Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

23oC, 12.00

27oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

24oC - Υγρασία 65%-86% - Άνεμοι: ΒΔ 4-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:05 - Δύση ηλίου: 20:51

Áíåìïìáæþìáôá äéáïëïóêïñðßóìáôá

Δυο επιπλέον διαστάσεις παίρνει η κερκυραϊκή
κρίση, εκτός της προφανούς εκείνης με τα σκουπίδια. Η κοινωνική διάσταση, που εμφορείται από τον μικροαστικό πολιτισμό, ο οποίος κατά κανόνα ιδιωτεύει ενώ ταυτοχρόνως και αντιφατικώς προσδοκά κι επιδιώκει να «γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη». Πιθανές ακτιβιστικές εκφάνσεις της δράσης, τυποποιημένες
στην αριστερή γραφή, δεν αίρουν τα εγγενή χαρακτηριστικά του. Τουναντίον μάλιστα τα ισχυροποιούν, θολώνοντάς τα! Η πολιτική κρίση έλκει την προέλευσή της κυρίως από τον τρόπο που συγκροτήθηκαν το κόμμα και οι συνδυασμοί, που διεκδίκησαν και πέτυχαν να αναλάβουν την τοπική Διοίκηση. 3 >>

Σάββατο 30 Ιουνίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4677

ΑΠ’ ΟΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΛΕΣΕ ΤΑ ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ!

Ó÷éóõñéæïöñÝíåéá!




Ðñüóêëçóç óå
äéÜëïãï áðü ôïí
ÐåñéöåñåéÜñ÷ç

ÓõìâïëéêÞ ç ðïñåßá ôïõ ÐÁÌÅ ãéá ÌÁÔ êáé óêïõðßäéá

Ôçí áðïìÜêñõíóç
ôùí ÌÁÔ æçôÜåé
êé ï áíôéäÞìáñ÷ïò
Â. Êáââáäßáò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεχίζεται η έκδοση
ανακοινώσεων και ανοικτών επιστολών προς τον δήμαρχο από συνεργάτες και συντρόφους του στο
κόμμα, με αίτημα την απομάκρυνση
των ΜΑΤ. Ο Περιφερειάρχης αναζητάει «ταίρι» για διάλογο με όλους
τους εμπλεκόμενους για την εφαρμογή του σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ),
δηλ. τη μεταφορά των δεμάτων
στην Λευκίμμη, χωρίς όμως την παρουσία των ΜΑΤ!
Σελίδες 6&7>>

3985 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
το σ/κ, στο λιμάνι
ÊõñéáêÞ 1 Éïõëßïõ
Costa NeoRiviera:
07:00 - 14:00 - Åðéâ.: 1.498
ÄåõôÝñá 2 Éïõëßïõ
Rhapsody of the seas:
09:00 - 15:00 - ÅðéâÜôåò: 2.435
Athena: 18:30 - 13:30
ÅðéâÜôåò: 52

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Σαρόκου από συνδικαλιστικά σωματεία, κατά της παρουσίας των
ΜΑΤ στην Κέρκυρα και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Λευκίμμης. Στην συγκέντρωση συμμετείχαν το ΠΑΜΕ, τα σωματεία των ιδιωτικών υπαλλήλων, ο σύνδεσμος ξενοδοχοϋπαλλήλων, οι αγροτικοί σύλλογοι, φορείς της εκπαίδευσης και φοιτητές. Ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης με συνθήματα κατά της αστυνομικής παρουσίας στη νότια Κέρκυρα.

Åëåýèåñïé ìå
ðåñéïñéóôéêïýò
üñïõò
óõëëçöèÝíôåò ãéá
ôá åðåéóüäéá 4 >>
ÄÝêá ÷ñüíéá
ôþñá, ôï Éüíéï
åîáêïëïõèåß
íá åìðíÝåé! 5 >>

Ìå 15 óõììåôï÷Ýò
ç ÊÝñêõñá
óôï ÐáíåëëÞíéï
Ðáìðáßäùí Ðáãêïñáóßäùí 8 >>

×Üñìá éäÝóèáé
ç ðáñÜóôáóç ôçò
Ó÷ïëÞò ÷ïñïý
Óùô. Ìðïõ÷Üãéáñ 9 >>

ÅëêõóôéêÝò &
óõìöÝñïõóåò
ðñïôÜóåéò
åîüäïõ 15&16 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα