Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÊÁÍÁÊÁÑÇ 208 – 210 & ÓÁ×ÔÏÕÑÇ, ÐÁÔÑÁ
ÔÇË.: 2610-342504 * ÊÉÍ. 6944-184943

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÅÔÁÑÔÇ 20 ÉÏÕÍÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.564 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÐÅÑÉÊÏÐÅÓ ÓÅ ÅÉÄÇ
ÐÑÙÔÇÓ ÁÍÁÃÊÇÓ

Ïé êáôáíáëùôÝò óôçí ÅëëÜäá Ý÷ïõí ìåéþóåé äñáóôéêÜ ôéò äáðÜíåò ãéá âáóéêÜ áãáèÜ, üðùò ôñüöéìá,
öÜñìáêá, áëëÜ êáé êáýóéìá - Óôï 77% ôïõ êïéíïôéêïý ìÝóïõ üñïõ ç êáôÜ êåöáëÞí êáôáíÜëùóç
Σύµφωνα µε στοιχεία, που έδωσε στη δηµοσιότητα η Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα
κράτη µέλη της ΕΕ, κινείται από το 43% έως το
253% του κοινοτικού µέσου όρου, ενώ η κατά
κεφαλήν κατανάλωση (σε όρους αγοραστικής
δύναµης) κινείται από το 55% έως και το 130%
του µέσου όρου.
Στην Ελλάδα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι στο 67%

του µέσου όρου και η κατά κεφαλήν κατανάλωση στο
77%. Η χώρα µας είναι µεταξύ των πέντε µελών, που
εµφανίζουν κατά κεφαλήν κατανάλωση 20% έως 25%
χαµηλότερη του µέσου όρου. Στην ίδια οµάδα ανήκουν η Μάλτα, η Σλοβενία, η Πολωνία και η Σλοβακία.
Δέκα κράτη µέλη εµφανίζουν κατά κεφαλήν κατανάλωση υψηλότερη του µέσου όρου.
Στην πρώτη θέση φιγουράρει το Λουξεµβούργο
(130%), ενώ ακολουθούν η Γερµανία και η Αυστρία

Ã. ÐËÇÓ: ÐÅÑÉ ÔÇÓ ÅÌÐËÏÊÇÓ ÔÏÕ Ê. ÐÅËÅÔÉÄÇ
ÓÔÉÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÔÏÕ ÅÑÃÁÔÉÊÏÕ ÊÅÍÔÑÏÕ ÐÁÔÑÁÓ
ÓÅË.16

Ã. ÊÁÑÂÏÕÍÉÁÑÇÓ: ÅÌÅÉÓ ÅÉÌÁÓÔÅ ÏÉ ÅËËÇÍÅÓ:
ÏÉ ÐÅÑÉÐÔÙÓÅÉÓ ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇ ÊÁÉ ÓÙÑÑÁ
ÓÅË.2

ÐÁÔÑÁ: ÅÐÉÔÇÄÅÉÏÉ ÅÎÁÐÁÔÏÕÓÁÍ ÍÔÅËÉÂÅÑÁÄÅÓ
ÃÉÁ ÍÁ… ÅÎÁÓÖÁËÉÓÏÕÍ ÔÆÁÌÐÁ ÖÁÃÇÔÏ!
ÓÅË.4

ÈÁ ÄÏÈÅÉ ÓÉÃÏÕÑÁ ÐÁÑÁÔÁÓÇ ÅÙÓ ÔÁ ÔÅËÇ
ÔÏÕ ÌÇÍÁ ÃÉÁ ÔÉÓ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÅÓ ÄÇËÙÓÅÉÓ
ÓÅË.7

(122% και 118% αντίστοιχα). Βρετανία, Φινλανδία,
Βέλγιο, Δανία, Ολλανδία, Γαλλία και Σουηδία συµπληρώνουν τη δεκάδα. Σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα βρίσκονται µόνο έξι χώρες, µε την κατά κεφαλήν
κατανάλωση να είναι τουλάχιστον 30% χαµηλότερη
του µέσου όρου. Πρόκειται για τις Εσθονία , Λετονία,
Ρουµανία, Ουγγαρία, Κροατία και Βουλγαρία. Οι τρεις
τελευταίες µάλιστα εµφανίζουν κατανάλωση 40% έως
45% χαµηλότερη του µέσου όρου.

ÐÁÔÑÁ: ÌÉÁ 16×ÑÏÍÇ ÅÊÁÍÅ ÁÐÏÐÅÉÑÁ
ÁÕÔÏÊÔÏÍÉÁÓ ÊÏÂÏÍÔÁÓ ÔÉÓ ÖËÅÂÅÓ ÔÇÓ
Μεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας», µε
τραύµατα στα χέρια. Η Αστυνοµία εξετάζει την υπόθεση,
καθώς δέχθηκε το «100»
κλήση, από κάποιον πολίτη,
που ζητούσε να µάθει πιο
νοσοκοµείο εφηµερεύει, για
να µεταφέρει ένα συγγενικό
του πρόσωπο, που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.
Μάλιστα, δεν δόθηκαν άλλα
στοιχεία στο «100» από τον
πολίτη που κάλεσε, αν και
τα ζήτησε η Αστυνοµία, η
οποία ερευνά την υπόθεση,
ενώ περιπολικό βρέθηκε
στο νοσοκοµείο.