Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΡΙΤΗ

τώρα!

19

ΙΟΥΝΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4865/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

έχετε
YΓΕΙΑΝ

2018
TΡΙΤΗ 19 IOYNIOY

ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΗ
«Γ»

Τ

αποο μπάνιο στη θάλασσα του
τελεί «σήμα κατατεθέν» και
καλοκαιριού και μικροί ν,
μεγάλοι το απολαμβάνου
συχνά
όπως και όσο πιο αν δεν
μπορούν. Ωστόσο, κανότηρούνται ορισμένοι
να
νες ασφαλείας, μπορείτραμετατραπεί σε αληθινή
γωδία.
οι υπάρχουσες στατιΤα τελευταία χρόνια μέσο όρο ένας άνκατά
στικές δείχνουν ότι
στη χώρα μας.
θρωπος πνίγεται καθημερινάαιτίες είναι δύο:
κύριες
Στους ενηλίκους, οιδυνάμεων και τα παθοη υπερεκτίμηση των
φορές, πνίεμλογικά αίτια. Τις περισσότερες
έχουν υπερβολική
γονται άνθρωποι που τους και είναι μόνοι
πιστοσύνη στις δυνάμεις
παραλία, ενώ σε άλλες
τους, μακριά από την οφείλεται σε παθολοπεριπτώσεις ο πνιγμός
οξύ καρδιακό επεισόδιο,
γικά αίτια, όπως ένα δεν ήξεραν ότι έχουν
ακόμα σε άτομα που
καρδιολογικό πρόβλημα. παιδιά, οι περισμικρά
Στα βρέφη και στα
όταν διαφεύγουν
σότεροι πνιγμοί συμβαίνουν
γονέων ή των ενηλίστους
από την προσοχή των
ενώ
τα επιτηρούν,
κων που (πρέπει να) οι πνιγμοί εξαιτίας ριεφήβους συχνοί είναι
ν, όπως η βουτιά
ψοκίνδυνων συμπεριφορώνερά ή επικίνδυνα
με το κεφάλι σε άγνωστα
παιχνίδια (π.χ. «πατητή»). μπορεί να αποΑκόμα και το μακροβούτι

l ΕΝΘΕΤΗ

ΕΚ∆ΟΣΗ

Οι κίνδυνοι...
της θάλασσας!
α
Τι να προσέχουν τ

π α ι δ ι ά, αλ λ ά κα ι ο ι

δειχθεί μοιραίο.
είναι λάθος να
Σύμφωνα με τους ειδικούς,
και βαθιές αναπνοές
παίρνει κάποιος πολλές νομίζοντας ότι έτσι
καθώς
πριν από την κατάδυση,
απόθεμα οξυγόνου,
αποκτά μεγαλύτερο το αντίθετο, μειώνεται το
συμβαίνει ακριβώς
με συνέπεια ζαλάδα
διοξείδιο του άνθρακα, κρατά την αναπνοή
και υπνηλία, ενώ καθώς
παρατείνει την έλλειψη
του κάτω από το νερό,
οξυγόνου.

Τι πρέπει να ξέρετε

παιδιά ποτέ μόνα, δίπλα
ιδίως
u Μην αφήνετε τα
πνιγμός στα παιδιά,
ή μέσα στο νερό. Ο

μπορεί κανείς να δημιστους κήπους εμπόριο, αντικουνουπική προνονται περισσότερα
ουργήσει
βεράντες είναι η ύπαρξη στασία στο σπίτι του και στο σώμα
ρατηρηθεί αρκετά κρούσματα.
επανα- ή στις
ο καλοκαίρι για τους
ας φυσικά συΗ ελονοσία προκαλεί ρίγη και στάσιμων νερών.
του, χρησιμοποιώντ
περισσότερους είναι
κρίσεις με
ειδικά αν στατικά.
Γι’ αυτό τον λόγο,
συγη αγαπημένη εποχή, λαμβανόμενες
του ευκαΥπολογίζεται ότι η
προσέχουμε να μη
Η μείξη του ελαίου
γιατί χαίρονται τη πυρετό. ασθένεια «ευθύνεται» έχουμε γκαζόν,
τιτο νερό.
λύπτου που έχει εντομοαπωθη
θάλασσα, τον ήλιο κεκριμένη
περίπου 660.000 λιμνάζει
να αδει- κές ιδιότητες, με έλαιο λεμονιού
στις αυλές για τον θάνατο
βεράντα, είναι καλό
παγκοΣτη
βράδια
χρόνο
όμορφα
κάθε
τα
και
τα πιατάκια,
ένα από τα παραδείγΟ μόνος εχ- ανθρώπων
άζουμε το νερό από για να τα αποτελεί
να το απλώκαι στα μπαλκόνια. να αντιμε- σμίως.
ματα. Μπορεί κανείς
πρόγραμμα κάτω από τις γλάστρες
θρός που καλούνται
γνωστό σει στο σώμα του, χωρίς να φοτα
Το «κλειδί» είναι το
όσον περιορίζουμε, ενώ είναι
ν βάται παρενέργειες. Ίδιες ιδιότητωπίσουν είναι τα κουνούπια,
την εμφά- μιας καλής απεντόμωσης
η οποία πρέ- ότι με τη χρήση συγκεκριμένω
της μέντας,
οποία έχουν ήδη κάνει
τες έχει και το έλαιο
υψηλών θερ- αφορά τα κουνούπια,πριν από την φυτών, τα απωθούμε.
να εφαρμοστεί
νισή τους λόγω των
έγκαιρα
γίνει
μπορεί
να
πει
ανεοποίο
την
το
αρωματικά
από
Συγκεκριμένα, τα
καλοκαιριού, για
ψεκαστεί στον
μοκρασιών. Εκτός
τα κουνού- εμφάνιση του ν αυτοί οι δυνηκουνούπια εί- στο σώμα ή να
φυτά που απωθούν
πιθύμητη φαγούρα,
,
από τη μετά- να εξολοθρευτού
ή των παρα- ναι ο Βασιλικός, το Μελισσόχορτο χώρο.
μυιών
των
πια κρύβονται πίσω
έντονη
η
φορείς
και
όπως εί- τικοί
Τέλος, ακόμα
δοση σοβαρών ασθενειών,
το καθιστά
η Μέντα και η Αρμπαρόριζα.
σίτων.
ρωδιά του σκόρδου,
ναι η ελονοσία.
τάξης φυσικό
κήπο
επίσης ένα πρώτης
φορές είn Φυσική θωράκιση
n Προσοχή στον
μπορεί να
Τα κουνούπια πολλές
εντομοαπωθητικό που σώμα είτε
διάφορων
πιο δραστο σπίτι σας
είτε στο
ναι ενδιάμεσοι φορείς
Τα κουνούπια είναι έως την
όπως
χώ- χρησιμοποιηθεί πρώτα να βρααπό το σούρουπο
μεταδοτικών νοσημάτων,
Εκτός από τα εντομοκτόνα
τελευταία στήρια θαμνώδεις περιοχές και
σώ- στον χώρο, αρκείνερό.
σε
είναι η ελονοσία. Τα
τα εντομοαπωθητικά
λιωμένο σε
Αχαΐα, αλλά αυγή, σε λιμνάζοντα νερά. Ση- ρου και
πωλούνται στο στεί
χρόνια στη Δυτική
θύλα- κοντά
γί- ματος, τα οποία
αιτία που τα κουνούπια
και στην Ηλεία υπάρχουν
μαντική
παέχουν
κες ελονοσίας, καθώς

S µα Τ
SOτσίµπη

από το
µολυσµένων
κουνουπιών

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΜΕ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

«Πόλεµος»
για την

Προσοχή στην
καρδιά µας...

«Ναι» στην αξιοποίηση
του «Λαδόπουλου»

l ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΗΡΗΣΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ l ΓΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Η ΠΕΡΙΟΧΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 17-22

Ολυµπιακή παρέµβαση
για τους Παράκτιους
n ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:

ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ,
ΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ

u Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ
ΣΕΛ. 6

Αποτελέσµατα...
οι µεν, προσφυγή
οι δε! ΣΕΛ. 3

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΝΑ
ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η ΕΟΕ ΖΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΜΑ

Αναπτυξιακή
ΣΙΡΙΑΛ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ Η
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΝΕΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΤΟ Ε.Κ.

µ ε γ άλ ο ι

5 ετών, είναι σιωπηρός
στις ηλικίες κάτω τωνμύθος ότι το μικρό παιδί
και γρήγορος. Είναι του ή θα κάνει θόρυβο
αβλεθα χτυπάει τα χέρια
σωθεί. Μία στιγμή
προσπαθώντας να
ενήλικο αρκεί για να
ψίας από τον υπεύθυνο
γίνει η καταστροφή.
και στα μικρά παιu Να φοράτε στα βρέφη
κι όταν είναι στην παδιά «μπρατσάκια», ακόμα
στο νερό να μη
ραλία, ώστε αν παρασυρθούν
βουλιάξουν αμέσως.
μαθήματα κοu Να κάνετε οπωσδήποτε
σας, αλλά με δάσκαλο
λύμβησης στα παιδιάτα διδάξει συστηματικά
κολύμβησης που θα
και οργανωμένα.
α.
παιδιά βατραχοπέδιλ
u Μη βάζετε στα
κολυμπούν χωρίς αυτά,
Πρέπει να μάθουν να
ώθηση από
με ταυτόχρονη και συγχρονισμένη
τους.
τα χέρια και τα πόδια
τους εφήβους και
Για τα μεγαλύτερα παιδιά,
καλό:
τους ενηλίκους είναι
ποτέ μόνοι σας και
u Να μην κολυμπάτε
πολύ βαθιά.
άγνωστα νερά, ιδίως
u Να μη βουτάτε σε
πρέοποιαδήποτε βουτιά της
από ύψος. Πριν από
και τον πυθμένα
πει να ελέγχετε το βάθος
θάλασσας.
ό μακροu Να μην κάνετε ανταγωνιστικ
(π.χ.
επικίνδυνα παιχνίδια
βούτι με άλλους και
«πατητή»).
σας στα ταχύπλοα.
u Να έχετε το νου
και
το μπάνιο σε λίμνες
u Να αποφεύγετε σε πόλεις, διότι δε γνωποτάμια, ιδίως αν ζείτε και τους κινδύνους
ρίζετε τις ιδιαιτερότητεςτα άγνωστα νερά.
αυτά
που ελλοχεύουν σ’
Δεν
αλόγιστα στον ήλιο. και
u Να μην εκτίθεστε
για ηλιακό έγκαυμα
είναι μόνο ο κίνδυνος
που σας απειλεί,
καρκίνο
μα
να
μακροπρόθεσ
ηλίασης που μπορεί
αλλά και ο κίνδυνος πρόβλημα στο νερό.
προκαλέσει ζάλη και
στη θάλασσα, αν
μπάνιο
κάνετε
u Να μην
δύο ώρες από το
δεν περάσουν τουλάχιστονκίνδυνος αναγωτου
τελευταίο γεύμα. Υπάρχει
περιεχομένου
του
γής και εισρόφησης τον κίνδυνο πνιγμού.
στομάχου, με συνέπεια

ΣΕΛ. 4

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΕΝΩ ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Παγκόσµια συµµαχία για το
περιβάλλον και την υγεία
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018: ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΑΝ

Σε αναµονή
νοµοθετικής
ρύθµισης
ΣΕΛ. 11

Οι αριστούχοι
των Γυµνασίων
ΣΕΛ. 10

Α Θ ΛΗ Τ Ι Σ ΜΟ Σ

Κτηµατολόγιο:

Άνετα το Βέλγιο,
µε VAR η Σουηδία
«Έφυγε»
ο προπονητής
της εποποιίας
του 1987
ΣΕΛ.23-27

u ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ:
Η ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α ∆ΙΝΕΙ ΤΙΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕΛ. 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Υ.

Έπεσαν σε
φρεάτιο µάνα
και γιος!
ΣΕΛ. 9

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ
Ο ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

Βαρύ
κατηγορητήριο
για τον Σώρρα

Κρατούµενος µέχρι
να απολογηθεί

ΣΕΛ. 9

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΑΤΡΙΝΟΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ, Π. ΚΟΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΛ. 9