Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική
Ιουνίου
Αριθ. Φύλ. : 6493
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Υπουργείο
Εργασία s:
Στ0US Πρωταθλητές υπερφορολόγησns
των επιχειρήσεων η Ελλάδα το 2018
διαγρ φονται
χρέη και
κουρευονται
πρόστιμα
Βαριά και μη ανταγω- στή της τ ξης του
νιστική παραμένει η 26%, αντιπροσωπεύει
φορολογία εξαιτίας τη μεγαλύτερη ποσοτων υψηλών συντελ, στιαία μείωση που κα
στις χωρίς μάλιστα να μετραψε Χρ θεση
αναλύθηκαν
εξασφαλίζονται περιοσότερα έσοδα από τις
άλλες χώρες (ή του
μέσου όρου των ευρωΩς αποτέλεσμα, ο
συντελεστής στις ΗΠΑ
είναι σήμερα χαμηλόπαϊκών χωρών), που τ ρος από τον τρέ
διατηρούν χαμηλότε. χοντα μέσο όρο του
ρους συντελεστές
Σύμφωνα με την
έρευνα της«ΕΥ», The
outlook for global tax policy in 2018, Που περιλαμβάνει εκτιμήσεις
και προβλέψεις από 41
χώρες σε όλον τον 40% σε 37%) και το Για την Ελλάδα, η έκ- τήτων
κόσμο, πολλές χώρες Λουξεμβούργο (από θεση αναφέρει ότι, Σημειώνεται πάντως
εξακολουθούν να επ- 27% σε 26%), ενώ αντί. μετά τις αλλαγές των ότι για το 2019 και
διώκουν την τόνωση θετα στην Ελλάδα ο τελευταίων ετών, δεν εφόσον επιτευχθούν
της οικονομικής δρα. συντελεστής φορολ προβλέπεται μεταβολή οι
στηριότητας και την γησης των επιχειρή. των βασικών φορολο- του πρωτογενούς πλ
προσέλκυση μεσων σεων παραμένει σε γικών συντελεστών ονάσματος στα επί.
ξένων επενδύσεων, ιδιαίτερα υψηλά επί- (εταιρική φορολογία, πεδα του 3,5% του
διατηρώντας ή με- πεδα και συγκεκριμένα φορολογία εισοδήμα- ΑΕΠ θα ενεργοποι
ΟΟΣΑ και των χωρών
G7. Σημαντικές μει
ώσεις φορολογικών
συντελεστών πραγμα.
τοποίησαν,επίσης, η
Αργεντινή (από 35% σε
30%), η Κολομβία (από
Οι συντελεστές φορολόγησης των επιχειρή.
σεων κυμαίνονται
μεταξύ 10 κ
κερδών, η παρακρά
τηση φόρων και η φο.
ρολόγηση
ψηφιακών δραστηριο
Διαγραφή αμφισβη.
τούμενων οφειλών
ενιαία έναρξη και
aouev upSl-Tur
λήξη του δικαιώματος
για σύνταξη, δυνατό.
τητα μη διακοτης της
επαγγελματικής δρα
esστηριότητας σε ελεύ
συνέχεια στην 11
στόχοι για αύξηση
τος και ΦΠΑ) το 2018.
Ωστόσο, η έκθεση δυοπτώνει ταενδέχεται
| ώνοντας τους φορολοστο 29%.
Συγκεκριμένα, η
ηθούν, εκτός από τα
σκληρ
προβλέπουν την περι
δηλώσε|S
2018. gsis.gr των επιχειρήσεων.
Παράταση Ιωση των συντελεστών
στην υποβολή τουs
γικούς
συντελεστές
μέτρα
λάδα έχει τον τέταρτο
υψηλότερο συντελε.
να υπάρξει αύξηση της
φορολογικής επιβά.
Για παράδειγμα η μεί
στις ΗΠΑ πάνω από
σεένα νο έσο συντε σε
κοτήτων συντάξεω
και τα αντίμετρα, με.
στή μαζί με το Βέλγιο
μεταξύ των χωρών του
ρυνσης σε τομείς
ταξύ των οποίων η μεί
ότώς κεφαλα λόγηση
ωση της φορολογ
στιςΑειτονιές χώρες
σε έναν μέσο συντελεστις γειτονικές χώρες
των κεφαλαιουχικών
συνέχεια στην 10
Παρατείνεται μέχρι
τις 26 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των
φορολογικών δηλώοι αποδείξε1S
σεων που έληγε στις!
μισθωτ°us και αγρότεS για το αφορολόγητο
τα Προστιμα σε συντ
αξιούχουs
30 Ιουνίου
Η σχετική απόφαση
υπεγράφη από την
υφυπουργό Οικονομι
συνέχε στην 2