Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÊÁÍÁÊÁÑÇ 208 – 210 & ÓÁ×ÔÏÕÑÇ, ÐÁÔÑÁ
ÔÇË.: 2610-342504 * ÊÉÍ. 6944-184943

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÅÌÐÔÇ 21 ÉÏÕÍÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.565 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÓÔÏ ÓÊÏÔÁÄÉ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ
ÁÍÅÑÃÙÍ ÌÅ ÊÁÑÊÉÍÏÐÁÈÅÓ ÐÁÉÄÉ
Ìéá éóôïñßá áíáëãçóßáò ðïõ äåí ìðüñåóå íá êÜìøåé ïýôå ï éåñÝáò ôçò åíïñßáò ï ïðïßïò
âñÞêå Ýíá ðïóü êáé åããõÞèçêå ãéá ôï õðüëïéðï- Ðñüóöáôá ÷åéñïõñãÞèçêå ï 30÷ñïíïò ãéïò
Οικογένεια µε άνεργους γονείς και παιδί καρκινοπαθές, στο κέντρο της Πάτρας, µένει χωρίς ρεύµα εδώ
και αρκετό καιρό και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο ιερέας της ενορίας, δεν κατέστη δυνατόν να
βρεθεί λύση.
Την υπόθεση έφερε στο φως της δηµοσιότητας το
«Φωτεινό Αστέρι» µε ανάρτησή του.
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Προέδρου του Συλλόγου

το 30χρονο παιδί της οικογένειας δίνει µάχη µε τον
καρκίνο και µάλιστα χειρουργήθηκε πριν λίγες µέρες.
Το χρέος στη ΔΕΗ φτάνει τις 2.500 χιλιάδες ευρώ.
Η οικογένεια που έχει µεταφέρει το παιδί σε άλλο
σπίτι κατέφυγε στην εκκλησία. Πράγµατι ενδιαφέρθηκε ο ιερέας της ενορίας ο οποίος προσπάθησε να κάνει διακανονισµό και να δώσει κάποια προκαταβολή.
Δυστυχώς τα χρήµατα που συγκέντρωσε δεν έφταναν

ÔÑÁÃÉÊÏÓ ÈÁÍÁÔÏÓ 4×ÑÏÍÏÕ
ÓÔÇÍ ÐÁÑÁËÉÁ ÐÁÔÑÙÍ
Τραγωδία χθες το απόγευµα στην Παραλία Πατρών. Ενα 4χρονο αγοράκι παρασύρθηκε µε αποτέλεσµα να τραυµατιστεί θανάσιµα στο κεφάλι. Το δυστύχηµα σηµειώθηκε, στην οδό 25ης Μαρτίου και το παιδί

µεταφέρθηκε εσπευσµένα µε ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ στο Καραµανδάνειο Νοσοκοµείο
Παίδων. Ωστόσο όταν έφτασε στο Νοσοκοµείο διαπιστώθηκε ότι το µικρό παιδί είχε
καταλήξει.

ÂÑÇÊÁÍ ÔÏ ÓÔÉÃÌÁ ÔÏÕ
ÊÉÍÇÔÏÕ ÔÇÓ ËÁÃÏÕÄÇ

ÓÅË.3

ÁÐÏÆÇÌÉÙÓÇ 525.000 ÅÕÑÙ
ÃÉÁ ÅÑÃÁÔÉÊÏ ÄÕÓÔÕ×ÇÌÁ

ÓÅË.2

για τον διακανονισµό και παρόλο που εγγυήθηκε για
την αποπληρωµή το αίτηµα του δεν έγινε δεκτό.
Η κατάσταση πρόσφατα έγινε πιο δύσκολη οικονοµικά για την οικογένεια αφού ο 30χρονος καρκινοπαθής λάµβανε, λόγω της ασθένειας του, επίδοµα βοήθειας το οποίο κόπηκε καθώς υπήρξε για λίγο συµβασιούχους του Δήµου και οι διαδικασίες για να το πάρει
ξανά είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.

ÐËÇÈÏÓ ÊÏÓÌÏÕ ×ÈÅÓ ÓÔÇÍ ÏÄÏ ÂÏÔÓÇ
ÊÁÔÁ ÔÙÍ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÐËÅÉÓÔÇÑÉÁÓÌÙÍ
Για µια ακόµη Τετάρτη,
το Κίνηµα κατά των πλειστηριασµών
αντέδρασε δυναµικά έξω από τα
συµβολαιογραφεία της
Πάτρας, επί της οδού Βότση... Φορείς, φοιτητικοί
σύλλογοι, η ΚΙΚΑ, η επικεφαλής, καθώς και µέλη
της δηµοτικής παράταξης «Όλοι µαζί, για την
Πάτρα», Βίβιαν Σαµούρη,
και η οµάδα Δυνήσιος Ίππος, από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.