Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27070
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Eurogroup: Θα
ρουμε μια nu ση
και Υια το μεΛΛον
ΣΕΒ: Μειώστε φόρους και
εισφορές με τα ΠερΠΛΕονασματα
«Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλες προο
δους. Η χυβέΟτηση χαι ο ελληνικός λαός
Να αξιοποιηθούν τα υπεQπλεονάσμαβλημα της χώρας, πQ0τ είνει ο ΣΕΒ με το
τα αυξανόμενα ελλείμματα του συνταξιο
δοτικού συστή
λεια,
σήμερα
αχείας γήQανσης του πληθυσμού και επι
πQ0γ!αμματος, ετσι ωστε να μπ00ε
σει η Ελλάδα να σταθεί στις αγο!ές με
δυνάμεις, κάτι για το οποίο
μοιράζετα
ε περισσότερους φορολογούμενο
να πληρώνουν όλοι από λίγα και όχι λί
ι από πολλά) και να ανταμείβεται η
ο Γερμα
λαφ Σολτς, προσέρχόμενος στη σημερινή
11έμπτη)
ολόγηση χ
Eurogroup, στο Λουξεμβο°γο
ερώτηση εάν θα γ
καθώς οδηγούν την
(χαμηλές επενδύσεις, χαμηλή απασχόλη
και στο
11 ο ο σφαιρο
ανάμεσα σε Ευρωτη και τις
ή, λαθρεμπόριο), και
ρικό (bra
«Μενάλο το χάσμα
μπορούν να ανατραπούν με πρ
αι σταδιακ ες μειωσεις ασφα
ιστικων εισφορών και φορο-ΕΕ
urono Πες ηπείρους»
πασχόληση, το διαθέσιμο εισόδημα χαι
των συνταξεων,
αντιμετωπιζονται
Για άνοιγμα της ποδοσφαιρικής.
ψαλίδας ανάμεσα στην Ευρώπη και τις
εκινουν αμεσα οι οιαοικασιες Υια την κατοχυρωση
σηματων των μακεοονικων εταιρειων
την ήττα από την Ισπανία για τον Β'
από υακεδονι
της Ρωσ
κής κυβέρνησης για την κατοχυρωση
υρωπαϊκή χρήση και καμία για διεθνή, o
ορυφαίο θέμα συντονισμού
στην πΓΔΜ
έχουν μειονέκτημα έναντι αυτών της Ευ
πάρχει σχεδιασμός για το πώς και προς τα
τα αντιστοιχα νουμερα αφορουν
για εσωτερική χρήση, καμία για την Ευ
ρώπη και δύο για διεθνή
οταν χα ουνται να
port Summit VI, ο υφυπου07ός Οιχονομί
ας και Ανάπτυξης, ΣτέQγιος Πιτσώρλας.
To Export Summit VL δώργανώνει σή
με!α στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Ε
διεκπεραιωσουν αποστ
ς, αναφερόμε
Χώστας, μεταξύ άλλων
v.11ετρόπουλ0c:
ξαγωγέων (ΣΕΒΕ), με θέμα «The digit
δεικνύεται αναπ
ντικους πορους να
«Οι χαμηλές
συντάξεις θα
εχουν αν ηση»
α αποδίδουν τα αναμε
χρήση
νόΑναφερόμενος στο θέμα της εκδήλωσης, που είναι η ψηφιακή εποχή στις
μενα, όπως μεταξύ άλλων η στήριξη της ε
Αντιστροφη μετρηση Yia το ΠροΥραμμα
η ελληνική κυβέρνηση δεσμε
συντονισμό των ενεργειών στήριξης των
Στις 52.000 εκτιμά ο υφυπουργός
Κοινωνυχής Ασφάλισης, Αναστάσιος 11
τρόπουλος, ότι θα μειωθούν, έως το τέλος
Οτε!ματισμός του προγράμματος αγορών ομολόγων της Ευ!ωπαϊκής Κε
πρώτο βήμα προς μία πιο συμβατική νομισματιχη πολιτικη, Χανοντας αχομη πιο
πρόγραμμα αγορών ομολόγων τον Δεκέμ
σημάτων και trademarks των μακεδονι
ντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) είναι μόνο
στα σημερινά επίπεδα έως το καλοκαίρι
δότησης. «Τον Γενάρη του 2015 παραλά
βάμε από τις προηγούμενες ΧυβεQvήσεις
386.445 απλή!ωτες συνταξιοδοτικές πα
ροχές, ύψους 2 δισ. ευρο) >αι σε αυτές xo
ντά στις 169.000 εκκρεμείς, ληξιπρόθε
σμες XUQ1ες συντάξεις. Στα τέλη του 10
έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, να
μπούμε στις διαδικασιες πιστοποίησης
ποσημαν
γραμμισε χαρακτηρι
στικά ο ίδιος, προσθέτοντας ότι εντός των
κής», δήλωσε ο επικεφαλής της γεQμα
αθώς τα ομ
όλογα θα παραμείνουν στο
επόμενων ημερών
πιχειρηματιχ
των ε νικων κεντρικών τρα
στις 52.000. Η
γκεχριμένες διαδικασίες, που προωθού
ικονομίας και Ασύγχουση είναι χαταλυτική. Και είναι το
ουν θα επενδύονται
ξανά και υπά
ς Γαλλίας, ο Βάιντμαν είπε ότι πιστευε
πως ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη
τικής δουλειά
, η ο
νται απο το υπουργε
κατεύθυνση που έχει δώσει η ΕΚΤ για τα
καθαρών αγορών είναι πιθανότατα μό
διακή ομαλοποίη
άπτυξης.
ποία συνεχίζεται διαρώς, διότι χαθημε
ρινά υποβάλλονται αιτήσεις συνταξιοδό
ται τελικά στον στόχο της
λίγο κάτω από το 2%. Με τον πληθωρισμό
να ενισχύεται, η ΕΚΤ διαμή
ρασμένη εβδομάδα ότι θα τερματίσ
άλλων ο
» σημ
στην Ελλάδα για εσωτερική χρήση έχουμε
64 κατοχυρώσεις σημάτων και προϊόντων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα