Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÅÔÁÑÔÇ 27 ÉÏÕÍÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.569 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

×ÑÇÓÇ ÊÁÍÍÁÂÇÓ ÁÐÏ ÔÁ 16!
Ôï ðñïößë ôùí ÷ñçóôþí
íáñêùôéêþí ïõóéþí,
óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá
ôïõ ÊÅÈÅÁ Ïîõãüíï
ÐÜôñáò, ôï ïðïßï áðü
ôï 2002 Ýùò êáé óÞìåñá
Ý÷åé åîõðçñåôÞóåé
ðåñßðïõ 3.500 Üôïìá .
ÓÅË.5

ÁÍÅË: ÁÍÅÎÁÑÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ï Ã. ËÁÆÁÑÉÄÇÓ
ÌÅ 152 ÂÏÕËÅÕÔÅÓ ÌÅÍÅÉ Ç ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ

ÓÅË.9

ÁÕÔÏÍÏÌÇ ÊÁÈÏÄÏ ÓÔÉÓ ÅÕÑÙÅÊËÏÃÅÓ
ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅ Ï ÍÉÊÏÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ

ÓÅË.5

ÐÅÑÉÌÅÔÑÉÊÇ: É× ÊÁÑÖÙÈÇÊÅ ÓÅ ÖÏÑÔÇÃÏ
ÐÏÕ ÅÉ×Å ÁÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÈÅÉ ÓÅ ÔÏÕÍÅË

ÓÅË.2

ÅË.ÁÓ.: ÓÔÇÍ ÔÅËÉÊÇ ÅÕÈÅÉÁ ÏÉ ÅÑÅÕÍÅÓ
ÃÉÁ ÔÏ ÈÁÍÁÔÏ ÔÇÓ ÅÉÑÇÍÇÓ ËÁÃÏÕÄÇ
ÓÅË.2

ÐÁÑÁÔÁÓÇ ÓÔÇÍ ÐÑÏÈÅÓÌÉÁ ÕÐÏÂÏËÇÓ
ÖÏÑÏËÏÃÉÊÙÍ ÄÇËÙÓÅÙÍ ÅÙÓ 30 ÉÏÕËÉÏÕ
Παρατείνεται µέχρι τις 26 Ιουλίου η
προθεσµία υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων που έληγε στις 30 Ιουνίου.
Η σχετική απόφαση υπεγράφη από
την υφυπουργό Οικονοµικών Κατερίνα
Παπανάτσιου και δεν προβλέπεται καµία αλλαγή στις δόσεις καταβολής του
φόρου εισοδήµατος από τα φυσικά
πρόσωπα, ενώ ο αριθµός των δόσεων
για τα νοµικά πρόσωπα θα είναι πέντε
αντί για έξι.
Σηµειωτέον, σχεδόν 12 ηµέρες πριν
την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπο-

βολής των φορολογικών δηλώσεων
-πριν δοθεί η παράταση- ένας στους
δύο φορολογουµένους δεν είχε υποβάλει ακόµη δήλωση.
Συνολικά στο Taxisnet είχαν υποβληθεί περίπου 2.968.687 δηλώσεις
εκ των οποίων έχουν εκκαθαριστεί οι
2.950.091. Εξ αυτών τα 1.057.797 εκκαθαριστικά ή το 35,86% του συνόλου είναι χρεωστικά, τα 1.499.317 ή το
50,82% του συνόλου είναι µηδενικά και
392.977 εκκαθαριστικά είναι πιστωτικά
(13,32% του συνόλου).