Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Ιουνίου
Αριθ. Φόλ: 6481
ιμής 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Οι φόροι
την ζήτηση
encenel
| Συντάξε!s: Τι ισχύει για τη χορήγηση
καυσίμων
Με τις διατάξεις του
στην Ελλάδα! άρθρου 11 του ν.
4387/2016 (Α' 85) ορί.
σθηκε ρητά ότι, μέχρι
την ενεργοποίηση
νέων ενιαίων κανόνων,
οι ενταχθέντες στον
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΚΑ)
φορείς, κλάδοι και το.
μείς, εξακολουθούν να
Μείωση 1,2% σημει- εξετάζουν τις αιτήσεις
ώθηκε στην κατανά. συνταξιοδότησης,
λωση πετρελαιοειδών λόγω ανικανότητας.
ασφαλισμένων του
ΕΦΚΑ, τηρουμένων
των αναγκαστικού δι
καίου διατάξεων για τη
προστασία της εν λόγω
κατηγορίας ασφαλι
σμένων και εφόσον
δεν υφίσταται από τις
διατάξεις του ν
4387/2016 ή άλλου με.
ταγενέστερου νόμου
άλλη πρόβλεψη, οι
ασφαλισμένοι του τ
ΝΑΤ συνταξιοδοτούνw
στη. Χώρα πέρυσι, ως προς τις προϋποθέ. τα, λόγω ανικανότη
σεις απονομής σύντα. τας, με τις διατάξεις
τόσο οι μετακινήσεις ξης, σύμφωνα με τις των άρθρων 1, 3a, 14
με τα αυτοκίνητα, μέχρι την ισχύ του και 27 του Π.Δ
όσο και η θέρμανση | νόμου γενικές και-κα. 913/1 978 (ΦΕΚ 220Α')
ρήγηση σύνταξης,
λόγω ανικανότητας,
ως ελάχιστης ασφαλιοτικής,-προστασίας
<<απαιτείται να έχουν
πληρωθεί ή βεβαιωθεί
με την υπουργική από
φαση, στις περιπτώ.
ουνταξης. λόγω ονικο
νότητας, με τις διατ
καθώς περιορίστηκαν
αιτησεων
ελάχιστης
αι της παραγράφου οι ασφαλιστικές εισφο- ασφαλιστικής προστα
με υγρά καύσιμα σε
διαμερίσματα και μονοκατοικίες. Στον ανταστατικές διατάξεις
των ενταχθέντων φορέων
Αυτό αναφέρεται σε
απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής
10 του άρθρου 5 του ν
2575/l998 (ΦΕΚ 23Α')
όπως ισχύουν και μετά
την ένταξη του τ. ΝΑΤ
στον ΕΦΚΑ από 1-1
ρές και να έχει πραγ- σίας στις οποίες ο
ματοποιηθεί θαλάσσια ασφαλιστικός κίνδυυπηρεσία τουλάχιστον νος έχει επέλθει σε με.
οκτώ μηνών μέσα στην ταγενέστερο χρονικό
τελευταία τετραετία, διάστημα από τη δια
τίποδα ο ΙΕΑ
συνέχεια στην 11
ΑΑΔΕ: Πότε
ΑΑΔΕ: Πότε
Ασφαλισης στην one2017ερώτηση σχετικά
στι επέλ
τροπουλου, στην οποία
επισημαίνεται ότι, δ .
δομένου ότι, έως σή.
Σε ερώτηση σχετικά
με το αν ισχύει ή έχει
καταργηθεί ο πρόσφα
θα γίνει η νέα
φορολοτρια
αποδείξεων
μεσα στεί-και μέχρονα
θεσπιστεί-και μέχρι να
θεσπιστούν, νέοι ενι
αίοι κανόνες για τη
αναπηρίας, όλων των
τος ασφαλίστικό ων
σμός των διατάξεων
της παρ-4β του άρ.
θρου 5 του ν
ορίζουν ότι για τη χο.
ασφαλιστικός κίνδυ- τος, ελέγχεται η
νος-ο χρόνος δειας προϋπόθεση της πραγδεν συνυπολογίζεται ματοποίησης θαλάσ
για τη συμπληρωση σιας
της πενταετούς υτη. τουλάχιστον οκτω
ρεσίας», κρίνεται ότι
υπηρεσίας
μηνών μέσα στην τε.
λευταία τετραετία
εξακολουθούν
για tis συναλ- συνταξιοδότηση, λόγω 2575/1998, οι οποίες αυτεςύουν ολου
προτού επέλθει ο
Επομένως, Ούμφω
συνέχεια στην 10
λαγέs Μάιου
και τα 1.000
Ατσιόγλου:
Τον Αύγουστο
βγαίνουμε οριστικά
αΠΟ την επιτρΟΠεια και
βγαίνουμε καθαρά
«Πρόκειται ατο τελευταίο νομοσχέδιο
τηςάγεφοροκλήρωση
Την Πέμπτη, 28 Ιου.
νίου 2018 η ΑΑΔΕ θα
της φορολοταρίας
αποδείξεων για ηλεκτρονικές συναλλα
που συζητείται υπό τιs έκτακτες συνθήκες
συνέχεια στην 2