών Που έχουν εηδοση στην κλίμακα της
18-20 είναι υψηλότepo από
καλοκοί ο Αλέξανδρος Ρ νας.
κάαηής!
οφ uk ENNA MMbpr,Tiv pos
τερες ε.δόσεις οτο Μθηματι
κός, Κανονικές και Νομιές Επσήμες) η Kiλή. Στο 1ο Επιστημονικό Πε&ooqu νονται
με βασική τάση την πτώση, ενώ γα τα naτΕύ Ελλάδας και Σκοπίων, κατέθοε η Πανελλήνα
καν τα σηΕρνά σνορα της Ελλάδας, προκαλώτας dy.
χυση αοφορκά με τα πραγματικά σημερνά σύνορα διότι| Aeave
στις over ecart Ye vaqu ς Χρος Διοο ο
ρ4épeta) Μακεδοία υπ'ρχε μόνον ένας και αυτός ήταν
μόνον στην ΕλληΜκή emorea.
Πολιτιστικών ΣυλλόΥων Μακεδόνων,
orus eruoniolvouv σε σχετική ανα ουκη οιπαραάνω
μεα τησηακύρωσης της
Αλεξιδρος Ρήγας-Δημήτρης ΑΛΟστό
Σκη οθεσία Αλεξανδρος Ργος Κοτομ
Ελένη Αηέτσα ΣκηΜκά: Αλανοάδη ΜαραΣτααού Αγνή, Βοηθός Σκην0eem: Αντώνης
μα μετις Παμμα e οκές Ενο ς των απο μων Μακ
δαγωγκά
ήματα που κατανέμονται σε όλα
Συμβούλιοτης Ε κρατες ΣΙΕ
Εις τω Yem νων μας δι
της παραχάραξης της ιστοΠρ r ώλ Νη Ex mpiv το κατά τημα ε Β
21 τηέφ
ο 25210 21452
σοδό τους με βαθμολογία κάτω από 10.000 2013 με α των un u w e re oo w της Ελλάδο
μόριο» Παραπρα ο Χρήστος Κάτακας En-1 των Σκοπίων κ. Ν Κοτά και κ. Ν Δημητρόφ
χ α και ου
s του ονόμα
τις προποθέσεις για την α 0-1 και στο Reiniclet 6948120051, VIVAGR
θο ρήση των συνορων της Ελλάδας
σατέυν κατά 3.966 θέ σας, στην πραγμα- νία των ΠρΕΟΤΟΝ καθώς κα οιοισολός που αΕστάλησα,
κότητα η αΕηση για τους υποψήφ ους των απότην Ελληνκή Κυβο ηση rpoS το ΝΑΤΟ και την ΕΕ για
Γε ικό κείο iv nepinou 2.000 θέσεις άρση του β το για την ένταξη της χώρας των Σκοπων
καθώς α 1.866 ποτελού το erwr460 noo-1 στους οργανο ύς αυτούς Στην σχετική ανακοίνωση με
στ που δνεται στους υ οψηφίους των τα 50 άλλων επσημα νονται οι λόγοι της a τησης αύρυΗ συμφωνία δεν έγινε a rucefuevo re Εργασίας art,
τους υπ ρουακούς φο pe ς του ΥπουργΕΟυ E re u ών ως
όφειλε
Βρφ προπόληση, και 18ευρώ η γενική είοδο
Y) n oaa een αρ της λαο
εισακτέων δεναναμερή ωστόσο δεν αφορά
τις σχολές U4ηλής ζ τησης. Τα Τις larp0ές
στις ποίες τελικά έχουμε μία μιμή μείωση
απόφα°ns απής ΚΟΒώς και των
επιστολών άροης του βέτο
του ελλνυού λαού στην onuo5ητοτε m.
ΕΕ και ΝΑΤΟ,
Teth:
Παράλληλα στηνηίδραση των επίδόσεων
τος, σμφωνα με το οποίο, πρν την υποΖητείται ε ωτερικός πωλητης
όντων Τεχνο
πωλήσεις και δίΠλωμα οδήγήσης αυτοκινήτου.
σε να αγωγής ρμέ άλλο τα φτος
άλλο ιδιαταρακτικοί παράγοντες, όηως η πα
ρουσια των παδαγωγικών τμημάτυνσε όλα
πραινομενη υ ήτου απότην Βουλή με
αυξημένη μάλιστα πλεο ηφία erea mept
λαμβά αλλαγή ΥΕωγραακων όρων (της
πικοινωνίων
τικής Αττικής και η εξραϊση των δυο ΤΕ
οποία ανάΟΤασεαροίους χρόνους (αρ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
|vogeve
σιώδης με προσηλωση στους στόχους
[email protected]υμπτή ηλικία : από 25 ετών
-Bonus ertreuξης στόχον
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 7 [ΟΥΑΙΟΥ
300628, Κιν. 6947778803
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σάντουιτς
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα