Πρωτοσέλιδο Οικονομική:

Recognized text:
Οικονομικη Σουνίου
Ka0ημερινη οικονομικη C 101 neg nucpica Διακηρυ cu vs nuor
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333/
Τιμή : 1.00€
Συμφωνία για χρέ0s
και ενισχυμένη εποπτεία
Έρχεται νέο
Πρόγραμμα
πρόσληψη
ανέργων
10 ετής εη'μήκυνση, 'κουρεμένη, δόση, enonteia και ηλεονάσμαια
έως τον Ιούνιο του 2022
Ινετότο2EFSF)εκατο10
οσεδύομηνιαία βάση),Ka
ανέργων
νετότ το 2 EFSF εκαταιο
σε δύουνδέοντααρεμβτα
Παρέχοντας άμεση προαπαιτούμενα της ενι
αχυμένηςεποπείας.
Παράλληλα, κλείδωσαν οι
6 άξονες παρεμβάσεων
της Ενισχυμένης ΕΠΟ.
πτείας (σε λίγες εβδομά
ανάσα" στα κρατικα τομεία, αλλά με ακριβό-ανμία
"κουρεμένη" τελική δόση
ήταν το αποτέλεσμα της
συμφωνίας του Λουξεμ.
προσπάθειες nou κατέβακληρώσουν όλες τις κρί
κλείδωσε τελικά στα 15 το κείμενο που ανακοινώ, τα τελευταία χρόνια. Η Που θεσμοθετηθηκανυ
αντι 21.7
θηκε περιλαμβάνουν ανα.
Ελλάδα αποχωρεί από το
το Πρόγραμμα του Ε
έχουν μπει οι διαδικα
νωση του Eurogroup τα
μετρα για το χρεος περιισχυρή οικονομια, στηρ'
θεσμοθετημένων μεταρ
χρόνια από το δημοσιονο
ρυθμίσεων θα ηροστατευεπίσης την ολοκλήρωση
τις ιδιωτιτου προγράμματος
Που θα δημιουργήσει
15.000 νέες θέσεις
μικο re
κοινωνικό κράτος.
rogroup
ζόμενη στις δημοσιονομε
μεταρρυθμίσεις που
ενικό τη συνεχ στον
, Eruμήκυνση της μέσης
του Ενοης20 ν δανείων
r λου
πόφαση Του Ευερ ετικής avar
μαντικό να συνεχιστούν ξιακής στρατηγικής a
αυτές οι μεταρρυ
του EFSF(20 δάνειο 96,6
δισ ευρώ) κατά 10χρόνια
και την ηαράταση της πε.
δου χάριτος κατά 10
συνέχεια στην 11
Το Eurogroup χαιρετίζει
τις ελληνικές αρχές
την ολοκλήρωση
των συμφωνημένων npoστρατηγική αυτή, η
οποίες προσφέρουν τα
μονοηάτι ανάπτυξ
ψηλότερη αηάσχόληση αναπτυξιακές προοπτικ
εποβλεπόμενηλαδη ξηση
επιτ EFS F του τη νείου
στροφή των ορουν ο
της τελευτα αναξιολόος
του ελληνικές αρχ ές με
εοτελληνικό λ λήρωση
το Μ προγράμματος αν υ
εργδμιο noua ano εων
την έκαλύΕλλάδεγγυηση
μέλλον group καλωσορ.
λε νικ δέσμευση των ε a
της Ελλάδας καινδυτό
ελληνική γραμμο ειίτη
ownership τη μεταρρυθ
ToEurogroup καλο
φο ολογικ s
δηλώσειs
a ANFAS), αρης
Μέχρι τιs 3/7
Οι αιτήσε!s νια
το φοιτητικόστεγαστικό
ούχοι και αγρότες δι
2.100 Eup1.900mucn-1
ευρώ που οδη
γεί σε έμμεσο αφοροεισοδήματος. Για να