Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική | |
Ιουνίου
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη co n lcpica Διακηρυ cuyan lonpa01wv
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Παζάρι στο
Eurogroup
Αριθ. Φύλ. : 6485
Παγίδα
ο συμπληρωματικός φόρ0s
για μεσαία, μεγάλη ακίνητη περιουσία
για χρέ0s
και αυστηρό
νιμεταμνημονιακό πλαίσιο
ρεμβάσεις από την κυβέρνηση χωρίς να ανταπο κρίνονται στην
πραγματικότητα, έτσι
ώστε να επιτευχθεί η
είσπραξη2,65 δισ
ευρώ. Δηλαδή, η κυβέρνηση με χειρουργι
κές παρεμβάσεις
αύξησε και μείωσε τις
αξίες κατά 50 ή 100
ευρώ στις χαμηλές και
μεσαίες ζώνες για να
μην προκύψουν περαι.
τέρω επιβαρύνσεις, δι
ευρύνοντας
ταυτόχρονα και τα κλιμάκια του ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με όσα ισχύουν
από την Παρασκευή 14
ουνίου:
ΕΝΦΙΑ
Υψηλότερο
πάνω από 1.500 ευρώ
θα κληθούν ναπληρώ.
σουν όσοι διαθέτουν
μεγάλη ακίνητη περι,
ουσία μετά τις αναπροσαρμογες
αντικειμενικές αξίες
των ακινήτων. Μπορεί
για τους περισσότε.
ρους εξ αυτών ο κυριος φόρος του ΕΝΦΙΑ
να διατηρείται στα ίδια
υψηλά επίπεδα συγκριτικά με το περυσινό
έτος,, ωστόσο, εκτοεποπτεία s
Πάνω από 60 προαπαιτουμενα εχουν
poήδη κλείσει
Με χαμηλές προοδοκίες για τα μέτρα
της επικράτειας, αυξή,
θηκαν.
2. Αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ
για 946.671:
«Αύξηση από ένα έως
50 ευρώ θα έχουν τα
για 1.470.962 φυσικά
!ξεύεται ο συμπληραελάφρυνσης του χρέ
ους. δεδομένο το
ματικός ΕΝΦΙΑ Επιτης
ουσίας, η κυβέρνηση
μεταφέρει μία ακόμα
. Μείωση από 50 έως
100 ευρώ στα εκκαθα.
ριστικά τους θα δουν
351.090 Φορολογούμ
σφιχτο μεταμνημονιακό κουστουμι επο
φορά το βάρος στους
συνέχεια στην 11
ιδιοκτήτες ακινήτων 1.Από την αναπρο- εκκαθαριστικά, για νοι.
με μεγάλη ακίνητη πε. σαρμογή των τιμών 737.709 φυσικά πρό.-«Μείωση, από 100έως
ριουσία προκειμένου ζώνης σε σύνολο σωπα
να διατηρηθούν σε χα. 10.216 ζωνών προκύ. -Αύξηση από 50 έως 213.483 άτομα
500 ευρώ θα δουν
Πρ0S Παράταση
έωs30 Ιουλίου | μηλά επίπεδα τα ακί. πτουν τα εξής
200 ευρώ θα έχουν τα
εκκαθαριστικά 160.001
νητα που βρίσκονται
στις λαϊκές γειτονιές.
Οι ειδικοί της κτηματα.
γοράς κάνουν λόγο για
πλασματικές αξίες,
που δημιουργήθηκαν
με χειρουργικές πα. Σε 2.122 μειώθηκαν
αξίες
. Σε 4.302 έμειναν
σταθερές
. Σε 3.792, Που αντι.
στοιχούν στο 37,11%
. Μείωση πάνω από
500 ευρώ θα δουν
13.357 φορολογούμε
4. Αμετάβλητα εκκα.
θαριστικά
3.995.181 ιδιοκτήτες
η υποβολή
δηλώσεων
αντικειμενικές φυσικών προσώπων
Αύξηση πάνω από
200 ευρώ θα έχουν τα
εκκαθαριστικά 46.891
Φυσικών προσώπων.
3. Ελαφρώς μειωμένα
συνέχεια στην 10
Επίδομα
Βέβαιη θεωρείται
από τους λογιστές η
παραταση ακομα και
κατα ενα μηνα της κα.
ταληκτικής ημερομη
νίας υποβολής των
φορολογικών δηλώ.
σεων. Σύμφωνα με
πληροφορίες η τελευταία μέρα υποβολής
νδέχεται να είναι η
30ή Ιουλίου και μία
Τα εισοδηματικά και
τα Περιουσιακά κριτήρια
μέρα μετά θα
όσοι καλούνται να
συνέχεια στην 2