Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 15 ÉÏÕÍÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.561 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÊËÉÌÁÊÙÓÇ
ÌÅ ÌÏÌÖÇ…
ÊÅÖÁËÏÍÉÁ: ÐÏÉÍÇ ÖÕËÁÊÉÓÇÓ ÄÅÊÁ
ÅÔÙÍ ÓÔÏÍ… ÊËÅÖÔÇ ×ÙÑÁÖÉÙÍ

ÊáôÝèåóå ÷èåò ç ÍÝá Äçìïêñáôßá, êáôÜ ôçò ÊõâÝñíçóçò. Ê.
ÌçôóïôÜêçò: «Ç óõìöùíßá ìå ôá Óêüðéá åßíáé ç óôáãüíá
ðïõ îå÷åßëéóå ôï ðïôÞñé. ÈÝëïõìå ëýóç, ç ïðïßá äåí èá èßãåé
ôá åèíéêÜ ìáò óõìöÝñïíôá. Áë. Ôóßðñáò: êáëïäå÷ïýìåíç
ç ðñüôáóç äõóðéóôßáò. Äþñï ìïõ êÜíáôå…» - ÐÝñáóå ÷èåò
áðü ôç ÂïõëÞ ôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï ìå ôá ðñïáðáéôïýìåíá
ÓÅË.9

ÓÇÌÅÑÁ Ç ÐÏÑÅÉÁ ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÇÍ ÁÍÅÑÃÉÁ
ÐÏÕ ÄÉÏÑÃÁÍÙÍÅÉ Ï ÄÇÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ

ÓÅË.2

ÓÕÍÅËÇÖÈÇÓÁÍ ÄÕÏ ÁÊÏÌÇ ÁÔÏÌÁ
ÃÉÁ ÁÐÏÐÅÉÑÁ ÁÍÈÑÙÐÏÊÔÏÍÉÁÓ…

ÓÅË.3

ÍÅÁ ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÐÁÉÄÉÊÇ ÊÁÔÁÓÊÇÍÙÓÇ
ÓÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÙÍ ÑÏÚÔÉÊÙÍ…

ÓÅË.6

ÐÑÏÊÇÑÕÎÇ ÃÉÁ 28 ÐÑÏÓËÇØÅÉÓ ÓÔÏ
ÄÇÌÏ ÐÁÔÑÅÙÍ ÃÉÁ ÐÕÑÏÐÑÏÓÔÁÓÉÁ
ÓÅË.5

Κ. Πελετίδης: Καλούµε τους άνεργους, τους εργαζόµενους, τη νεολαία, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούµενους, να βγουν στο προσκήνιο. Να οργανώσουν την πάλη τους, να µη σκύψουν το κεφάλι…».
ÓÅË.7

ÐÁÔÑÁ: ÍÅÊÑÏÓ 56×ÑÏÍÏÓ
ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏÓ ÓÅ
ÓÏÕÐÅÑ ÌÁÑÊÅÔ
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας εργαζόµενος το
απόγευµα της Πέµπτης την ώρα που εκτελούσε
εργασίες σε επιχείρηση στην οδό Αµερικής στην
Πάτρα. Πρόκειται για 56χρονο υπάλληλο γνωστής
αλυσίδας σούπερ µάρκετ. Σύµφωνα µε πληροφορίες είχε ανέβει για να καθαρίσει δωµάτια συντήρησης και έπεσε από ύψος τριών µέτρων, µε αποτέλεσµα να βρει τραγικό θάνατο.
Ο άτυχος άνδρας µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο
του Αγίου Ανδρέα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός
του. Ήταν πατέρας δύο παιδιών κι εργαζόταν στο
σούπερ µάρκετ επί σειρά ετών. Προανάκριση διενεργεί το Α' Αστυνοµικό Τµήµα.