Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Ka0ημαρι η οικονομικη ciolKn CGnjlepita Διακηρυ εων Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τα τεκμήρια απειλή για όσ0us
διαδικασίε
δικαιολογητικων για
στικό
υποβολή: | αγοράζουν αυτοκίνητα και ακίνητα
719-7 20 νητα μπληρ
δαγκώ.
να τεκμήριο ογκο
τον εξωδικα- ιδες φορολογούμενους
Αυτοκίνητα (κωδικοί
νονται, τα συνολικά
και απειλούν όσους
προχωρούν στην
αγορά ενός αυτοκινήτου, μιας κατοικίας
ποσά (τίμημα και λοιπά
έξοδα)που πληρώσατε
το 2017 για την αγορά
ή χρηματοδοτική μί
πραγμάτων αξίας άνω Ι.Χ., δίτροχων ή τρί
τροχων αυτοκινούμε
Η Εφορία ζητά από νων οχημάτων της
τους φορολογούμε. οικογένειάς σας ή της
νους να εμφανίσουν ατομικής επιχείρησής
τα ποσά που ξόδεψαν
το 2017 για να αποκτή.
σουν κάποιο περιουσιακό
Εξαιρέσεις
Εφόσον συντρέχει ή για να μεταφέρουν
ΤοοΤΕριθωριο va
από τα απαιτούμενα ποσά δηλώνονται στο
δικαιολογητικά κατά
Εξαιρούνται όσα αποτελούν το άμεσο αντιής
δ ρα σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς
καθώς και τα επιβατικά
Δ.Χ. και Ι.Χ. καθώς και
κάποια από τις παρα
πάνω περιπτώσεις που
εξαιρούνται της δαπά,
νης απόκτησης, δε θα
συμπληρώνονταιοι κω.
αυτά τα πρόσωπα μαζί
με τα αντικείμενα no
είναι απαραίτητα για
τη μετακίνησή τους
στοιχείο.
πίνακα 5 του εντύπου
E1 της φορολογικής
δήλωσης. Για να μην
τη διάρκεια της διαδι.
δικοί αυτοί. Ως επιβα.
αυτοκίνητα
Σκάφη αναψυχής (κοδικοί 721-722): Συμ
πληρώνονται συνολικά
ριν! πιαστείτε στην παγίδα τα φορτηγά Δ.Χ. και τικά
συνέχεια στην 11 |πει να ποσα που έχετε
Η Ελλάδα
Πρωτο θέμα επταλεστελειο σον
των τεκμηρίων θα πρέ- LX, που αποτελούν ιδιωτικής χρήσης
ξοδέψει να δικαιολοματά σας ή να επιβατικά ιδιωτικής εκείνα που διασκευά- γής και λοιτών
πάγιο εξοπλισμό επαγ.
γελματικής χρήσης.
δικά διασκευασμένα
για κινητικά ανάτη.
λατε το 20 1 7 για αγορ
ή χρηματοδοτική μί
γούνται σας τα εισο να επιβατικ αιρουν τικης εκείνα που διασκεται σθωση λοίωναντώ
χρήση ναι αυτοκίνητα
σκαφώνοί ανά
σης αυτοκίνητα στηκαν ύστερα από σκαφών αναψυχής
(εξαι
αντικείμενο εμπορικής
στη αντη στερμόδιας
ματα παλαιοτέρων Που είναι ειδικά δια. άδεια της αρμόδιας (στα οποία υπάγοντα
ετών (ανάλωση κεφα. σκευασμένα για πρό- αρχής για να οδηγούν, και τα "τζετ σκι") και
στο επό ενο
που ται από πρόσωπα που αεροσκαφών
| Αναλονα-με το Περι: Παρουσιάζουν κινητι- παρουσιάζουν κινητι. ρούνται όσα αποτε
πληρώνονται-ο.εξής
κ(οδικοί:
κές αναπηρίες που
υπερβαίνουν σε ποσοκές αναπηρίες που
υπερβαίνουν με ποσοστό τουλάχιστον 67%
Ποιοι και γιατί
To ma no era θα πληρώσουν
μέτρα για το λεί δηλάσιο
τελευταίας δόσης των
δανείων και τα πιθανά
είναι οι βασικές αποφάσεις που καλείται
της 21ης Ιουνίου για
Σύμφωνα με την ημε