Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουνίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6483
Τιμή: 1.00€
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη εςημερίδα Διακηρυ cuvAnuonpa0ων
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τον Οκτώβρη
έρχεται
ο διαμεσολαβητήs για
Τρία μυστικά για
το τεκμήριο τns κατοικίαs
τηνεί isyngr
των κοινοχρηστών
Τι ισχύει για όσ0us άλλαξαν κατοικία ή Πούλησαν
την κατοικία τ0US το 2017
Το τεκμήριο της κα. καθώς οι νέες τιμές
τοικίας ταλαιπωρεί ζώνης εφαρμόζονται
κάθε χρόνο χιλιάδες φέτος μόνο για τον
φορολογούμενους, υπολογισμό
Δεν είναι λίγοι αυτοί ΕΝΦΙΑ.
που πιάνονται στην Η ιδιοκατοικούμενη ή
τσιμπίδα του και φορο- μισθωμένη ή δωρεάν
Από τον Οκτώβριο λογούνται για μεγαλύχεται ο θεσμός της τερο εισόδημα από το
υποχρεωτικής διαμε. πραγματικό τους
σολάβησης για τηνεί.I επειδή διαμένουν,σε
παραχωρούμενη κύρια
κατοικία καθώς και
έως δύο δευτερεύου
σες κατοικίες, δηλώ
των ιδιόκτητη ή μισθωμένη νονται στον πίνακα 5
κοινοχρήστων από ή δωρεά παραχωρού. του εντύπου Ε1 της
σπραξη
μενη κατοικία.
Σε κάθε περίπτωση, η
κατοικία στη οποία δια. Για τη συμπλήρωση εμφάνισης είτε της δευτερεύουσα ή δεύ
μένετε αποτελεί τεκ. του Τίνακα αυτου οι περσινής εικόνας της τερη δευτερεύουσα
μήριο ", το οποίο φορολογούμενοι, θα δήλωσης του Ε1 είτε Στη συνέχεια, πρέπει
υπολογίζεται με βάση πρέπει να γνωρίζουν της εικόνας του Ε9. να κάνετε επιβεβα
φορολογικής δήλωσης
τους ασυνεπείς ενοίκους. Σύμφωνα με
την πρόεδρο του Συλ
συνέχεια στην 11
του 2018
δυνατότητα επιλογής
αν είναι κύρια ή πρώτη
υπολογράνειακαι την
ΕΚΑΣ 2019:
τιμή ζώνης στην οποία
βρίσκεται. Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα
ταεξής
1 . Επιλέξτε το κίτρινο
πλαίσιο που υπάρχει
στο πεδίο συμπλήροΕπιλέξτε μια από τις
δύο εικόνες. Στη συνέχεια θα πρέπει να επλέξετε τα ακίνητα που
ωση και να επιλέξετε
«Μεταφορά στη Δή
λωση», ώστε να μετα
φερθούν και α
επιδόματ0s και
σης των στοιχείων της
ετηρεάσουν το τεκμή.
ριο της κατοικιας αλλα οιευθυνσης της κυριας 2017για τη διαμονή νακα 5.1 του Ε1. Εάν
αυτό θα συμβεί το κατοικίας. Θα εμφανι. σας και να τα χαρακτη. δεν εμφανίζονται στον
2019 δηλαδή για τις στεί ένας,πίνακας, ρίσετεανάλογα.
δηλώσεις του 2020 στον οποίο δίνεται η Δηλαδή να δηλώσετε
προϋποθέσε S
χρησιμοποιήσατε το
αποτυπωθούν στον πί.
χορήγηση,
rivaka τα στοιχεία
συνέχεια στην 10
Σύμφωνα με την από.
φαση του υπουργείου
Εργασίας το Επίδομα
Κοινωνικής Αλληλεγ.
γύης Συνταξιούχων
(Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλε
ται αποκλειστικά σε
ήδη συνταξιούχους
καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, ανατηρίας και
|το Πολυνομοσχέδιο
σε θέματα
θανάτου των εντα
σόμενων πλην ΟΓΑ
στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ'
53 του
άρθρο ttl και επιχειρήσεων
ν.4387/2016 οργανι
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2