Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 21.06.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6060
Τι εξέφQασε η Καγκελάριος της Γέρμανίας Άγγελα ΜέQ ελ
Ελπίζω να κάνουμε το τελευταίο βήμα για την Ελλάδα
Δημόσια διοίκηση αι M1 00μεσαίες επιχειρήσεις
Κριτική ασκεί ο ΣΕΒ στο σχέδιο στρατηγικής ανά- | B&F: Από 20 έως
πτυξης που παρουσίασε η κυβέρνηση. Τονίζει τι | 22 Ιουνίου η Δημο
υπαρχει ποοοοος σε σχεση με παλαιοτερα, ωστοσο σια Προσφορά
εντοπίζει αδυναμίες σε ζητήματα φορολογιας, εργα- Την πQ60χληση σχετιχά με τη
σιακών σχε σεων. Εκτός των προτεραιοτήτων η εχβιομ
ήχάνιση της χώρας
δημόσια ποοσφοΟά με ΜαταβοATI μετοητων και την εισαγωγή
προς διαπQαγμάτευση στην
κατηγορία Τίτλων Σταθεού
Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης
ΆγοΟάς του ΧΑ των ομολογιών
ΣύΥχρονη ΕΜ
Η «Στρατηγική ΑναπτυΕης» που εχπονησε η κυβέρνηση για τη χώρα σηματοδοτεί μια πρόοδο σε σύγκριση
με παλιοτερα, συχνα συνοπτιχα χαι μη ολοκληρωμένα,
σχέδια ανάπτυξης που έχουν δημοσιοποιηθεί από την
έναρξη των προ οαμμάτων προσαρμογης. Αυ ό όμως
δεν σημαίνει ότι δεν έχει αδυναμίες, υπογραμμίζει ο
ΣΕΒ σε ανάλυση του.
γιακ με ανε οτη αοινού ομολ
γιακού δανείου, αναχίνωσε η
Να εφ40μοστεί χωριστή
συλλογή 00γανικών αποβλήτων
σε ολους τους Δημους
B&F Ανώνυμη Βιομηχανική χι
οχέρια ανάπτι'sn ς που νοπτικά χαιμηολοχληΟ μιση
Εμπορική Εταρεία Ενδυμάτων
ανικων αποβλητων
Η Δημόσια 1100σφο)ά θα πυα7ματο τικη
71100
από τις 20 έως χαι
τις 22 Ιουνίου 2018, ενώ το
επιτοκιο και η τελίχη απο
την Εταυεία σε 4,95%.
Η από 11.01.2018 Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» (εφεξής η
«Εταιρεία»
της Ένωσης Εισηγμένων
Εταιρεων
συνεδ»ίαση του Διοικητικού
"Ολοι οι ΟΤΑ οφείλουν εντός του 2018 να εφαρμόσουν
τη διαλογή στην πηγή για όλο το οργανικό ηιήμα των
αποοουμάτων, τοοΡιμα χαι ποάσινα απόβλητα κήπων
υπενθύμισε ο Σωκράτης Φάμελλος
της Συμβουλίου, μεταξύ άλλων
αποφασισαν:
(α) την έχδοση 20)ινού ομολοιακού δανείου από την Εταιρ
εία (εφεξής το «ΚΟΑ»), συνολιΕισηγμε
μένων Εταιιπτωσει
ργων Δι
ρειών θα πραγματοποιήσει εισηγμένες εταιρείες. Η
Στερεών Αποβλήτων για την Κεντοιχή Μακεδονία και τη
μεταβατική διαχείριση βιοαποβλήταν Τραγματοποιήθη
ne, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη
Σωκράτη Φάμελλου, η τακτική συνεδοίαση του ΔΣ του
ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την
ΠΕΔ Κεντρική
λιόν Δημάρχων, του Αντιπεριφέρειάρχη Περιβάλλοντος
και στε Λεγων του
να με σχετική ανακοίν
διάρειας πέντε
ούμενου σε έως 25.000 άυλες,
χοινες, ανωνυμες ομολογιες με
ονομαστική αξία €1.000 (εφε
την Τακτική Γενική ΣυνέλενΕΝ.ΕΙΣ.ET.,
μέλος
ση της την Τετάρτη 27 Ιου- Νομοπαρασκευαστικής Επι
νίου 2018, στις 15:00 στο τροπής της Βουλής για το
έδιο νόμου του Υπουργείου
5ης σχετικά
ων του ΚΟΑ, οι οποίοι απο
Στο πλαίσιο της Συνέλευσης
διεξαχθεί για τις νέες διατάΑνωνύμων Εταιρειών και τις
αναμόρφωση του δικαίου
κατέθεσε πρόσφατα υπου
συνεδρίαση της Επιτροπής.
ρικής Μα