Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 -ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27066
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
oodysv ε ι σμού
Goldman Sachs: Οι ελληνικές
τραπεζες οεν εχουν
ακομα ρευστοτητα
α παραμεινει
vunno στον
τραπεζικο κηαοο
ο κοστος οανεισμου χαι το κοστος
σχηματισμού προβλέψεων θα παραμείνει
υψηλό στον τραπεζικό κλάδο, σύμφωνα
με τον Νώντα Νικολαϊδη, αντιπο€000
ai senior credit officer, Financial Ins
α κάθε τρ
σκεται στα χαμηλά 7ετίας. Η GS Re
συνολικό RoTE 4,0% για τις συστημ
mist ο κ. Νικολαΐδης άφησε να εννοηθεί
Για το θέμα των μη εξυπηρετούμε
νων δανείων, σημείωσε ότι τα NPLsé.
ότι στον βαθμό που προωθηθούν οι διαρ
νότητε
πως είπε χαρακτηριστικά.
έχει τελειώσει, ό
χος του SSM ε
θούν στα 40 δισ. ευρώ και τα NPEs στα
ναφέρθηκε στα stress tests, τονίζοντα
εφικτος, αν και ουσΧΟΛΟς», οπως ανε
φερε χαρακτηριστικα.
καποιες επιτυχημένες κινήσεις πωλη
σης χαρτοφυλακίων μεγάλης κλίμακας
NPL και υπάρχουν συζητήσεις για ε
πλέον πωλήσεις χαρτοφυ
sion της Goldman Sachs
σιόδοξος για
περιοριστηκαν οι
στης λογιστικής αξίας 6 έως 7 δις ευρώ
τ!απεζικό σύστημα και τη δυνατότητα
διοχέτευσης Qευστότητας στην π!αγμα.
Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη βελτίω
ση της κεφαλαιακής θέσης και ρευστότη
τας των τραπεζων, τα επιτυχημένα stress
ν προωθηθούν διαρθο
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην οικονο
ιδιώτες
ων στις επιχειρησεις εμφανιστηκε από
το βήμα του ετήσιου συνεδρίου του
Economist με την ελληνική κυβέρνηση ο
tests, στον ε50e ολογισμό της βάσης υο
μια καιμιλώντας για την αποδοση των τυ
στος και στη βελτίωση της αποτελεσματι
μων των μετοχων του τραπεζικου χ
κότητας τους. Ειδικότερα, όπως
τον Απρίλιο του 2018 οι ληξιπρόθεσμες
προς τους ιδιώτες, από 2,749 δισ. ευ
στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του
Πόσο πια, «μετά το finish έχουμε τροχαδάκι»
Ωμη δηλωση από εκπρόσωπο της Ε.Ε
ετά τη γραμμή του finish συνεχία από
ακόμη σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
σμό του υπουργείου, την υπερσυνταγογρά
φηση και τη δυνατότητα πρόσβασης όλων
σε υπηρεσίες υγείας με την εισαγωγή των
Αναφερόμενος σε τομείς όπου έχει σημειώθει πρόοδος, μίλησε για τα υψηλού
κόστους φάρμακα και τον κίνδυνο που
κρύβουν να εξαντλήσουν τον προϋπολογι
πρίλιο κατα
άδας της ΓΑ
Economist
Οιχονομικών και XQηματοδοτιχών Υπο
θέσεων (DG ECFIN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Giuseppe Carone, για να επιση«Το σύστημα βρίσκεται σε
ενέκρινε την
Πρέσβης
Ελλάδα:
εκταμιευση του
ιστ 0
δυνάμεις μας στον κόλπο της Σούδας
ειναι Πιο κρισιμες αΠΟ Ποτε»
αρρυθμίσεις παρά τη μεγάλη πρόοδο για
τον εξορθολογισμό του συστήματος Υγ
ας στην Ελλάδα
μία έννοια
Αισιόδοξος ότι μπορεί να ολοκληρωθεί
η δ ' αξιολόγηση και η Ελλάδα να πραγ
όχληση
Οι δυνάμεις μας στον κόλπο της Σούδας είναι πιο κρίσιμες από ποτέ», διεμήνυσε
ης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt, τονίζο
ντας ότι τέσσε!α πλοία φιλοξενήθηκαν σε τέσσε!α διαφο°ετικά λιμάνια της Ελλάδας,
μεγαλη πιεση στο συστημα, αΜα εφερε
και α
από το βήμα του Economist ο Πρέσβ
στη Ρόδο στη Σούδα στον Πειραιά και προσφατα στην Κερ υρα
ποτέλεσμα μειώνοντας τις δαπάνες
Αύγουστο, δήλωσε
Κλ.Ρέγκλινγκ
στα 2,5 δισ. ευρώ (στο μισό σε σχέση με το
Την έγκριση της εκταμιευσης 1 δισ
ν Ελλάδα για την αποπληρωμή
υ Δημόσι
2009). O x. Carone σχολίασε επισης ότι το
Στόχος μας είναι να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο τη σχέση μας σε αυτό το επίπε
00, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να εγγυόμαστε την ασφάλεια στην περιοχή», συ
μπλήρωσε ο Αμερικανός Πρέσβης, ο οποίος μετέφερε ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν την προσπά
θεια της Ελλάδας να συνεργαστεί με άλλους σημαντικούς παίκτες στην περιοχή, όπως η
lawback και το σύστημα επιστροφών
υρωπαϊκός Μη
πάρχει και σε άλλες χ(όρες στην Ευρ στη
σμός Σταθερότητας. Πρόκειται για την υ
ίδιο, το σύστημα είναι βιώσιμο
ίγυπτος και το Ισραήλ.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στις σχέσεις των ΗΠΑ με την ΕΕ, που είναι «οι με
ποδόση που εκκρεμούσε ααυτην τη στιγμη, αν και μένει να γινου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα