Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Σέντρα:Recognized text:
ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

879

Åîé÷íéáóôÞêáí äýï
óïâáñÝò õðïèÝóåéò
êëïðþí ãïõíáñéêþí
áðü ôçí ßäéá åðé÷åßñçóç!

Åß÷áí êëÝøåé ãïýíåò
áîßáò 1,87 åê. åõñþ

ÔÅÔÁÑÔÇ 27 ÉÏÕÍÉÏÕ 2018

ÔÉÌÇ: 1 €

ÅÔÏÓ 18ï

SAGA FURS : ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ ÉÏÕÍÉÏÕ

Ðôþóç ôéìþí 15%
êáé ðùëÞóåéò 85%



Τελευταία νέα από την εφημερίδα