Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ãåñìáíïý 152 & Âüôóáñç, ÐÜôñá
- Ôçë.: 261 062 2213

ÐÅÌÐÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.570 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÁÈÙÙÈÇÊÁÍ 11 ×ÑÏÍÉÁ ÌÅÔÁ

ÃÉÁ ÔÁ ÊÕÊËÙÌÁÔÁ ÔÇÓ ÍÕ×ÔÁÓ
Ç ðåñéâüçôç õðüèåóç ìå ôïõò ìðñÜâïõò ôçò íý÷ôáò óôçí ÐÜôñá, åß÷å ìåßíåé, óå åðßðåäï
Äéêáéïóýíçò, áíïéêôÞ, áðü ôï 2007 - ×èåò Ýðåóå ç áõëáßá ãéá äõï ãíùóôÜ ïíüìáôá
Το τελευταίο κοµµάτι µιας υπόθεσης, που αφορούσε στη γνωστή ιστορία των κυκλωµάτων της
νύχτας, στην Πάτρα, από το 2007, έληξε χθες
ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Μετά από συνολικά έντεκα χρόνια δικάστηκαν
ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου Πατρών οι
Λ.Γ. και Μ.Χ., τα ονόµατα των οποίων βρίσκονταν
στην αρχική δικογραφία, αλλά δεν είχαν συλλη-

φθεί. Και οι δύο εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους µε εξουσιοδότηση. Το δικαστήριο, αφού εξέτασε τα στοιχεία, απάλλαξε τους
δύο κατηγορούµενους για όλα τα αδικήµατα για
τα οποία κατηγορούνταν. Συνήγοροι των δύο
κατηγορουµένων ήταν του µεν Λ.Γ. οι Χρήστος
Τσόλκας και Γιάννης Παπαναστασόπουλος και
του Μ.Χ., ο Χρήστος Σίσκας.

ÆÁÊÕÍÈÏÓ: ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÁÍ ÍÁ ÂÉÁÓÏÕÍ
ÂÑÅÔÁÍÉÄÁ ÔÏÕÑÉÓÔÑÉÁ ÁËËÏÄÁÐÏÉ

ÓÅË.2

ÊÁÔÓÉÖÁÑÁÓ: ÍÁ ÁÍÁÄÅÉ×ÈÅÉ ÔÏ ÌÏÍÔÅËÏ
ÔÇÓ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁÓ

ÓÅË.7

ÅÎÁÑÈÑÙÈÇÊÅ ÓÐÅÉÑÁ ÐÏÕ ÅÊËÅÂÅ
ÁÃÑÏÔÉÊÁ Ï×ÇÌÁÔÁ ÊÁÔÁ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ
ÓÅË.6

ÄÕÔ. Á×ÁÚÁ: ÅÊÁÔÏÍÔÁÄÅÓ ÓÔÑÅÌÌÁÔÁ
×ÁÈÇÊÁÍ ÓÔÇ ËÁÓÐÇ ÁÐÏ ÐËÇÌÌÕÑÅÓ

ÓÅË.3

ÐÏÅÄÇÍ: ÔÏ «ÊÁÑÁÂÁÍÉ» ÕÃÅÉÁÓ
ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÇÍ ÐÏËÇ ÔÇÓ ÍÁÕÐÁÊÔÏÕ
Στην αίθουσα του περιφερειακού
συµβουλίου συνεδρίασε χθες η ΠΟΕΔΗΝ, παρουσία του περιφερειάρχη
Αχαΐας, Απόστολου Κατσιφάρα.
Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε ενόψει της σηµερινής κινητοποίησης στη Ναύπακτο. Συγκεκριµένα,
η ΠΟΕΔΗΝ συνδιοργανώνει σήµερα,
µε το Εργατικό Κέντρο Ναυπάκτου,
στη Ναύπακτο, µεγάλη κινητοποίηση («Καραβάνι») για τη Σωτηρία των
Υγειονοµικών Μονάδων, ειδικά της
Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης, µε αιχ-

µή την ανάδειξη των προβληµάτων
των Κέντρων Υγείας Ναυπάκτου Άνω χώρας.
Η πορεία θα ξεκινήσει 8.30 πµ. από
το Κέντρο Υγείας της Ναυπάκτου και
θα κατευθυνθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Εκεί θα γίνουν εκδηλώσεις.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου
Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος. Στην Κινητοποίηση συµµετέχουν όλοι οι φορείς
της πόλης.