Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Η ελληνική ύπαιθρος, σχεδόν
στο σύνολό της, είνα' ένας r.
ηος που περιέσωσε σε μια ιδιό.
τυπη σύγχρονη κιβωτό, ακέραιο
Το φυσικό του περιβάλλον», εί
πε ο ΥΠΑΑΤ B. Αποστόλου.
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Για Τις επιπτώσεις που θα φέρε
στις Tom|κές κονωνίες η εφαρμογή rou νομοσχεδίου Του
υπουργείου Εσωτερικών «Κλει.
σθένης», αναφέρεται ο πρόεδρος Της ΚΕΔΕ r. Πατούλη
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ
Στη δικαιότερη κατανομή των EUρωπαϊκών πόρων για τη φύλαξη
θαλάσσιον συνόρων και την
αντιμετώπιση του μεταναστευΤ.
κού στην Frontex, εστίασε ο υπ.
YNANn n. Κουρουμπλής. Σελ.4
.Σελ. 7
Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 . Αριθμός φύλλου 903
0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ Α
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΦΙΕΣΤΑ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΓΑΤΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τώρα a
Ti πραΥματικά
» «Ρόδα, Τσάντα
θαμοωθούν
και Υραβάτο,
# METAAH IAIO TIKHENENATH-#
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
!ΜΑΤΙΑΣ
Δημυουργεί νέες προοπτικές ανά
πτυξης για τον τουρισμό και τη χώ.
ρα η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση
στην Ελλάδα, ύψου 5 διο. δολ..
που υπογράφηκεμεταξύ της Airbus
και της Aegean, με τον πρόεδρο Ευ.
τυχο Βασιλάκη.
Η στροή στις ΑΠΕ είναι γεγονός,
επισήμανε ο πρόεδρος του Ομίλου
Τέρνα Γιώργος Περιστέρης, Πρού.
π°θέτοντας παράλληλα συστήματα
αποθημευσης ενέργειας, εξυξη την
onoia έχουν αντληφθεί χώρες που
προωθούν συσταατα με μπαταρίες
ήμε αντλησιοταμίευση. .Σελ 9
Ανευρη συνεδρίαση και με
κέρδη κοντά στις 780 μονάδες
Ι. #EAOPYTEPHAO ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εδώ και 60 χρόνα ο ΟΠΑΠ στηρίζει
4rpora την ελληνική ΚΟΝυνία», δή.
Εταιρικών κα
ων του Ομίλου Οδυσσέας Χριστοφορου, προσθέτοντας ότι "Στεκουαστε
δίπλα στους συναν0panoug μας που
το έχουν ηρανμαηκά αναγκη. Σελ. 8
«Η φετινή χρονιά
σιμοποιηθεί απρό.
σκοπτα όλα εκείνα τα βήματα, τα
on0ία απαιτούνται, προκειμένου
να μεταλλαχθεί πλήρως η μητρική
και εσηγμένη στο ΧΑ » δήλωσε ο
πρόεδρος Γιώργος Σταματίου, με.
Τά τη ΓΣ.
πρέπενα χρη.
για να γινουν
Ίσηκά, ο επικεφαλής
Σελ. 9
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο wwww.vradini.gr